1406. 10. februar. Århus


Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iak Swen Vdhssøn ridderæ kænnæs thet meth thettæ myt opne breff aff thy at thet er mik oc manghe wel widerlicht at høyghboren første konyng Woldemar forthum Danæ konyng hwes syæll gudh haue køpte ræteleghe oc laghleghe aff myn husfrues Christine Andersse dotters father her Anders Offessøn riddere then faste gardh Thordhorp i Nørræiutland i Galtenehæreth liggende oc thettæ æfterscrefnæ goths swosom ær ♦ Først i Galtenehæreth ii Wættæ two gardhe som schylde firæ øræ korn item i Wærum two gardhe then ena schylder en øræ korn oc then annen two øræ korn item i Haslwm thre garthe som skylde een halff mark korn oc een øthe toft i then samme stadh item eet halft øthe thorp som heder Damthorp item i Tebbesthorp two gardhe en øthe oc en bygder som schylde two øræ korn item i Hauelberghæreth i Gudhløff two gardhe som schylde two øre korn item i Grælstedh two gardhe som schylde thre øre korn item een æng oc eet thach kær som iak fik aff frue Lenæ meth all thenne forscrefne garths oc gothsses tilliggelsse swosom ær agher oc æng fægang schoghe fiskæwatn møller oc møllestedhe wat oc thywrt rørende oc vrørende ænkte vnden taghet e hwat thet hælst heder æller er oc ther til swo goths som thet breff luder vpa som forde myn husfrues father gaff konyng Woldemar vpa thet goths som han skøte hanom ♦ Alt thettæ forscrefnæ swosom ær forde Thorthorp oc goths oc all there tilligilsse salde oc skøte affhænde oc antwordedhe forde myn husfrues father her Anders Offessøn fran sich oc sine arfuynge forde konyng Woldemar oc hans arfwynge til ewynnelich æyghe æyghesculendes ♦ Oc aff thy at forde myn husfrues father fik fult æfter siin wilghe foræ alt thettæ forscrefnæ gardh oc goths oc all there tilliggelsse swo at hanom fulleleghe oc wæl at nøghethe tha tilbinder iak forde Swen Vdhssøn oc myn forde husfrue Christinæ Anderssedotter oss oc wore arfuynge thet forscrefne skøde oc køpp vm fornempde Thorthorp oc thet forscrefne goths oc all there tilliggelsse stadhucht oc fast at holde vgencallelighe i alle made som forescriuet star ♦ Oc kænnes iak meth thettæ myt opne breff at vm iak eller myn forde husfrue Cristinæ Anderssedotter nogher tidh haft hauer eller hauer nogher ræticheet eller til talen til thenne forde gardh Thorthorp eller goths eller there tilliggelsse eller til noghet ther aff e i hwat made thet hælst ær eller wæræ kan alt thettæ forscrefnæ meth all ræticheet oc breff afhænder iak oc forde myn husfrue oc skøder oc antworder fran oss oc woræ arfuyngæ høygboren førstynne wor nadheghe frue drotning Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wyl wgencalleleghe til ewynnelich eyghæ ♦ Oc kænnes iak forde Swen oc myn forde husfrue meth thettæ wort opne breff at wy forde æller woræ arfuynge aldry nogher ræticheet eller tiltalen haue eller haue scule i noghræ made til thenne forde gardh Thorthorp eller goths eller thes tilliggelsse eller til noghet aff thettæ forscrefnæ. forthry at forde myn husfrues father her Anders Offessøn til foræn oc myk oc myn husfrue oc woræ arfuynge swo fult oc alt scheet oc giort ær foræ alt thettæ forscrefnæ æfter wor wilghe oc nøghe swo at hanom oc mik oc myn husfrue oc woræ arfuynge fulleleghe oc wæl at nøygher ♦ Oc ther foræ tilbynder iak oc forde myn husfrue oss oc woræ arfuynge meth thettæ wort opnæ breff at frii oc hemlæ oc ordhgrant at gøre forde myn frue drotning Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wyl then forde garth Thorthorp oc goths oc all there tilliggilsse ewynneleghe foræ hwor mans tiltalen ♦ Oc vm nogher breff funnen æræ æller her æfter fynnes kunnæ som forde myn frue drotningen eller hænnes arfuynge eller æfterkomere eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wyl kunne i noghræ made til hynder æller scathe komme the breff scule ængen macht hawe e huro the hælst lude oc thøm mæler iak oc forde myn husfrue døthe oc machtløsæ meth thettæ wort opne breff ♦ Oc e hwat breff som her æfter fynnes kunne som lude eller røre vpa then forscrefnæ gardh Thorthorp eller vpa noghet aff thettæ forscrefnæ the breff scule komme forde myn frue oc hænnes arfuynge oc æfterkommere eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wyl til gaghn oc gothe i alle mode vm thettæ forscrefnæ oc ængen stadh til hinder eller scathe i noghræ made ♦ Alle thisse forscrefne stycke oc articule kænnes iak forde Cristine Andersse dotter at iak hauer nær oc ouerwæret at all stycke swo skethe oc giorthe æræ i alle made som forescreuit star æfter myn wilghe oc nøyghe oc ther foræ samthycker oc fulborther oc stadhfæster iak meth fulkomelich gothwilghe ia oc fulbordh oc samthycke alle thisse forscrefnæ stycke oc hwort there with sich i alle made vgencalleleghe stadheghe at holde æfter thy som forescreuet star ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn vm alle thisse forscrefnæ stycke tha tilbynde wy forde Swen Vdhssøn riddere oc Cristine Andersse dotter oss oc woræ arfuynge alle thisse forscrefne stycke och articule oc hwort there with sich with wor gothe tro oc sannende wten alt archt eller hielperedhe stadheghe faste oc wbrødeleghe at holde ewerdeleghe oc vgencalleleghe i alle made som forescreuit star oc wy forde Swen Vdhssøn riddere oc Cristine Anderssedotter late woræ incigle meth wilghe oc witscap hængis foræ thettæ breff ♦ Oc hauer hetherlich father meth gudh biscop Bo aff Arws oc wælborne mæn her Pæther Nielssøn aff Agarth her Cristiern Kaas. her Nicles Yuerssøn her Hannes og her Prytbern van Podbusch her Folmær Iacopssøn her Magnus Munk her Iohan Scarpenbergh her Erik Nielssøn her Anders Offessøn aff Byørnholm her Iens Nielssøn aff Awentzbergh her Clawes Krumper riddere Axel Iacopssøn Iacop Trouelssøn Stygh Anderssøn oc Iens Swenssøn Bryms afwapn latet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Arusie anno domini millesimo quadringentesimo sexto ipso die beate Scolastice uirginis.

Oversættelse

Jeg Svend Udsen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at det er mig og mange andre vitterligt, at den højbårne fyrste kong Valdemar, fordum de danskes konge - Gud have hans sjæl - på retmæssig og lovlig vis købte den faste gård Tordrup i Galten herred i Nørrejylland af min hustru Kristine Andersdatters fader hr. Anders Uffesen, ridder, og dette efternævnte gods, nemlig: for det første to gårde i Væt i Galten herred, der betaler fire øre korn i afgift, to gårde i Nærum, den ene betaler en øre korn i afgift og den anden to øre korn, tre gårde i Haslum, der betaler en halv mark korn i afgift, og en øde toft sammesteds, et halvt ødetorp, der hedder Damtorp, to gårde i Tebbestrup en øde og en beboet, der betaler to øre korn i afgift, fremdeles to gårde i Gullev i Houlbjerg herred, der betaler to øre korn i afgift, to gårde i Grølsted, der betaler tre øre korn i afgift, fremdeles en eng og en rørkær, som jeg fik af fru Lene, med alt føromtalte gårds og gods' tilliggende, nemlig ager og eng, græsgange, skove, fiskevande, møller og møllesteder, vådt og tørt, rørligt og urørligt, uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er; desuden så meget gods, som det brev lyder på, hvilket min fornævnte hustrus fader gav kong Valdemar på det gods, som han skødede ham. Alt dette føromtalte, nemlig fornævnte Tordrup og godset samt alle tilliggender solgte, skødede, afhændede og overdrog min fornævnte hustrus fader, hr. Anders Uffesen, bort fra sig og sine arvinger til fornævnte Kong Valdemar og hans arvinger at besidde til evig eje. Eftersom min fornævnte hustrus fader fik fuld betaling efter sin vilje for alt dette foranskrevne, gården, godset og alle tilliggender, så at han var fuldt ud og vel tilfreds, så forpligter jeg fornævnte Svend Udsen og min fornævnte hustru Kristine Andersdatter os og vore arvinger til at overholde det føromtalte skøde og køb vedrørende nævnte Tordrup og foranskrevne gods samt alle tilliggender bestandigt, fast og uigenkaldeligt i alle henseender, således som ovenfor skrevet. Jeg bekender med dette mit åbne brev, at hvis jeg eller min fornævnte hustru Kristine Andersdatter på noget tidspunkt har haft eller endnu har nogen ret til eller krav på denne fornævnte gård Tordrup eller godset eller dets tilliggender eller til nogen del deraf på hvad måde det end kunne være, så afhænder jeg og min fornævnte hustru alt dette føromtalte med alle rettigheder og breve og skøder og overdrager det bort fra os og vore arvinger til den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Jeg fornævnte Svend og min fornævnte hustru bekender med dette vort åbne brev, at både vi fornævnte og vore arvinger ikke har og aldrig skal have nogensomhelst ret til eller krav på denne fornævnte gård Tordrup eller godset eller dets tilliggender eller i det hele taget noget af dette foranskrevne, eftersom min fornævnte hustrus fader hr. Anders Uffesen tidligere, og jeg, min hustru og vore arvinger er blevet fuldkomment fyldestgjort og har fået fuld betaling for alt dette foranskrevne efter vor vilje og til vor tilfredshed, således at han og jeg, min hustru og vore arvinger var og er fuldt ud og vel tilfredse. Derfor forpligter jeg og min fornævnte hustru os og vore arvinger med dette vort åbne brev til at fri og hjemle samt at holde min fornævnte frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til skadesløs, nævnte gård Tordrup og godset og alle tilliggender til evig tid for tiltale fra hvemsomhelst. Hvis der er fundet noget brev, eller der herefter kan findes noget, som på nogen måde kunne komme min fornævnte frue, dronningen, eller hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, til hindring eller skade på nogensomhelst måde, så skal de ikke have nogen gyldighed, hvordan de end lyder, og jeg og min fornævnte hustru erklærer dem med dette vort åbne brev for døde og ugyldige. Hvilke breve, der for fremtiden end kan findes, som lyder på eller angår føromtalte gård Tordrup eller noget af det foranskrevne, skal komme min fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller, hvem hun vil indrømme det eller overlade det til, til gavn og gode i alle henseender vedrørende det foranskrevne og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Jeg fornævnte Kristine Andersdatter bekender, at jeg har været til stede og overværet, alle disse foranskrevne punkter og artikler, og at alting i alle henseender er sket og gjort som ovenfor skrevet efter min vilje og til min tilfredshed, og derfor samtykker jeg i, fuldbyrder og stadfæster fuldkomment med min gode vilje, med mit jaord, min indvilligelse og samtykke alle de foranskevne punkter hver for sig og i at overholde dem uigenkaldeligt og bestandigt i alle henseender som skrevet ovenfor. Til større bekræftelse på og sikkerhed for alle de foranskrevne punker forpligter vi fornævnte Svend Udsen, ridder, og Kristine Andersdatter os og vore arvinger til på vor gode tro og sandhed at overholde de foranskrevne punkter og artikler hver for sig bestandigt, sikkert og ubrydeligt uden enhver form for list eller svig til evig tid og uigenkaldeligt i alle henseender som skrevet ovenfor. Vi fornævnte Svend Udsen, ridder, og Kristine Andersdatter lader med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev, og den hædersværdige fader i Gud, biskop Bo af Århus, og de velbyrdige mænd, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Kristian Kås, hr. Niels Iversen, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Anders Uffesen af Bjørnholm, hr. Klaus Krumpen, riddere, Aksel Jakobsen, Jakob Troelsen, Stig Andersen og Jens Svendsen Brims, væbnere, har til vidnesbyrd ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Århus i det Herrens år 1406 på jomfruen sankt Scolasticas dag.