1405.


Hr. Sabel Kerkendrop skænker gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg mod, at præsten sammesteds afholder tre ugentlige messer.

Tekst efter Aa

Tekst

Notum facio uniuersis presentibus et futuris, quod me bona infrascripta, uidelicet duas curias in parochia Kulderup in Vinding herrit, in quarum prima nunc residet Nesze Lylle, in reditibus duarum orarum annonæ, in secunda residet Lasze Skrabe, in reditibus unius ore annone, item duas curias in Bonsze, in quarum prima nunc residet Iesze Ionsze<n>[1] , in secunda residet Iesze Tomeszen, item duas curias in Søndersze in Schoby herrith, quas emi[2] , in redditibus quatuor solidorum annonæ, item unam curiam in Nyburgh, quam emi de Rodenpape, et quicquid de ista curia stat extra impignoratum et non redemptum, hoc uxor mea dilecta Elsze redimat, item unam curiam in Vlffolt in reditibus duarum orarum annone, et quicquid de ista stat extra impignoratum et non rede<m>ptum[3] , hoc honorabilis dominus Marquardus rector ecclesie Nyburg redimat et persoluat, cum uniuersis istorum bonorum pertinentiis, scilicet agris, pratis, pascuis, siluis, piscaturis, mobilibus et immobilibus, humidis et siccis, nullis exceptis etcetera, sano corpore, bona uoluntate et consensu ad ecclesiam beate Marie uirginis, iam in uilla Nyburgh constructam, libenter disbrigando, legasse recognosco scotasze et per presentes condonasze tali namque conditione, quod dictus dominus Marquardus rector prefate ecclesie et ipsius succeszores eiusdem iii miszas septimanales, uidelicet unam de spiritu sancto, unam pro defunctis unamque de domina cantatam ante summum altare ad remedium anime mee et ad solatium omnium fidelium defunctorum perpetuis temporibus celebrabunt et celebrari faciant, hoc etiam addit<o>[4] >, quod dictus dominus et succeszores eiusdem ecclesie publice[5] vel nominatim deum pro me humiliter et deuote in qualibet dominica de ambone exorabunt.

1. Ionsze<n>] Ionsze Aa. 2. emi] emii Aa. 3. rede<m>ptum] redeptum Aa. 4. addit<o>] additum Aa. 5. publice] presbyteri Aa.

Oversættelse

Fremdeles et pergamentsbrev på latin, hr. Sabel Kerkensdorp har udstedt, under års dato 1405, som lyder: Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg har testamenteret, skødet og med dette brev skænket nedenforanførte gods, nemlig to gårde i Kullerup sogn i Vindinge herred, og i den første af disse bor nu Niels Lille med indtægter på to øre korn, i den anden bor Lars Skrabe med indtægter på een øre korn, fremdeles to gårde i Bovense, og i den første af disse bor nu Jens Jonsen, i den anden bor Jens Thomsen, fremdeles to gårde i Søndersø i Skovby herred, som jeg købte med indtægter på fire ørtug korn, fremdeles en gård i Nyborg, som jeg købte af Rodenpape, og alt, hvad der af denne gård derudover er pantsat ikke er genindløst, dette skal min elskede hustru Else genindløse, fremdeles en gård i Ulfolt[A] med indtægter på to øre korn, og alt, hvad der af denne derudover er pantsat, og ikke er genindløst, dette skal den hæderværdige herre Markvard, sognepræst ved kirken i Nyborg, genindløse og betale, med alle tilliggender til dette gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, rørligt og urørligt, vådt og tørt, intet undtaget, med et sundt legeme, god vilje og samtykke til den hellige jomfru Marias kirke, der nu er opført i byen Nyborg, gerne at fri, nemlig på denne betingelse, at nævnte hr. Markvard, sognepræst ved fornævnte kirke, og dennes efterfølgere ved samme tid evige tider skal forrette og lade forrette tre ugentlige messer, nemlig een for den Helligånd, een for de afdøde og een for Fruen, sunget foran højaltret til bod for min sjæl og til trøst for alle afdøde troende, ligeledes med denne tilføjelse, at nævnte herre og efterfølgerne ved samme kirke, offentligt og under navns nævnelse fra prædikestolen ydmygt og fromt for min skyld hver søndag skal anråbe Gud.

A. forsvunden bebyggelse i Vindinge herred.