1405. 23. oktober. Gudhem


Søster Katerine, abbedisse i Gudhems kloster, og hele konventet sammesteds erklærer at have solgt alt klostrets gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A og B:A:B

Tekst

Wi systor Kaderina abbatissæ i Guthemæ kloster. oc alt vort conuent thær sammastaths. kungøra alla mædh thetta vart nervaranda opnæ breff. at vi mædh alt vort conuent rath gothviliæ oc samthyckyo. oc mædh the gotha manna radh hær i landit. som owir varo tha thetta køøp var gyoort oc hær æfter næfnæs i brewit. tha kennomps vi oos hawæ skøød saald oc opladit. ærlikom man herræ Abram Brodhirsson riddara. alt vart for klostir godz. i Danmark ligiænde swasom ær i Syælend Kaxtorp Skampstor<p>Skampstor<p>[1] oc Kalwslunda oc i Møøn Østemark. mædh alla thissæ godhz tel ligelsse swasom ær agher oc æng. mølnor oc mølnæstrøma. fiskeri scogh oc mark. vaat oc thyurt. byghd oc vbygd nær by [2] eller fiærren ænkte vndæn takit. som tel thet forda godhz ligger eller tel lighat hawir aff aller fra vart forda kloster oc æfter komandom. oc vnder forda her Abram Brodhersson/ oc hans dottor frw Byrghitto oc hennes arwinga. tel æwærdhelik ægho. mædh all breff oc rætighet som vart fornemfdæ kloster. arørande hawir varet tel thenna dagh owir thetta forda godhz oc om nokræ flere breff kunno nokor tidh finnæs. som fore thenna dagh æræ vdgifne som forde her Abram ellir hans dottor frv Birghitto eller hennæs arwingæ. made hinder eller skathe. aff tel koma. i thetta forda godhz thøm mælom vi døthæ oc maktløsa mædh thetta vart opnæ breff oc kennomps vi at oos oc vart kloster ær for alt thetta forda gothz bereet oc fult gyort. æpter varo gotha minne. swa at oos aldelis væl ath nøghir. ii swa madæ. at vi eller vare æpter komande. scula ængin ræt eller tel talen nokor tidh hawa. tel tissa forscrifnæ godhz. ♦ Tel mere bevaring ath allæ thissæ forscrifnæ stycke sculo stathughe faste oc vbrotelike bliwæ i alle mado som fore scriwat staar/ tha hawa vi[3] mædh goth viliæ viderlighæ hængth vart insighle mædh vart conuentz insighle for thetta breff oc bethoms vi hedherlikæ manna oc velbornæ insighle hær mædh tel vidnesbyrth for thetta breff/ swasom ær hedhirlik fathor/ brothor Pæthær abbot i Varnhem oc hans conuentz. her Haquon ærkedyækn. her Karl Vdsson dekin her Sween kanok i Scara her Heyna Snakenborgh. riddare. Swen Sturæ Swen Bad. Lyndorm Iønsson. a vapn ♦ Datum Gudheem anno domini mocdo quinto ipso die beati Seuerini sub sigillis predictorum.

Wi systor Kaderina abbatissa i Guthema kloster. oc alt vart conuent thær sammastadhz. kungøra alla mædh thetta vart nervaranda opna breff. ath vi mædh alt vart conuent raath. gothvilia. oc samthyckyo. oc mædh the gotha manna radh hær i landet som owir varo tha thet køp var gyort. oc hær æpter næmpnis i brewit. tha kennomps vi oos hawa skøøt sald oc opladit hedherlikom man. hær Abram Brodhersson riddara. alt vart forda kloster godhs i Danmark ligiande swasom ær i Syæland/ Kaxtorp Skampstorp oc Kalwslunda. oc i Møøn Østensmark. mædh alla thissæ godhs tel laghoor swasom ær aker oc æng. mølnor oc mølnostrømæ. fiskeri. scogh oc mark. vaat oc thiwrt. bight oc vbyght/ nær by [1] eller fiærran. ænkte vnden taghit. som tel thet forda godhs liger/ eller tel lighat hawer aff aller. fran vart fornempda kloster oc æpter komandom oc vnder her Abram Brodhersson oc hans dotter frv Byrgytto oc hennis arwinga tel æwærthelikæ ægho/ swa at vi kennomps at han hawer oos. oc vart kloster. thær fult fore gyort/ ath oos aldelis væl at nøghir oc forbyuthom vi hwariom manne thetta forda godhz i nokra handa mado quæliæ eller hindre epter thenna daghen/ for forda her Abram eller hans dotter frv Byrhitto eller for hennæ arwinga/ ♦ Tel mere visso oc bætre stadhfestilsse. tha hengia wi vart incighle mædh vart conuent incighle tel vidnesbyrth ♦ Oc bethoms vi hedherlika manna incighle[2] tel vidnesbyrth for thetta breff/ swasom ær her Haquon ærkediækn i Skara/ oc her Karl Vdsson dækin thær samastadz. oc her Sween oc her Sigge Vdsson kanockæ ther samma stath/ oc her Heynæ Snakenborgh her Knud Vdsson riddara/ Swen Sturo Sween Baad/ Lindorm Iønsson a vapn ♦ Datum Guthem anno domini m° cd° quinto ipso die beati Seuerini sub sigillis predictorum.

1. Skampstor<p>] Skampstor A. 2. nær by ] nærby A, B. 3. vi] tilf. o. l. A. 1. nær by ] nærby A, B. 2. incighle] herefter overstreget bogstav B.

Oversættelse

Vi søster Katerine, abbedisse i Gudhems kloster, og hele vort konvent sammesteds kundgør for alle med dette vort nærværende åbne brev, at vi med hele vort konvents råd, gode vilje og samtykke og med de gode mænds råd her i landet, som var til stede, da dette køb blev gjort, og som herefter nævnes i brevet, da erkender, at vi har skødet, solgt og opladt den ærlige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, alt vort fornævnte klosters gods i Danmark, hvilket er på Sjælland Karlstrup, Skamstrup og Karlslunde og på Møn Østermark med alt dette gods' tilliggender, som er ager og eng, møller og møllestrømme, fiskeri, skov og mark, vådt og tørt, bebygget og ubebygget, nær eller fjernt fra by, intet undtaget, som ligger til fornævnte gods eller har ligget til det fra gammel tid, fra vort fornævnte kloster og dets efterkommere og under fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans datter fru Birgitte og hendes arvinger til evig ejendom tillige med alle breve og al den ret, som har vedkommet vort fornævnte kloster indtil denne dag over dette fornævnte gods, og skulle nogle flere breve på et tidspunkt kunne findes, som er udstedt før denne dag, som måtte komme fornævnte hr. Abraham eller hans datter fru Ingeborg eller hendes arvinger til hindring eller skade angående dette fornævnte gods, dem erklærer vi døde og magtesløse med dette vort gode minde, så at vi er aldeles vel tilfredse, på denne måde, at vi eller vore efterkommere ingen ret eller påtale skulle have på noget tidspunkt til dette fornævnte gods. Til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker skal forblive stadige, faste og ubrydelige i alle henseender, som ovenfor står skrevet, har vi med god vilje vitterligt hængt vort segl tillige med vort konvents segl under dette brev, og vi beder om de hæderlige og velbyrdige mænds segl hermed til vidnesbyrd under dette brev, hvilke er den hæderværdige fader broder Peder, abbed i Varnhem, hans konvent, hr. Håkon, ærkedegn, hr. Karl Udsson, dekan, hr. Svend, kannik i Skara, hr. Heine Snakenborg, ridder, Sven Sture, Sven Båd, Lindorm Jønsson, væbnere. Givet i Gudhem i det Herrens år 1405 selve sankt Severins dag under fornævntes segl.