1406. 1. februar.


Katrine, priorinde i Vor Frue kloster i Ribe, kvitterer ærkebiskop Peder af Lund for 130 nobler, som dronning Margrete havde skænket klosteret.

Tekst efter nil

Tekst

Catharinæ priorissæ i Fruer closter i Ripa åth archiebiscop Padher gifne quittantia på dhe 130 lubske marck som drottningh Margaretha honom antwardade att ingifwa till closters behof och nytta ♦ Dat. kynnelzmäszo affton 1406.

Catharinæ priorissæ i Fruer closters uthgifne åth ærchiebiscop Päder quittans dhet förde archiebiscop hade till closterens nytta anwändt the 130 nobler som drotning Margaretha skienckte förde closter och då gick hwardera nobler for 3 lybsk marck. ♦ Dat. 1406.

Oversættelse

Kvittering udstedt af Katrine, priorinde i Vor Frue kloster i Ribe, til ærkebiskop Peder for de 130 lybske mark, som dronning Margrete havde overdraget ham at anvende efter klosterets behov og til dets nytte. Givet kyndelmisse aften 1406.

Kvittering udstedt af Katrine, priorinde i Frue kloster til ærkebiskop Peder, fordi nævnte ærkebiskop havde anvendt de 130 nobler, som dronning Margrete havde skænket, til klosterets nytte, og hver nobel regnedes for tre lybske mark. Givet 1406.