1405. 28. oktober. Roskilde


Biskop Peder af Roskilde henlægger alt sit gods i Merløse og Skippinge herreder samt i Trønninge og Tågerød og hele landsbyen Stenlille til indstiftelse af et kapel for sankt Sigfred og alle helgener i Roskilde domkirke.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus ad quorum noticiam deductum fuerit presens scriptum. Petrus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino. ♦ Quoniam uite presentis condicio diatim uisibiliter dicitur ac non esse nichilque supererit de bonis hominum transitoriis nisi que pie manus communicare studuerint in pios usus quod nos predictis fideli consideracione indagine memoriter reuoluerimus cupientes quanto nobis ex alto conceditur bona transitoria felici commercio in eterna commutare ut fructus centesimos Christi fidelibus repromissos prestante domino ualeamus securius exspectare ♦ Idcirco in honorem omnipotentis dei anime nostre animarumque parentum nostrorum pariter et heredum salutem et remedium pro una capella siue uicaria perpetua per nos fauente domino fundanda et construenda in ecclesia nostra Roskildensi et in honorem sancti Sigfridi et omnium sanctorum consecranda ex deliberato consilio et unanimi consensu dilecti capituli nostri Roskildensis deputamus et assignamus inter uiuos uirtute presencium litterarum pro perpetua possessione omnia et singula bona nostra ♦ Primo in Mærløsæheret in Æskilstorp septem oras terrarum in censu cum tribus inquilinis ibidem. ♦ Item in Æsgæsthorp sex oras terrarum in censu cum tribus inquilinis ibidem cum una terra iacente in Rwthæ ♦ Item bona nostra in Skyppingsheret primo uidelicet in Skyppingæ unam curiam dantem quatuor pund in qua habitat Iohannes Iwl cui adiacent quindecim solidi terrarum cum dimidio ♦ Item unam curiam ibidem quam inhabitat quidam Magnus dans unam oram de sex solidis terrarum ♦ Item unam curiam quam inhabitat Petrus Rawæ dans unum pund de quatuor solidis terrarum ♦ Item in Særsløf bona nostra uidelicet tres curias in quarum una habitat Ketillus dans sex pund de dimidio bool et quinque solidis terrarum in altera uero Iohannes Iacobi dans duo pund in tercia Petrus Hwas et Nicolaus Iacobi habitant dantes duo pund de dimidio bool ♦ Item omnia bona nostra in Tryningæ in Tutzeheret in parochia Kundby uidelicet primo duas curias uillicales in quarum una habitat quidam Benedictus Iohannis in altera quidam Iacobus Petri dantes pro annua pensione quinque pund annone cum duobus inquilinis ibidem ♦ Item tres curias ibidem quarum unam inhabitat Nicolaus Maw dans pro annua pensione septem pund annone cum quinque modiis alteram Nicolaus Petri dans pro pensione quinque pund annone exceptis quinque modiis terciam uero inhabitat quidam Iohannes Swensson d[ans pro pe]nsione tria pund ♦ Item octo oras terrarum ibidem in censu ♦ Item omnia bona nostra in Toghæruth in Biæwerskowsheret dancia annuatim tres marcas argenti ♦ Item omnia bona nostra in H[embek] Tutzeheret ♦ Item totum opidum Stenløsælidlæ in Iørlundæheret cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis mobilibus et immobilibus humidis et siccis nullis penitus exceptis quibuscumque censeantur no[minibus] uidelicet domibus. estimacionibus. agris. pratis. pascuis piscaturis siluis molendinis et molendinorum locis ac omnibus aliis edificatis et desolatis una cum apertis litteris super qualicumque acquisicione dictorum bono[rum q]uomodocumque confectis cum omni iure nobis in eisdem bonis usque in presentem diem competenti sub modo et articulis qui sequntur ♦ Primo quod rector uel uicarius dicte capelle qui pro tempore fuerit cotid[ie] <sub> missa sacriste missam in dicta capella cantando sollempniter faciat celebrari taliter uidelicet quod in dominicis officium tenebit de tempore. in secunda uero quarta et sexta feriis pro defunctis. in tercia uero de apostolis. [in] quinta uero de sancto Sigfrido episcopo et confessore cum una collecta de omnibus sanctis et in sabbato de anima nostra. ♦ Item quod dictus rector uel uicarius duos scolares idoneos et bene cantantes ad seruiendum in dicta capella [te]nebit quos in expensis secum habeat uel cuilibet illorum duas marcas argenti erogabit annuatim ♦ Item dictus uicarius uel rector unum anniuersarium cum uigiliis nouem leccionum et missa pro defunctis in [qu]olibet anno de tribus marcis argenti in dicta ecclesia nostra Roskildensi teneri faciat ita uidelicet quod canonicis qui uigiliis missis predictis et commendacioni animarum interfuerint unam marcam argenti. perpetuis uicariis duos solidos grossorum. non perpetuis uicariis unum solidum grossorum. scolaribus superpelliciatis duos solidos grossorum. pauperibus scolaribus dimidiam marcam argenti. et aliis pauperibus dimidiam marcam argenti annuatim habeat erogare ♦ Item quod dictus rector uel uicarius festum dedicacionis ipsius capelle ipso die sancti Sigfridi et festum patrocinii die omnium sanctorum cum sermone et aliis requisitis et consuetis sollempniter faciat annuatim celebrari ♦ In cuius fundacionis et dedicacionis testimonium et firmiorem euidenciam sigillum nostrum cum sigillis dilecti capituli nostri Roskildensis predicti duximus apponendum. ♦ Datum Roskildis anno domini millesimo quadringentesimo quinto ipso die beatorum apostolorum Symonis et Iude.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle Kristi troende, til hvis kundskab dette brev når, hilsen med Gud. Eftersom det nærværende livs vilkår og der intet vil blive tilbage af menneskenes forgængelige gods undtagen hvad fromme hænder stræber efter at lade blive fromme formål tildel, hvilket vi vil i ønsket om, såvidt det forundes os af det høje, ved en lykkelig handel at ombytte det forgængelige gods med det evige, for at vi tryggere med Guds bistand kan forvente hundredfoldig frugt, som det er lovet Kristi troende. Derfor henlægger og anviser vi, mens vi endnu lever, i kraft af dette brev og med vort elskede Roskildekapitels velovervejede råd og enstemmige samtykke og til ære for Gud den almægtige og til frelse og for vor sjæl og vore forældres og arvingers sjæle, vort gods, alt og hvert enkelt, til evig at besidde, for at vi dermed ved Guds nåde vil kunne grundlægge og opføre et kapel eller evigt vikariat med vor Roskilde kirke og indvi det til ære for den hellige sankt Sigfred og alle helgene. For det første i Merløse herred i Eskilstrup syv øre skyldjord med tre gårdsæder sammesteds. Fremdeles i Eskildstrup seks øre skyldjord med tre gårdsæder sammesteds med et stykke jord liggende i Rude. Fremdeles vort gods i Skippinge herred, nemlig for det første en gård i Skippinge, som giver fire pund, hvorpå Jens Jul bor, og hvortil der ligger 15 ørtrug jord. Fremdeles en gård sammesteds, på hvilken der bor en vis Mogens, og som giver en øre af seks ørtug jord. Fremdeles en gård, på hvilen Peder Rave bor, og som giver et pund af fire ørtug jord. Fremdeles i Særslev vort gods, nemlig tre gårde, på den ene af disse bor Keld og betaler 6 pund af et halvt bol og fem ørtug jord, på den anden bor Jens Jakobsen, som giver to pund, på den tredje bor Peder Hvas og Niels Jakobsen, som giver to pund af et halvt bol. Fremdeles alt vort gods i Trønninge i Tudse herred i Kundby sogn, nemlig for det første to brydegårde, på den ene af disse bor en vis Bent Jensen, på den anden en vis Jakob Pedersen, som giver i årlig afgift fem pund korn med to gårdsæder sammesteds. Fremdeles tre gårde sammesteds, på den ene af disse bor Niels Maw, som giver i årlig afgift syv pund og fem skæpper korn, på den anden Niels Pedersen, som giver i afgift fem pund korn minus fem skæpper, på den tredje bor en vis Jens Svendsen, som i afgift giver tre pund. Fremdeles otte ørtug skyldjord sammesteds. Fremdeles alt vort gods i Tågerød i Bjæverskov herred, som årligt giver tre mark sølv. Fremdeles alt vort gods i Hjembæk i Tuse herred. Fremdeles hele Stenlille by i Hjørlunde herred med nævnte gods' rørlige og urørlige tilliggender, vådt og tørt, slet intet undtaget, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, nemlig huse, virninge, agre, enge, græsgange, fiskevande, skove, møller og møllesteder og alt andet bebygget og øde tillige med et åbent brev affattet angående en hvilkensomhelst erhvervelse af nævnte gods, på hvad måde den end har fundet sted, med al den os tilkommende ret på samme gods, indtil den dag i dag under følgende vilkår og betingelser. For det første at den til enhver tid værende præst eller vikar ved nævnte kapel en gang om dagen under sakristanens messe højtideligt lader afsynge en messe i nævnte kapel, nemlig således, at han på søndage skal holde gudstjeneste årle, på mandage, onsdage og fredage for de afdøde, på tirsdage for apostlene, på torsdage for biskoppen og bekenderen sankt Sigfred med en kollekt for alle helgene og på lørdage for vor sjæl. Fremdeles at nævnte præst eller vikar skal holde to skolarer, som synger godt, til at forrette tjeneste i nævnte kapel, dem skal han have på sin bekostning eller betale hver af dem to mark sølv årligt. Fremdeles skal nævnte vikar eller præst hvert år lade afholde en årtid med vigilier med ni lektier og en messe for de afdøde for tre mark sølv i nævnte vor Roskildekirke, nemlig således at han skal betale kannikerne, som overværer førnævnte vigilier og messer og sjælenes anbefaling, en mark sølv, de evige vikarer to skilling grot, de ikke-evige vikarer en skilling grot, de kappebærende skolarer to skilling grot, de fattige skolarer en halv mark sølv og andre fattige en halv mark sølv årligt. Fremdeles skal nævnte præst eller vikar hvert år højtideligt fejre samme kapels indvielsesfest på selve sankt Sigfreds dag og patronatsfesten på alle helgens dag med prædiken og andet fornødent og . Til vidnesbyrd og fastere sikkerhed for denne grundlæggelse og indvielse har vi ladet vort segl tillige med vort førnævnte kære Roskildekapitels segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1405 på selve apostlene sankt Simons og sankt Judas' dag.