1405. 25. november. Flensborg


Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, slutter fred med dronning Margrete, kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge.

Tekst efter A:

Tekst

Wy koningh Albrecht hertoge to Mekelenborgh greue to Zwerin to Stargarde vnde Rozstoc here. důn witlik vnde openbar alle den ienen de dessen breff zeen horen edder lesen dat sunt dem male dat id also gewisset bebreuet vnde endet ys nů de hochgeborn furstynne konynghynne Margarethe vnse leue suster den Stokholm hefft. dat id en ewich stede vrede vnde søne bliuen schal tuschen vns vnde vnsen landen steden mannen vnde luden vp de enen zide vnde der vorbenomeden vrowen konynghynnen Margareten vnde den dren riken also Dennemarken Sweden vnde Norwegen vnde der inwonre vp de anderen zyde to ewygen tyden. ♦ Dar vmme bekenne wy vnde betugen an dessem breue dat wy mit willen vnde wolbedachten mode na vnses rades rade vnde vulbord vns in vruntscop vnde leue to deme hochgeborn fursten vnsem oeme konygh Erike vnde to den vorscreuen dren riken vnde to deme hertichrike van Slezewik satet vnde endregen hebben in sulker wyse vnde mate also hir v{oe}r vnde na screuen steyt alzo dat wy vnde vnse eruen siin vnde bliuen willen vnde scholen in eneme ewigen steden vrede sone vruntscop vnde leue mit deme vorbenomeden hern konyngh Erike vnseme oeme vnde synen eruen vnde nakomelingen vnde den vorbenomeden dren riken vnde deme hertichrike van Slezewik vnde eren inwonren vnde nummer des vorbenomeden vses oemes koningh Erikes effte der vorgheschreuen drier rike edder des hertichrikes vorgheschreuen edder erer inwonre vyand werden edder vppe ze krigen veyden edder orlogen willen edder scholen to ewigen tiiden Me[n dat] wy vnde vnse eruen scholen vnde willen mit des vorbenomeden vnses oemes koningh Erikes vnde der vorscreuen drier rike vnde des hertichrikes vnde erer inwonre beste[s allewe]ge mede vmme gaen vnde nergene myt erme erghesten newedder myt rade worden edder mit dade to ewigen tiden sunder arch ♦ Alle desse vorscreuen stucke v[nde arti]cule vnde en yslik by sik loue wy konyng Albrecht mit vnsen eruen deme vorbenomeden koningh Erike vnsem oeme vnde synen eruen vnde nakomelingen [vnde den] vorscreuen dren ryken Dennemarken Sweden vnde Norwegen vnde deme hertichrike to Slezewik vnde eren inwonren stede vnde vast vnde vntobroken ewichli[ken to holde]nde vor vns vnde vnsen eruen vnde vor al den ienen de vmme vnsen willen vnde vnser erue willen důn vnde laten willen sunder ienigherleye arge[list in ghud]en truwen vnde sunder alle arch vnde hulperede. ♦ Hir sint an vnde ouer gheweset to tuge vnde merer witlicheit alle desser vorscreuen stucke vnse truwe[n ratgeuen n]aghescreuen vnde des rikes rad van Dennemarken vnde de erbaren seendelyden van den steden naghescreuen also her Otto Veregge her Vicke Be[re her Hinrik] Kulebusch her Mathias Axecowe riddere. vnde Hinrik Quitzowe knape biscop Eschel to Rypen her Nicles Yuersson. her Pritborn van Putbusch [her Peter] Niclessen van Agarde her Iohan Oleuessen. her Iohan Scharpenberge. her Iohan Tomassone her Gustaff Leetsson her Nicles Tuuessone her B[erneke] Schinkel vnde prouest Dibbern van Odensee her Hinrik Westhoff borgermester her Reynerd van Kaluen ratman to Lubek her Iohan van der A to Rozst[ok her] Hermen Meyger to der Wismer her Meynard Bucstehůde to Hamborch vnde her Wlf Wlflam to deme Sunde borgermestere vnde vele anderen erbar[en lud]e de tuges vnde louen werdich synt. ♦ To hoger bewarunge vnde merer bekantnisse alle desser vorscreuen stucke zo hebbe wy konyngh Albrecht vorbenomet vnse ingesegel mit willen vnde wiscop henget laten an dessen breff de gheuen vnde screuen ys to Vlenzeborch na godes bort verteynhundert iar an deme vyften iare dar na in sunte Katherinen daghe der hilligen iuncvrowen\

Oversættelse

Vi kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin, herre til Stargard og Rostock, gør vitterligt og åbenbart for alle dem, som ser, hører eller læser dette brev, at siden det således er sikret, nedfældet skriftligt og afgjort med den højbårne fyrstinde, dronning Margrete, vor kære søster, som har Stockholm, at der skal blive en evig stadig fred og forsoning mellem os og vore lande, stæder, mænd og folk på den ene side og den førnævnte fru dronning Margrete og de tre riger, nemlig Danmark, Sverige og Norge og deres indbyggere på den anden side til evige tider, så erkender vi og bevidner i dette brev, at vi med vilje og velberåd hu efter vores råds råd og samtykke har bestemt og er blevet enige i venskab og kærlighed til den højbårne fyrste, vor slægtning kong Erik og de førnævnte tre riger og hertugdømmet Slesvig på en sådan vis og måde, som her står skrevet foran og bagefter, således at vi og vore arvinger er og vil og skal blive i en evig stadig fred, forsoning og venskab og kærlighed med den førnævnte herre kong Erik vor slægtning og hans arvinger og efterkommere og de førnævnte tre riger og hertugdømmet Slesvig og dets indbyggere og aldrig vil eller skal være fjendtlige over for vor slægtning kong Erik eller de førnævnte tre riger eller det førnævnte hertugdømme eller dets indbyggere ej heller føre krig eller fejde mod dem til evige tider. Men vi og vore arvinger skal og vil altid stræbe efter det bedste for den førnævnte vor slægtning kong Erik og de førnævnte tre riger og hertugdømmet og dets indbyggere og vil aldrig skade dem hverken med råd eller dåd til evige tider uden svig. Alle disse førnævnte stykker og artikler og hver af dem for sig lover vi kong Albrecht med vore arvinger den førnævnte kong Erik, vor slægtning, og hans arvinger og efterkommere og de førnævnte tre riger Danmark, Sverige og Norge og hertugdømmet Slesvig og dets indbyggere at holde stadig og fast og ubrydeligt til evige tider for os og vore arvinger og for alle dem, som for vores og vores arvingers skyld vil gøre og lade uden nogen svig i god tro og uden bedrag og udflugter. Her er og har været tilstede til vidnesbyrd og yderligere vitterlighed for alle disse førnævnte stykker vore nedenfor nævnte tro rådgivere og rigets råd i Danmark og de hæderværdige sendebude fra de efterfølgende nævnte stæder, nemlig hr. Otto Vieregge, hr. Fikke Bere, hr. Henrik Kulebus, hr. Matthias Axekow, riddere, og hr. Henrik Quitzow, væbner, biskop Eskil til Ribe, hr. Niels Iversen, hr. Predbjørn v. Podebusk, hr. Peder Nielsen fra Ågård, hr. Johan Olufsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Thomsen, hr. Götstav Leeksson, hr. Niels Tuesen, hr. Berneke Skinkel og provst Detbern fra Odense, hr. Henrik Westhof, borgmester, hr. Reinhard von Kalven, rådmand i Lübeck, hr. Johan v. d. Aa fra Rostock, hr. Herman Meyer fra Wismar, hr. Meinhard Buxtehude fra Hamburg og hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund og mange andre hæderlige folk, som er værdige til at vidne og borge. Til fuld sikkerhed og yderligere erkendelse af alle disse førnævnte stykk er har vi, førnævnte Kong Albrecht med vilje og vidende ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet i Flensborg efter Guds fødsel 1400 år i det 5. år derefter på sankt Katerines den hellige jomfrus dag.