1405. 17. september. Viterbo


Pave Innocens 7. pålægger biskop Peder af Roskilde at overdrage Jens Jakobsen, kannik i Lund og Roskilde og dronning Margretes råd, dekanatet i Lund, hvortil han var blevet valgt af kapitlet efter Svend Saxtrups død.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se Dipl. Dan. 4. rk. IX nr. 304

Tekst

Innocencius etcetera uenerabili fratri episcopo Roskildensi salutem etcetera ♦ Dignum arbitramur etcetera ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Iohannis Iacobi canonici ecclesie Lundensis peticio continebat quod olim decanatu eiusdem ecclesie quem quondam Sweno Saxthorp ipsius ecclesie decanus dum uiueret obtinebat per eiusdem Swenonis obitum qui extra Romanam curiam diem clausit extremum uacante dilecti filii capitulum dicte ecclesie ad quos eciam de antiqua et approbata ac hactenus pacifice obseruata consuetudine electio decani eiusdem ecclesie pertinet uocatis omnibus qui debuerunt uoluerunt ac potuerunt electioni huiusmodi commode interesse die ad eligendum prefixa ut moris est conuenientes in unum prefatum Iohannem in eorum et ipsius ecclesie decanum concorditer elegerunt idemque Iohannes electioni huiusmodi illius sibi presentato decreto consensit in hiis omnibus statutis a iure temporibus obseruatis/ ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat prefatus Iohannes dubitet electionem huiusmodi ex certis causis uiribus non subsistere et sicut accepimus dictus decanatus adhuc ut prefertur uacare noscatur nos uolentes eundem Iohannem apud nos (---) horum intuitu necnon consideracione carissime in Christo filie nostre Margarete Dacie Swecie ac Norwegie regine illustris pro ipso Iohanne dilecto consiliario suo super hoc nobis humiliter supplicantis fauore prosequi gracioso ipsumque in ecclesia predicta amplius honorare fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus si per diligentem examinacionem dictum Iohannem bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ydoneum ad dictum decanatum obtinendum esse reppereris uel eciam si ipse Iohannes non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet super quibus tuam conscienciam oneramus decanatum predictum qui curatus et dignitas non tamen maior post pontificalem in eadem ecclesia existit cuiusque fructus redditus et prouentus quadraginta florenorum auri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut asseritur non excedunt siue premisso siue alio quouismodo aut ex alterius cuiuscumque persona uacet eciam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem predictam legitime deuoluta uel decanatus ipse disposicioni apostolice specialiter uel generaliter reseruatus existat[1] dummodo ipse Iohannes in ipso decanatu intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in eo alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis prefato Iohanni auctoritate predicta conferas et assignes inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem decanatus iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem uel dictum procuratorem pro eo ad eundem decanatum ut est moris admitti sibique de ipsius decanatus fructibus (---) non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus dicte ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis in dicta ecclesia speciales (---) quibus omnibus prefatum Iohannem in assecucione dicti decanatus uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si uenerabili fratri nostro archiepiscopo Lundensi et dictis capitulo uel quibusuis aliis (---) quodque de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis (---) mencio specialis aut si dictus Iohannes presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie racione predicti decanatus solitum iuramentum (---) illud prestet seu quod idem Iohannes ut asseritur dicte Lundensis cum quadam et Roskildensis ecclesiarum in qua quidem Roskildensi ecclesia maiores medie et minores prebende fore noscuntur cum maiori prebendis canonicatus ac parrochialem ecclesiam sancti Petri Malmoue Lundensis diocesis quorum omnium fructus redditus et prouentus centum et uiginti florenorum auri secundum predictam extimacionem ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim cum eodem Iohanne ut decanatum predictum si eum sibi presencium uigore conferri contigerit ut prefertur recipere et una cum predicta parrochiali ecclesia usque ad triennium retinere generalis concilii et quibuscumque aliis constitucionibus necnon predictis statutis et consuetudinibus contrariis nequaquam obstantibus libere et licite ualeat auctoritate predicta de speciali gracia dispensamus prouiso quod ipsi decanatus ac parrochialis ecclesia debitis interim non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis nullatenus negligatur ♦ Uolumus autem quod dictus Iohannes infra triennium huiusmodi alterum ipsorum decanatus et parrochialis ecclesie pro aliquo alio beneficio ecclesiastico cum eorum reliquo compatibili permutare alioquin dictam parrochialem ecclesiam quam ut prefertur obtinet et quam extunc uacare decernimus omnino dimittere teneatur ♦ Et insuper si dictus Iohannes ad hoc (---) date presencium eidem Iohanni ad hoc reperto ydoneo de dicto decanatu cum interposicione decreti prouideri[2] mandauissemus ♦ Datum Uiterbii quintodecimo kalendas octobris anno primo.

1. existat] existant Aa. 2. prouideri] prouiderimus Aa.

Oversættelse

Innocens o.s.v. til sin ærværdige broder biskoppen af Roskilde hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt o.s.v.1) En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på vor elskede søn Jens Jakobsens vegne, kannik i Lund, indeholdt, at da fordum dekanatet ved samme kirke, som afdøde Svend Saxtrup, dekan ved denne kirke, besad, mens han levede, var ledigt ved samme Svends død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, mødtes vore elskede sønner kapitlet ved nævnte kirke, hvem valget af dekanen ved samme kirke efter gammel og billiget og hidtil ukæret overholdt sædvane ligeledes tilhører, efter at alle, som bekvemt skulle, ville og kunne deltage i dette valg, var tilkaldt, som det er skik, idet dagen til valg forud var fastsat, og valgte endrægtigt fornævnte Jens til deres og denne kirkes dekan, og samme Jens samtykkede i dette valg, idet dets afgørelse var overgivet ham, og alle tidspunkter, der var fastsat herom af retten, var overholdt. Men da fornævnte Jens, således som samme ansøgning tilføjede, tvivler om, at dette valg af visse grunde står ved magt, og nævnte dekanat, som vi har hørt, stadig vides at være ledigt som fornævnt, og da vi ønsker at omfatte samme Jens, som er (---)1) betragtning heraf samt under hensyntagen til, at vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, har rettet en ydmyg bøn til os herom på denne Jens, hendes kære råds vegne, og yderligere hædre denne i fornævnte kirke, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at nævnte Jens læser godt, konstruerer godt og synger godt og taler latin på passende måde og iøvrigt er egnet til at opnå nævnte dekanat, eller ligeledes hvis denne Jens ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt - herom bebyrder vi Din samvittighed - med fornævnte myndighed overdrager og anviser fornævnte Jens med al ret og tilbehør fornævnte dekanat, som er forbundet med sjælesorg og en dignitet, dog ikke den største efter den biskoppelige i samme kirke, og hvis frugter, indtægter og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger 40 guldfloriner i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten det er ledigt på fornævnte eller enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette dekanat særligt eller almindeligt er reserveret for apostolisk rådighed, når blot denne Jens ikke har trængt sig ind i dette dekanat, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående det. Du skal personligt eller ved en eller flere andre med samme myndighed indføre samme Jens eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte dekanat og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til samme dekanat, og at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette dekanat, idet Du (---)1), uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved nævnte kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller almindeligt (---)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte dekanat, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund og nævnte kapitel eller hvilke som helst andre (---)1), og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden (---)1) omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Jens ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af fornævnte dekanat, når blot (---)1) i egen person, eller (uanset), at samme Jens, som det forsikres, vides at besidde et kanonikat med en præbende ved nævnte kirke i Lund og et kanonikat med en større præbende ved kirken i Roskilde, i hvilken kirke i Roskilde der vides at være større, middelstore og mindre præbender, og sognekirken sankt Peder i Malmø, Lunds stift, og alle disse frugter, indtægter og indkomster overstiger ikke 120 guldfloriner i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtsangivelse. Thi vi giver med fornævnte myndighed af særlig nåde samme Jens dispensation til, at han frit og uhindret kan modtage fornævnte dekanat, hvis det som fornævnt skulle blive overdraget ham i kraft af dette brev, og i indtil tre år beholde det sammen med fornævnte sognekirke, uanset generalkonciliets og alle andre bestemmelser samt fornævnte bestemmelser og sædvaner, der strider herimod, forudsat at dette dekanat og denne sognekirke i mellemtiden ikke bedrages for tilbørlig tjeneste, og sjælesorgen under dem på ingen måde forsømmes. Men det er vor vilje, at nævnte Jens inden disse tre år skal ombytte det ene af disse: dekanatet og sognekirken, med et eller andet kirkeligt beneficium, der er foreneligt med det tiloversblevne af dem; i modsat fald skal han overhovedet afstå nævnte sognekirke, som han som fornævnt besidder, og som vi fra da af erklærer er ledig. Hvis man desuden finder nævnte Jens egnet (---)1) dette brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst havde befalet, at man ved provision skulle give samme jens, der var fundet egnet hertil, nævnte dekanat. Givet i Viterbo den 17. september i vort (pontifikats) første år.