1405. 30. september. Lindberga


Abbed Peder og klostersamfundet i Ås forpligter sig til visse bønner og årtid for Jens Povlsen og hans hustru Inger Arvidsdatter til gengæld for det gods i Träningsnäs, som disse har skænket klosteret.

Tekst efter A

Tekst

Alla men thetta breff høra hella see/ helse wy abot Pædher i Aaskloster oc alt conuent i sama stadh ewinneligh meth gudh/ ♦ Thet skal alla men viterlict vara/ sva væl the nv æro som the kommo skolo/ thet beskedhen man oc ærligh Iønis Paulsøn a vapn/ oc Ingerdh Arwidsdoter hans kæra hustro/ the hawa giwet Aaskloster tyl conwents bordh ewinneligh tylliggende[1] meth godhan velia oc beradhet moot/ alt therras gooz som the agha i Tryninge næs ligende/ badhe vtan gards oc innan/ badhe meth vato oc thørro/ oc ængu vndan taknv e hwat thet helst heter/ for thørres siæl oc foreldre oc børna siæl/ meth swa dant skæl/ thet wy brødher i conuent skolo forsaghde Iønis Paulsøn/ oc hans hustro Ingerdh Arwidsdoter oc therra foreldre oc børn/ i vara bøner tyl domen hava/ ♦ Oc vnderkellaren som for conuent staar/ han skal hwart aar i therras liwandes liff/ oc efter therras døth en artidh hogtidhalica gøra meth øøl oc maat allom brødhrom i klosteret/ nesta dagh efter sancta Pædher oc sancta Paul apostla ottanda dagh/ ♦ Oc alla prester innan conuent skolo messo halda/ vppa then sama dagh/ for them oc therra foreldra oc børna siæl/ oc ena messo skolo wy lata sigha for thørra siæl i hwar half manath ♦ Datum anno domini mo cdo quinto crastino beati Michaelis archangeli in Limbergha nostris sub sigillis.

1. tylliggende] tyl tilf. i marg. A.

Oversættelse

Vi abbed Peder i Ås kloster og hele konventet sammesteds, hilser alle, som hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel de nulevende som de fremtidige, at beskeden og ærlig mand Jens Povlsen, væbner og Inger Arvidsdatter, hans kære hustru, med deres gode vilje og velberådne hu har givet Ås kloster alt det gods, som de har i Tränningnäs, både udengårds og indengårds, med vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes, at ligge til konventets bord evigt for deres, deres forældres og deres børns sjæle, på sådant vilkår at vi brødre i konventet indtil dommens dag skal medtage fornævnte Jens Povlsen og hans hustru Inger Arvidsdatter samt deres forældre og børn i vore bønner; og underkældermesteren, som står for konventet, skal hvert år, så længe de lever, samt efter deres død, højtideligholde en årtid med øl og mad for alle brødrene i klostret dagen efter ottendedagen efter apostlene sankt Peters og sankt Paulus' dag; og alle præsterne inden for konventet skal samme dag holde messe for deres, deres forældres og deres børns sjæle, og vi skal lade læse en messe for deres sjæl hver fjortende dag. Givet i Lindberg under vore segl i det Herrens år 1405 dagen efter ærkeenglen sankt Mikaels dag.