1405. 30. november. Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.

Tekst efter Aa:

Tekst

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen ♦ Notum sit omnibus presens scriptum cernentibus quod nos Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas. et apostolice sedis legatus. ad cultum diuinum in ecclesia nostra Lundensi ampliandum et ad altare ibidem per nos in honorem dei omnipotentis. beatissime uirginis Marie matris eius. beati Laurencii et beati Kanuti regis et martiris constructum. longa nobiscum meditacione preambula et deliberacione habita diligenti ac in remedium anime nostre et parentum nostrorum. damus et conferimus perpetuis temporibus possidendam sub condicionibus infrascriptis. unam curiam in Malmøghe. antiquitus dictam her Iens Offessun lathegard. quam a domino Folquino Degneri preposito Lundensi iusto empcionis titulo acquisiuimus. ut ex ea sacerdos qui est uel qui pro tempore fuerit institutus ad dictum altare in memorata memorata ecclesia[1] commode sustentetur. ♦ In primis igitur uolumus et ordinamus quod successor noster archiepiscopus Lundensis qui pro tempore fuerit. ydonee persone. infra sacros ordines constitute. dictum altare quotiens ipsum uacare contigerit conferendi in perpetuum liberam habeat potestatem sacerdos uero ad dictum altare institutus dicte curie ut premittitur in Malmogis site. ordinacionem liberam habeat ita tamen quod de ea uel eius edificiis. absque consensu archiepiscopi Lundensis qui pro tempore fuerit. nichil alienet penitus nec commutet qui sacerdos. singulis diebus in dicto altari. cantando debet. sollempniter celebrare. salua honestate debita. uidelicet. qualibet die dominica. de dominica et de sancta trinitate uicissim. qualibet secunda feria pro defunctis tercia feria de sancto Iohanne ewangelista. quarta de sancto Nicolao quinta de sancto Laurencio et de corpore Christi uicissim sexta de sancta cruce. sabbato de beata uirgine Maria exceptis diebus. natali domini. pasce. pentecostes et sollempnitatibus beate Marie uirginis. omnium sanctorum. omnium apostolorum necnon quatuor doctorum beatorum. Gregorii Augustini Ambrosii et Ieronimi. beati Laurencii. beati Kanuti regis et martiris. prouiso quod in qualibet missa collecte pro archiepiscopo rege et regina et pro pace. nobisque de medio sublato pro anima nostra et pro defunctis. in perpetuum habeantur. summis sollempnitatibus exceptis sacerdos uero ad idem altare deputatus. honeste chorum ingrediatur in summis sollempnitatibus totius anni. superpellicium habens. set missam in summo altari uel alibi racione altaris nostri dicere nullatenus sit astrictus qui sacerdos. ad dictum altare unum scolarem qui ibidem ministrat tenere debeat. cui cui scolari[2] . de annuis fructibus et prouentibus eidem altari appositis. duas marchas argenti det et soluat annuatim si autem predictus sacerdos. chorum in summis sollempnitatibus totius anni frequentare contempserit. aut in altari proprio celebrare. uel predicte curie fructus sicut premissum est ordinare omiserit uel neglexerit. supplicamus et committimus uenerabili archiepiscopo successori nostro qui pro tempore fuerit. ut ipsum corrigat et castiget. et si incorrigibilis fuerit. ammoueat ab altari. sibi alium sacerdotem ydoneum preficiendo. qui in dicto altari seruiat. ut prefertur. ♦ Ceterum. archiepiscopo Lundensi nostro successori qui pro tempore fuerit specialiter committimus et ipsius super hoc conscienciam oneramus. ut de dicto altari nostro et curia sibi per nos ut premittitur applicata. ita ordinet et disponat prout coram omnipotenti deo in die districti examinis. reddere uoluerit racionem ♦ In cuius facti euidenciam firmiorem. presentes nostras sigillo nostro ex certa sciencia. una cum sigillis uenerabilis capituli nostri Lundensis necnon honorabilium uirorum dominorum. Folquini Degneri prepositi. Iohannis Iacobi decani. Iohannis Pauli archidiaconi. Iohannis Falster cantoris. Iacobi Petri officialis nostri Lundensis et Petri Dwe canonicorum ecclesie fecimus roborari ♦ Datum Lundis anno domini mcd quinto. ipso die beati Andree apostoli gloriosi.

1. memorata ecclesia] tilf. i marg. for det gennemstregede memoriam ecclesie Aa. 2. cui scolari] tilf. i marg. for det gennemstregede qui scolaris Aa.

Oversættelse

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen. Det være vitterligt for alle, der ser dette brev, at vi Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til forbedring af gudstjenesten i vor Lundekirke og til det alter sammesteds, som vi har opført til ære for Gud den almægtige, den allerhelligste jomfru Marie, hans moder, sankt Laurentius og sankt Knud, konge og martyr, efter langvarig forudgående omhyggelig betænkning og overvejelse, og til bod for vor og vore forældres sjæle, giver og overdrager vi at besidde til evige tider på nedenfor anførte vilkår en gård i Malmø, fra gammel tid af kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, som jeg med retmæssig købs adkomst har erhvervet af hr. Folkvin Deinersen, provst i Lund, for at den præst, som nu eller i fremtiden indsættes ved nævnte alter i omtalte kirke, deraf kan have et passende udkomme. For det første vil og forordner vi, at vor efterfølger, den til enhver tid værende ærkebiskop af Lund, for bestandigt skal have fuldmagt til, så ofte dette alter bliver ledigt, at overdrage det til en velegnet person, som har opnået de højere grader, dernæst skal den ved nævnte alter indsatte præst have fri rådighed over den som ovenfor nævnt i Malmø beliggende gård, dog således at han ikke under nogen omstændigheder uden den til enhver tid værende ærkebiskops samtykke må afhænde noget af den eller dens bygninger eller mageskifte, hvilken præst hver dag ved nævnte alter højtideligt skal holde en sangmesse med tilbørligt hensyn til forrang, nemlig hver søndag for søndagen og den hellige treenighed, skiftevis, hver mandag for de døde, om tirsdagen for sankt Johannes, evangelisten, om onsdagen for sankt Nicholaus, om torsdagen for sankt Laurentius og Kristi legeme skiftevis, om fredagen for det hellige kors, om lørdagen for den hellige jomfru Marie, med undtagelse af juledag, påskedag, pinsedag og den hellige jomfru Marie festdage, allehelgensdag, alle apostlenes dage samt de 4 kirkefædres dage sankt Gregors, sankt Augustins, sankt Ambrosius' og sankt Hieronymus' dage, sankt Laurentius' dag, sankt Knud konge og martyrs dag, med den bestemmelse, at i hver messe skal der holdes kollekter for ærkebiskoppen, kongen og dronningen og for freden og, når vi er døde, for vor sjæl og for de afdøde til evig tid, med undtagelse af de største højtider. Fremdeles skal den til samme alter udpegede præst ved de største højtider hele året træde ind i koret på sømmelig vis iført overklædning, men skal på ingen måde være forpligtet til at holde messe ved højalteret eller andetsteds formedelst vort alter, men denne præst skal ved nævnte alter holde en skolar, som skal gå ham til hånde, hvilken skolar han årligt skal give og betale to mark sølv af de til samme alter lagte årlige frugter og indkomster. Hvis fornævnte præst undlader at komme i koret ved de største højtider hele året eller at holde messe ved sit eget alter, eller hvis han forsømmer eller ringeagter at træffe bestemmelse angående fornævnte gårds frugter, som det ovenfor er nævnt, så beder og overdrager vi den ærværdige ærkebiskop, vor til enhver tid værende efterfølger, at han retleder og revser ham, og at han, hvis han er uforbederlig, fjerner ham fra alteret og giver det til en anden præst, som er velegnet, som kan gøre tjeneste ved nævnte alter, som ovenfor nævnt. Iøvrigt overlader vi det til vor efterfølger, den til enhver tid værende ærkebiskop af Lund, og overlader det til hans samvittighed at træffe afgørelse desangående, at han træffer en sådan ordning og bestemmelse angående vort nævnte alter og den dertil som ovenfor nævnte lagte gård, således som han vil stå til regnskab derfor overfor Gud den almægtige på den strenge doms dag. Til sikrere bevis på dette har vi ladet dette vor brev bekræfte med vort segl med fuld viden tillige med seglene tilhørende vort ærværdige Lundekapitel samt de hæderlige mænd herrerne Folkvin Deinersen, provst Jens Jakobsen, dekan, Jens Povlsen, ærkedegn, Jens Falster, kantor, Jakob Pedersen, vor Lundeofficial, og Peder Due, kirkens kanniker. Givet i Lund i det Herrens år 1405 på selve den glorværdige apostel sankt Andreas' dag.