1406. 23. marts. Viborg


Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Pæther Høgh aff Tandorp .i. Thywdh liggende. kænnes thet meth thettæ mit opne breff. aff thy at thet er mik oc manghe andre gothe mæn wæl witerlicht. at myn father her Bo Høgh ridderæ hwes syæll gudh haue skøte høyboren første konyng Woldemar forthom konyng .i. Danmark hwes syæll gudh haue. ræteleghe oc lagleghe æter lands lagh then faste gardh Ørwm .i. Thywdh .i. Nørræiutland liggende meth thes tilliggilsse wat oc thywrt ænkte vndentaghet e. hwat thet hælst heder æller ær/ oc ther til swo meghit gots som han hanom skøte meth thenne forscrefne gardh ♦ Thettæ fornempde skøde vm thenne forscrefne gardh oc goths stadhfæster oc fulbordher iak oc myne arfwynge oc wyl thet stadhucht oc fast holde .i. alle made wgencalleleghe. oc affhænder iak fran mik oc myne arfwinge then fornempde gardh Ørwm meth alt thettæ forscrifne til høyboren første myn nadheghe herræ konyng Erik oc drotning Margretæ oc there arfwinge oc æfterkomere til ewynnelich æyghe ♦ Oc kænnes iak mik æller mynæ arfwynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue æller her æfter haue scule .i. noghræ made til thenne fornempde gardh Ørwm æller hans tilliggelsse æller til noghet thet som forde konyng Woldemar skøt war meth then fornempde gardh forthy. at fornempde myn father til foren oc mik oc woræ arfwinge swo fult oc alt scheet oc giort ær fore thenne fornempde gardh. oc foræ alt thettæ forscrefne. swo at oss fulleleghe oc wæl at nøygher/ ♦ Oc til mere bewaring vm alle thisse forscrefne stycke tha hauer iak forde Pæther Høygh mit incighle meth wilghe oc witscap ladet hængis foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue welborne mæn her Pæther Niclessøn aff Agardh. her Iohan Scarpenbergh. her Magnus Munk her Iønes Niclessøn aff Awentzbergh her Erik Niclessøn. her Elef Elefssøn. her Iacop Kalff oc her Iens Niclessøn riddere. Nicles Strangessøn Stygh Munk oc Nicles Krabbe aff Næswm .i. Salynge liggende afwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff. ♦ Datum Wyburgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto tercia feria proxima post dominicam qua cantatur letare in media quadragesima\

Oversættelse

Jeg Peder Høg af Tandrup i Thy bekender med dette mit åbne brev, at det er mig og mange andre gode mænd vel bekendt at min fader, hr. Bo Høg, hvis sjæl Gud have, skødede den faste gård Ørum i Thy i Nørrejylland rigtigt og på lovlig vis i overensstemmelse med landskabsloven til den højbårne fyrste kong Valdemar, fordum konge i Danmark - hvis sjæl Gud have - tillige med dens tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er; desuden så meget gods, som han skødede ham sammen med denne føromtalte gård. Dette fornævnte skøde vedrørende denne føromtalte gård og godset stadfæster og fuldbyrder jeg og mine arvinger, og vi vil bestandigt og sikkert uigenkaldeligt overholde det i alle henseender. Jeg afhænder den nævnte gård Ørum med alt dette føromtalte bort fra mig og mine arvinger til den højbårne fyrste min nådige herre kong Erik og til dronning Margrete samt deres arvinger og efterkommere til evig besiddelse. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på denne nævnte gård Ørum eller dens tilliggender eller til noget af det, som var skødet nævnte kong Valdemar sammen med den nævnte gård og ikke for fremtiden på nogen måde vil kunne få det, eftersom min fader tidligere og jeg og vore arvinger er blevet fuldstændigt fyldestgjort for denne nævnte gård og for alt dette føromtalte, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Til yderligere bekræftigelse på alt dette foranskrevne har jeg, fornævnte Peder Høg, med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd herom har de velbyrdige mænd, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Erik Nielsen, hr. Elav Elavsen, hr. Jakob Kalv og hr. Jens Nielsen, riddere, Niels Strangesen, Stig Munk og Niels Krabbe af Nissum i Salling, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år 1406 tirsdagen efter den søndag, da man synger Letare, nemlig i midfasten.