[Omkr. 1405. 4. oktober]. Simrishamn


Ærkebiskop Jakob af Lund meddeler storskafferen i Marienburg, at han har frigivet Johan Hoghers skib, som han havde beslaglagt i den tro, at det var hans, og sender Povl Degn, foged på Bornholm, til ham i anledning af sagen om Arnold Dukers skib.

Tekst efter A:

Tekst

Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Swecie primas etcetera

Vnsen vruntliken groet vnde wes wi gudes vormoghen iuw vnde den iuwen to voren ♦ Weten schole leue her scheffer. dat wi iuwen breff[a]. vnde sodder des meysters breff den he vns sende na des\ wol hebben vornomen. alse vme dat schip dat Iohan Hogher voerde dat wi em dat wedder gheuen scolden ♦ Des scole gi weten dat yn deme herueste do wi quemen to Somershauen. do quemen twe schiplude to vns de vppe vnsem schepe myt deme schipheren de dat voerde twe reysen geseghelt hadden eyne to Gotlande vnde eyne to deme Sunde. vnde sworen dat yn den hilghen dat dat vnse rechte eghene schip were. vnde de weren yn deme schepe vnde beseghen dat beide vp vnde nedden buten vnde binnen noch er wi dat antasten wolden. vnde dar lete wi. vns noch nycht ane noghen wat se vns. segheden men wi leten den meysterman vnde den tymmerman dar to halen de vnse schip buwede. ♦ De besach dat schip ok beide buten vnde binnen vnde swor vns dat ok yn den hilghen dat he dat schip gebuwet hadde vnde yd vnse schip were. ♦ An sodaner mate worde wi dar an gebrocht dat wi dat schip leten antasten. ♦ Iodoch yn welker mate dat sy. so wille wi gerne dorch des meisters leue. vnde dorch iuwen willen. deme vorscreuen Iohanne dat schip wedder gheuen. vnde na rade vnde bede vnses leuen Pawel Deghens. ammetmans to Borendeholm so hebbe wi. yd em alrede weddergheuen. vnde weret ok so gued en schip also wi. gehad hebben edder krighen moghen wi wolden yd em dorch des meysters vnde iuwen willen vnde dorch des gudes willen dat gi vns bewiset hebben vnde den vnsen wen se to iuw komen bewisen. vnde noch hopende syn van iuw. gherne weddergheuen. ♦ Wor vmme bidde wi iuwe vruntschop dat gi des vor neyn argh vntvanghen/ dat wi. dat schip gehinderet hadden. ♦ Hadde wi dat gewust dat yd vnse nycht gewesen hadde wi wolden yd node hebben gehinderet laten. vnde willen altyd gherne doen wes iuw leff ys/ ♦ Ok hebbe wi. dat allen vnsen ammetluden beuolen dat se besunderen den iuwen borgheren vnde kopluden scolen vordernysse bewisen vnde by rechte beholden. ♦ Vortmer bidde wi iuw dat efft vnse ammetlude van Borendeholm yn iuwem lande wes bedrofften to kopende dat gi en dar to behulpen wesen vnde gunstich dat se dat van deme lande vngehinderet nu vnde wen se des bedoruen moghen voren. ♦ Vortmer vmme den schaden den iuwe borghere scolden genomen hebben vnder vnsem lande Borenholm alse gi segghen vte Arnold Duker schepe dar were lang aff to scryuende. men wy sende iuw vnse ammetman Pawel Deghen van Borenholm de iuw wol berichten scal van vnser weghene wo yd dar vmme gescapen ys. vnde bidden iuwe vruntscop. dat gi em louen wes he iuw dar ane berichtet van vnser weghene. vnde ys van nenen quaden willen to komen van vnser weghen dat wi vns anders dar nycht ane bewiset hebben also he iuw wol scal berichten. ♦ Bedet an vns to allen tiden. ♦ Scriptum S{yo}mershauen nostro sub secreto.

a. breff] kendes ikke.

Oversættelse

Jakob af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas osv. Vor venskabelige hilsen og hvad vi formår af godt for Eder og Eders forudskikket. I skal vide, kære hr skaffer, at vi visselig har forstået Eders brev og senere mesterens brev, som han sendte os derefter om at vi skulle give ham det skib tilbage, som Johan Hogher førte. Dette skal I vide, at i efteråret, da vi kom til Simrishamn, da kom to søfolk til os, som havde sejlet to togter på vores skib med skipperen, som førte det, en til Gotland og en til Stralsund, og de svor ved helgenerne, at det var rigtigt, at det var vores eget skib, og de var på skibet og beså det, både oppe og nede, ude og inde, endnu før vi ville beslaglægge det, og vi gav os end ikke tilfredse med det, som de sagde til os, men vi lod tømrermesteren, som byggede vores skib, hente derhen. Han beså også skibet, både udenfor og indenfor og svor også ved helgenerne over for os, at han havde bygget skibet, og at det var vores skib. På sådan måde blev vi ledt til at lade skibet beslaglægge. Dog på hvilken måde det end er, så vil vi gerne af kærlighed til mesteren og for Eders skyld give den førnævnte Johan skibet tilbage, og efter råd og bøn fra vor kære Povl Degn, embedsmand på Bornholm, har vi allerede givet ham det tilbage, og var det end så godt et skib, som vi havde haft eller kunne få, så vi ville gerne give ham det tilbage for mesterens og Eders skyld og for det gode, som I har bevist os og beviser vore, når de kommer til Eder, og som de endnu forventer fra Eder. Derfor beder vi Eder i venskab, at I ikke tager det ilde op, at vi havde lagt hindringer i vejen for skibet(s udlevering). Havde vi vidst, at det ikke var vores, ville vi næppe have ladet det forhindre, og vi vil altid gerne gøre, hvad der er Eder kært. Vi har også befalet alle vore øverste embedsmænd, at de særligt skal lade Eders borgere og købmænd nyde fremme og skaffe dem deres ret. Fremdeles beder vi Eder, at hvis vore embedsmænd fra Bornholm skal købe noget i Eders land, at I da er dem behjælpelige og gunstigt stemt, så de kan føre det ud af landet uhindret, og når de måtte have behov derfor. Fremdeles angående den skade, som Eders borgere skulle have lidt under vort land Bornholm, som I siger, på grund af af Arnold Dukers skib, så ville det være langt at skrive om. Men vi sender Eder vor embedsmand Povl Degn fra Bornholm, som på vores vegne visselig skal berette for Eder, hvordan det forholder sig dermed, og vi beder om Eders venskab, så I stoler på, hvad han beretter Eder derom på vore vegne, og det skyldes ikke nogen ond vilje, at vi ikke har vist os på anden måde i den sag, som han visselig skal berette for Eder. Byd over os til alle tider. Skrevet i Simrishamn under vort sekret.