1405. 25. november. Flensborg


Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, erklærer overfor højmesteren for den tyske orden, at han har afstået al sin ret til Gotland og Visby til kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge og beder ham overgive øen til denne.

Tekst efter Sverges Traktater l.l.:

Tekst

Vruntliken grud to voren ♦ Iů erwerdighe ghestlike here her homester to Prutzen vnde deme gantzen orden dů wy konyngh Albrecht hertoge to Mekelenborch greue to Zweryn to Stargarde vnde Rozstoc here witlik mit dessem breue dat eft wy ienighe rechticheit had hobben edder hebben an deme lande Gotlande vnde der stad Wysbů de hebbe wy vmme sunderger leue vnde vruntscop willen deme hochgeborn fursten vnsem leuen oeme koningh Erike vnde synen eruen vnde nakomelingen vnde den dren ryken alse Sweden Dennemarken vnde Norwegen mit gudeme willen na vnses rades rade vnde vulbord vorlaten vnde vorlaten an desseme ieghenwardigen breue van vns vnde vnsen eruen to ewygen tyden worvmme wy iwer herlicheit mit gantzer begheringe bidden dat gi deme vorbenomeden heren konigh Erike vnsem oeme vnde den vorscreuenen ryken vmme dit vorscreuen land Gotland vnde stad Wisbů alle stucke to deme besten keren vnde wes gi edder iuwe nakomelinge de orde edder de iwen mit deme vorbenomeden vnsem oeme edder der vorbenomeden drier rike rade enden vnde důn vnde dat gi en van iw antwarden Gotland vnde Wisbů dat ys vnse volkomene wille vnde volbord vnde wy noch vnse eruen edder iemant van vnser edder vnser erue wegen willen edder scholen iw edder iwen nakomelingen edder den orden nummer schuldigen manen veyden anspreken edder vpsaken to ewigen tyden dat gi also důn vmme Gotland vnde Wysbů also vorscreuen steyt ♦ Alle desse vorscreuen stucke vnde articule vnde en yslik by sik stede vnde vast vnde vntobroken to holdende in aller mate also vorscreuen steit loue wy koningh Albrecht vorbenomet mit vnsen erwen iw vorbenomeden here homester to Průtzen iwen nakomelingen vnde deme gantzen orden in guden truwen sunder allerley arch vnde hulperede vnde des to hoger bewaringe vnde groter bekantnisse zo hebbe wy vnser inghesegel mit willen vnde wiscop henget laten vor dessen breff ♦ Hir sin an vnde ouer ghewesen to tuge vnde merer witlicheit alle desser vorscreuen stucke vnse truwen ratgheuer naghescreuen vnde des rikes rad van Dennemarken vnde de erbaren sendeboden van den steden naghescreuen also her Otto Veregge her Vicke Bere her Hinrik Kulebusch her Mathias Axecowe riddere vnde Hinric Qitzowe knape biscop Eschil to Rypen her Niclos Yuersson her Pritbern van Putbusch her Peter Niclosson van Agarde her Iohan Oleuesson her Iohan Scarpenberch her Berneke Schinkel her Iohan Tomasson her Gustaff Leecsson her Nicles Tuuesson prouest Dibbern van Odenzee her Hinrik Westhoff borgermester her Reynard van Kaluen ratman to Lubek her Meynard Bucstehude to Hamborch her Iohan van der A to Rozstok her Hermen Meyger to der Wismer vnde her Wlf Wlflam to dem Sunde borgermeistere vnde vele andere erbare lude de louen vnde tuges werdich synt ♦ Gheuen vnde screuen to Vlenseborch na godes bort verteynhundert iar in deme viften iare dar na an sunte Katherinen daghe der hilgen iu[n]cvrowen.

Oversættelse

Venlig hilsen forudskikket. For Eder, ærværdige gejstlige herre, hr. højmester i Preussen og hele ordenen gør vi kong Albrecht hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin, herre til Stargard og Rostock vitterligt med dette brev, at hvis vi har haft eller har nogen rettigheder til landet Gotland og staden Visby, så har vi på grund af særlig kærlighed og venskab overdraget dem til den højbårne fyrste, vor kære slægtning kong Erik og hans arvinger og efterkommere og de tre riger, nemlig Sverige, Danmark og Norge, med god vilje efter vort råds råd og samtykke og overlader det ved dette nærværende brev for os og vore arvinger til evige tider, hvorfor vi med inderligt ønske beder Eders herlighed om at vende alle punkter til det bedste vedrørende dette førnævnte land Gotland og staden Visby, og hvad I eller Eders efterkommere, ordenen eller Eders beslutter og gør med den førnævnte vor slægtning eller de førnævnte tre rigers råd, og om I af egen vilje overdrager Gotland og Visby, dertil har I vores fuldkomne vilje og samtykke, og hverken vi eller vore arvinger eller nogen på vore eller vore arvingers vegne vil eller skal anklage, rykke, bekrige, stille krav eller fordringer til Eder eller Eders efterkommere eller ordenen til evige tider med hensyn til at gøre således vedrørende Gotland og Visby, som står skrevet ovenfor. At holde alle disse førnævnte stykker og artikler og enhver for sig stadigt og fast og ubrydeligt på alle måder, som står skrevet ovenfor, lover vi førnævnte kong Albrecht med vor arvinger Eder, førnævnte hr højmester til Preussen, Eders efterkommere og hele ordenen i god tro uden nogen svig og udflugter, og til yderligere bevis herfor og stort vidnesbyrd har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge på dette brev. Her er og har været til stede til vidnesbyrd og yderligere vitterlighed for alle disse førnævnte stykker vore nedenfor anførte tro rådgivere og rigets råd fra Danmark og de hæderlige sendebude fra stæderne nævnt nedenfor, hr. Otto Vieregge, hr. Fikke Bere, hr. Henrik Kulebus, hr. Matthias Axekow, riddere, og Henrik Quitzow, væbner, biskop Eskil til Ribe, hr. Niels Iversen, hr. Predbjørn v. Podebusk, hr. Peder Nielsen v. Ågård, hr. Johan Olufsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Berneke Skinkel, hr. Johan Thomsen, hr. Götstaf Leeksson, hr. Niels Tuesen, provst Detbern fra Odense, hr. Henrik Westhof, borgmester, hr. Reynerd van Kaluen, rådmand i Lübeck, hr. Meinhard Buxtehude til Hamburg, hr. Johan v. d. Aa til Rostock, hr. Herman Mejer til Wismar, hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund og mange andre hæderlige folk, som er værdige til at vidne og borge. Givet og skrevet i Flensborg efter Guds fødsel 1400 år i det 5. år derefter på den hellige jomfru sankt Katherines dag.