1406. 11. februar. Århus


Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa

Tekst

Iac Stygh Aanderssøn awapn kennes meth thettæ mit opnæ breff aff thy at thet ær mik oc manghæ wæl witerlicht at høyboren første konung Waldemar i Danmark hwes [siæl] gudh hafwe køpte rættelicæ oc laghlicæ aff myn fadher her Anders Offasøn ridderæ then fastæ garth Thordhorp i Nørræiutland liggende i Galtænæheret oc thettæ æfterscrifnæ gotz swosom ær Thordhorpe thorp meth thes eenmerke item i Wætæ een garth som heder So[ol]gardh hwilken twa øræ korn scylder item i then sammæ by Wætæ een garth som gifwer firæ ørtuger korn item two gardhe i Tebstorp [e]en bygder oc annær øthe hwilkæ som scyldæ firæ øræ korn item i Haling oc Windeldorp. two gardhe som scyldæ fæm ørtugher korn item i W[æl]dorp gotz som schylder thre øræ korn oc een halff tynnæ smør item i Hallæheret i Arsleff ix øræ korn oc een møllæstæth item i Wærom thry bool iordh ødhe s[om] pleyæ at gifwæ thre schilling grot item i Damdorps eenmerke øthe som pleyer at gifwæ twa øræ korn item i Lambergh eet bool iordh s[o]m plæyer at gifwæ een schilling grot meth al thenne forscrefnæ garths oc gotzes [tilligge]lsæ swosom ær ager æng scow fischæwatn fægang møller møllæstæther wat oc thyrwt øthe oc bygt rørende oc vrørende engte v[nden] tagit e hwat thet helst heder eller ær oc ther til swo megit gotz som thet breff luder wppa som fornempde myn father gaff konung W[aldem]ar wppa thet gotz han skøtte hanom ♦ Alt thettæ forscrifnæ swosom ær fornempdhe Thordhorp oc gotz oc al thes tilliggelsæ sal[de schøt]te affhænde oc antwordhadhe fornempde myn father her Anders Offasøn fran sigh oc synæ arwingæ fornempde konung Waldemar [oc] hans arwingæ til ewy[nne]lich eghæ æghesculendes ♦ Oc aff thy at myn father fik f[ult] æfter syn wiliæ oc nøghe for alt thettæ forsc[re[fne]] garth [oc] gotz oc thæs tilligg[else s]wo at hanum fullelicæ oc wæl at nøghede tha til bynder iac fornempde Stygh Anderssøn mic oc mynæ arwingæ thet forscrifnæ [skø]de oc kø[p] v[m thet] fornempdæ Thordhorp. oc thet forscrefne gotz oc al thes tilliggelsæ stathikt oc fast at haldæ vgencallelicæ i allæ madæ som her fore scr[euit] star ♦ Oc kennes iac meth thettæ myt opnæ breff at vm iac nogor tiidh haft hawer eller hafwer nogor rætticheet el[ler tiltalen] til thenne forscrefne gardh Thordhorp eller gotz eller thes tilliggelsæ eller til nogot ther aff e i hwat madæ thet helst ær [el]l[er waræ k]an alt thettæ forscrefne meth al rættichet oc breff affhænder iac oc schøder oc antwordher fran mic oc mynæ [ar]wingæ [høyboren] førstynn[æ] myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc henne arwingæ oc æfterkommaræ eller hwem hwn thet vnn[æ e]ller l[adæ wil v]gencallelicæ til ewynnelich eghæ ♦ Oc kennes iac fornempde Stygh meth thettæ myt opnæ [breff] at iac eller mynæ arwingæ al[ldri no]go[r rættichet] eller tiltalen hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ til thenne fornempdhæ garth Thordhorp eller gotz eller til thæs tilliggelsæ eller til nogot aff thettæ forscrefne forth[y at] fornempde myn father her Anders Offasøn [til foren oc mic] oc waræ arwingæ swo fult oc alt schet oc giort ær for alt thettæ forscrefne æfter war wiliæ oc nøghe swo at hanom [oc mic oc war]æ arwingæ fullelicæ oc wæl [at] nøgher ♦ Oc ther fore tilbynder iac mic oc m[yn]æ arfwingæ meth thettæ m[yt opn]æ breff [at frii oc hemb]læ oc orthgrant at gøræ forde myn frwæ [dro]tning Margretæ oc hennes arwing[æ och æfterkommaræ eller hwem hwn thet [vnnæ eller la]dæ wil then forde garth Thordhorp gotz oc al theræ tilliggelsæ ewynnelicæ for hwors mans tiltalen ♦ Oc vm nogor breff funne[n æræ eller her] æfter fynnæs k[unnæ som] forde myn frwæ drotningen eller hennæ arwinge eller æfterkommeræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil kunnæ i n[o]g[ræ mad]æ til h[ynder] eller [scadhæ kommæ] the breff sculæ engen macht hafwæ e huro the helst lude. oc thøm mæler iac døthe meth thettæ mi[t opnæ] breff ♦ Oc e hw[at breff som her æfter fynnes] kunnæ som ludæ eller røræ wppa thenne forscrefne gardh Thordhorp eller wppa nogot aff thettæ forscrefne the breff sculæ kommæ forde [myn frwæ och hennes] arwinge oc æfterkommæræ/ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil til gagn oc gothe i allæ madæ vm thettæ forscrefne oc [engen stæth] til hynder eller scadhæ i nogræ/ madæ/ ♦ Allæ thisse forscrefne stycke oc artikle oc hwor there with sich tilbynder iac fornempde Sty[gh Anderssøn mic] og mynæ arwingæ with war gotho tro oc sannendæ/ vtan alt archt oc hiælpærædhe stadighæ fastæ oc vbrødelicæ at hal[dæ ewi]nnelicæ oc vgencallelicæ i allæ madæ som fore screuet star ♦ Oc til mere bewaring oc wissen vm alle thisse forscrefne stycke tha hafuer i[ac] fornempde Stygh Anderssøn oc myn søn Pawel Stighsøn waræ incigle meth wiliæ oc witschap ladet henges for thettæ breff ♦ Oc til wytnesbyrdh ærlich fathers biscop Boos aff Aars\ oc wælborne mens her Pæther Nielssøns aff Agarth her Cristiern Kaas her Nyels Ywersøns her Hannes og her Prytbern van Potbusch her Folmars her Magnus Munks her Iohan Scarpenberghs her Erik Nielssøns her Anders Offasøns aff Byørnholm her Iens Nyelssøns aff Awæntzbergh her Claws Krumpens her Swen Wzsøns ridderes Axel Iæcopssøns Iæcop Throwelsøns oc Iens Swenssøns Bryms awapns incigle ♦ Datum Arhws anno domini millesimo cd° sexto crastino beate Scholastice uirginis\

Oversættelse

Jeg Stig Andersen, væbner, bekender med dette mit åbne brev, at det er mig og mange andre vel vitterligt, at den højbårne fyrste kong Valdemar af Danmark - Gud have hans sjæl - købte den faste gård Tordrup i Galten herred i Nørrejylland på retmæssig og lovlig vis af min fader hr. Anders Uffesen, ridder, sammen med dette efternævnte gods nemlig: Tordrup torp med dets enemærke, en gård i Væth, der hedder Solgård, som betaler to øre korn, en gård i samme by Væth, der giver fire ørtuger korn, to gårde i Tebbestrup, hvoraf den ene er beboet og den anden øde, de betalte fire øre korn, to gårde i Halling og Villendrup, der betaler fem ørtuger korn, gods i Wældorp*, der betaler tre øre korn og en halv tønde smør, fremdeles i Hald herred ni øre korn og et møllested i Årslev, tre bol jord i Værum, der er øde og plejer at give tre skilling grot, ødegods i Damdrups enemærke, som plejer at give to øre korn, et bol jord i Laurbjerg, der plejer at give en skilling grot, med al den føromtalte gårds og godsets tilliggelse, nemlig ager, eng, skov, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, og desuden så meget gods, som det brev lyder på, hvilket min fornævnte fader gav kong Valdemar på det gods, han skødede ham. Alt dette foranskrevne, nemlig fornævnte Tordrup og godset samt alle dets tilliggender solgte, skødede, afhændede og overdrog min fornævnte fader hr. Anders Uffesen bort fra sig og sine arvinger til fornævnte kong Valdemar og hans arvinger at besidde til evig eje. Eftersom min fader fik fuld betaling efter sin vilje og til sin tilfredshed for alt dette foranskrevne, gården, godset og dets tilliggende, så at han var fuldt ud og vel tilfreds, så forpligter jeg, fornævnte Stig Andersen, mig og mine arvinger til bestandigt, sikkert og uigenkaldeligt at overholde det føromtalte gods og dets tilliggender i alle henseender som ovenfor skrevet. Jeg erkender med dette mit åbne brev, at hvis jeg på noget tidspunkt har haft eller evt. endnu skulle have nogen rettighed i eller krav på føromtalte gård Tordrup eller godset eller dets tilliggender eller noget deraf, hvad det end er eller kan være, alt dette foranskrevne med alle rettigheder og breve afhænder, skøder og overdrager jeg bort fra mig og mine arvinger til den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Jeg, fornævnte Stig, bekender med dette mit åbne brev, at hverken jeg eller mine arvinger nogensinde skal have nogen rettighed i eller krav på fornævnte gård Tordrup, godset eller dets tilliggender eller i det hele taget noget af dette føromtalte på nogensomhelst måde, eftersom min fornævnte fader hr. Anders Uffesen tidligere og også jeg og mine arvinger er blevet fuldt ud fyldestgjort og har fået fuld betaling efter vor vilje og til vor tilfredshed for alt dette foranskrevne, så at han var, og jeg og vore arvinger er fuldstændigt og vel tilfredse. Derfor forpligter jeg med dette mit åbne brev mig og mine arvinger til at fri og hjemle og skadesløsholde min fornævnte frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det, til evig tid for tiltale fra hvemsomhelst. Hvis der er fundet nogle breve eller for fremtiden kan findes noget, som på nogen måde kunne komme min fornævnte frue, dronningen, hendes arvinger eller efterkommere eller den, hun vil indrømme det eller overlade det til, til hindring eller skade, de skal ingen gyldighed have, hvorledes de så end lyder, og jeg erklærer dem døde i kraft af dette mit åbne brev. De breve, der for fremtiden kan findes, der lyder på eller angår føromtalte gård Tordrup eller noget af dette foranskrevne, skal komme min fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller den, hun vil indrømme det eller overlade det til, til gavn og til gode i alle henseender vedrørende dette foranskrevne og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Jeg, fornævnte Stig Andersen, forpligter mig og mine arvinger på vor gode tro og sandhed til bestandigt, sikkert og ubrydeligt at overholde alle disse foranskrevne punkter og artikler hver for sig evigt og uigenkaldeligt som skrevet ovenfor uden nogensomhelst svig eller list. Til større bekræftelse på og sikkerhed for disse foranskrevne punkter har jeg, fornævnte Stig Andersen, og min søn, Povl Stigsen med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende den ærlige fader biskop Bo af Århus og de velbyrdige mænd, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Kristian Kås, hr. Niels Iversen, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk, hr. Folmer, hr. Anders Uffesen af Bjørnholm, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Klaus Krumpen og hr. Svend Udsen, riddere, Aksel Jakobsen, Jakob Troelsen og Jens Svendsen Brims, væbnere, hængt herunder. Givet i Århus i det Herrens år 1406 dagen efter jomfruen sankt Scolasticas dag.