1405. 17. december. Lunds byting


Tingsvidne af Lunds byting om, at Lucie Øndersdatter, enke efter Niels Pedersen Vinter, har skødet en gård i sankt Klemens sogn til sin svigersøn Kristian Pedersen, borger i Lund.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Magnus Baad aduocatus Lundensis. Michael Ingemari dictus Diægn. aduocatus in quarta parte ciuitatis ex parte domini archiepiscopi Lundensis. Iohannes Hennikini Ionas Andersson. proconsules. Olauus Borre. Iohannes Pethersson et Paulus Torstænsson consules et ciues Lundenses salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris. quod sub anno domini mcd quinto. quinta feria ante diem beati Thome apostoli. constituta personaliter in placito nostro ciuili Lundensis. Lucia Øndersdather. relicta Nicolai Petri. dicti Vinter dudum ciuis Lundensis. discreto uiro Cristiarno Petri conciui nostro et genero suo presencium ostensori. quandam curiam in parrochia beati Clementis apud nos sitam in qua Henricus Hermensson monetarius dudum habitauit. quam quidem curiam dictus Nicolaus Vinter maritus eiusdem Lucie a quodam Dauid dudum uillano in Hælsinborgh. herede cuiusdam Michaelis Petri quondam proconsulis <in>[1] Hælsinburgh iusto empcionis titulo legaliter acquisiuit prout in apertis litteris et super hoc confectis plenius continetur. cum omnibus et singulis prefate curie adiacenciis uidelicet fundo. pomerio. domibus. ceterisque proprietatibus et spaciis uniuersis. nullis penitus exceptis et cum omni iure suo. nobis presentibus et aliis pluribus fidedignis. scotauit. alienauit. et in manus libere et legaliter assignauit iure perpetuo possidendam recognoscens se plenum et sufficiens precium a dicto Cristerno Petri pro memorata curia integre subleuasse. ita quod reddidit se contentam ♦ Unde obligauit se et heredes suos ad apropriandum. liberandum et disbrigandum eidem Cristierno et suis heredibus curiam antedictam cum suis adiacenciis ut premittitur uniuersis. ab impeticionibus et alloqucionibus quorumcumque presencium et inposterum futurorum ♦ Insuper promisit predicta Lucia in bona fide sua. quod si alie antique littere super dicta curie date. inuente fuerint inposterum. exceptis litteris apertis. dicto Cristerno in dicto placito ciuili publice resignatis. nullius sint efficacie uel ualoris ♦ Quod coram omnibus. quorum interest uel interfuerit prout uidimus et audiuimus tenore presencium publice protestamur ♦ In cuius protestacionis et rei testimonium. sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

1. <in>] mgl. Aa.

Oversættelse

Mogens Båd, foged i Lund, Mikkel Ingmarsen, kaldet Degn, foged i fjerdedelen af byen som repræsentant for hr. ærkebiskoppen af Lund, Jens Hennekesen og Jon Andersen, borgmestre, Oluf Borre, Jens Pedersen og Povl Torstensen, rådmænd, og borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1405 torsdagen inden apostlen sankt Thomas' dag fremmødte Lucie Øndersdatter, enke efter Niels Pedersen kaldet Vinter, fordum borger i Lund, personligt på vort byting i Lund og skødede og afhændede i nærværelse af os og adskillige andre troværdige mænd en vis gård beliggende i sankt Klemens sogn hos os, hvor Henrik Hermansen, møntmester fordum boede, hvilken gård nævnte Niels Vinter, samme Lucies ægtemand, på lovlig vis ved retmæssigt køb havde erhvervet af en vis David, fordum bymand i Helsingborg og arving efter en vis Mikkel Pedersen, fordum borgmester i Helsingborg, således som det tydeligere indeholdes i det åbne brev, der er opsat herom, til nærværende brevviser, den gode mand Kristian Pedersen, vor medborger og hendes svigersøn, og overgav ham den i hænde frit og på lovlig vis til evig besiddelse tillige med alle den føromtalte gårds tilliggender hver især, grundstykke, æblegård, huse og alle de øvrige besiddelser og områder uden nogensomhelst undtagelse og med al hendes ret dertil, idet hun erkendte fuldstændigt at have oppebåret fuld og tilfredsstillende betaling af nævnte Kristian Pedersen for den omtalte gård, således at hun erklærede sig tilfreds. Videre forpligtede hun sig og sine arvinger til at hjemle, fri og frigøre samme Kristian og hans arvinger den fornævnte gård med alle dens tilliggender, som før nævnt, for hindring og tiltale fra hvemsomhelst nu og i fremtiden. Yderligere lovede fornævnte Lucia og sin gode tro, at hvis der for fremtiden skulle kunne findes andre gamle breve, givet på den nævnte gård, med undtagelse af det åbne brev, så skulle de være uden nogensomhelst gyldighed eller kraft. Hvilket vi med ordlyden af dette brev offentligt erklærer over for alle, hvem det angår eller kan komme til at angå, således som vi så og hørte det. Til vidnesbyrd om denne erklæring og om sagen er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.