1406. 15. april. Randers


Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.

Tekst efter A:

Tekst

Iac Pæther Ienssøn byman i Randers ther før bodhe i Wyborgh kennes meth thettæ opnæ breff for allæ the thet see eller høræ at. iac meth ia. oc goth wiliæ salt oc skøt vpladet ov afhænt hafuer mechtich førstynnæ myn nadhighæ frwæ drotning Margreta. oc henne arwingæ oc æfterkommaræ eller hwem hwn wil then steenhws gardh ligende wæstæn næst sancte Iohannesse kirke i Wyborgh hwilken iac før bodhe wti meth. grwnd iordh hws. oc bygning hwat helder ther ær aff steen eller aff træ/ oc meth al anner then sammæ gardhs tilhøring oc tilliggelsæ/ engte vndan taget. e. hwat thet helst heder eller ær/ meth al breff oc rættichet fran mic oc mynæ arwingæ til ewerdhelich æghæ ♦ Oc kennes iac meth thettæ sammæ breff at mic for thenne forscreffne gardh eghendom oc rætichet/ swo fult oc alt schet oc giort ær aff fornempdæ myn frwæ æfter myn wiliæ at mic oc mynæ arwingæ ful wæl at nøgher ♦ Ther fore bynder iac mic oc mynæ arwingæ til at frii oc hemblæ oc ordhgrant at gøræ fornempdæ myn frwæ/ oc henne arwingæ oc æfterkommæræ/ eller hwem hwn hanom vnnæ eller ladæ wil then fornempdæ gardh for hwers mants til talæ/ ♦ Oc kennes iac meth thettæ sammæ breff at iac eller myne arwingæ engen ræt eller til talen hafwæ eller hafwæ sculæ til thenne forscrifnæ gardh i nogræ madæ ewerdhelicæ ♦ Oc hwat breff ther fynnes kunnæ rørende wppa. thenne forscrifnæ gardh. the sculæ fornempdæ myn frwghæ oc henne arwinge oc. æfterkommaræ eller hwem hwn then forscrifnæ gardh. vnnæ eller ladæ wil som foræ ær sacht til gothe oc til gagn kommæ oc engæn stæth. til hinder eller scadhe i nogræ madæ ♦ Til mere bewaring at allæ thisse forscrifnæ stycke sculæ stadhighe faste oc vbrødelike blifwæ oc haldæs ewerdhelicæ tha hafwer iac fornempde Pæther Ienssøn mit incigle meth wilghe oc witschap hengt for thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh her Pæther Nielsøns aff Agardh. her Magnus Munks her Iens Nielsøns aff Awentzbergh Iens Swenssøns Bryms. Rabands. och Iens Skrederes borghemæsteres i Randers Iens Smydhs oc. Pæther Nielssøns borghemæsteres i Wyborgh incigle ♦ Datum Randers anno domini millesimo CD° sexto quinta die pasche\

Oversættelse

Jeg Peder Jensen, bymand i Randers, som tidligere boede i Viborg, bekender med dette mit åbne brev over for alle, der ser eller hører det, at jeg med mit jaord og mine gode vilje har solgt og skødet, opladt og afhændet den stenhusgård, der ligger mod vest ved sankt Hans kirke i Viborg, til den mægtige fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil give den, hvilken jeg selv boede i tidligere, med grundstykke og jord, huse og bygninger, hvadenten de er af sten eller træ, og med alt andet, der hører til samme gård, og alle dens tilliggender uden undtagelse, hvad de så end kaldes eller er, til evig besiddelse med alle breve og rettigheder bort fra mig og mine arvinger. Jeg erkender med dette samme brev, at jeg for denne føromtalte gård, ejendom og rettighed er blevet fuldkommen fyldestgjort og har fået fuld betaling efter min vilje af min fornævnte frue, så at jeg og mine arvinger er vel tilfredse. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte min frue og hendes arvinger og efterkommere samt hvem, hun vil indrømme den fornævnte gård eller overlade den til, den nævnte gård for tiltale fra hvemsomhelst samt nøjagtigt at opfylde alt til punkt og prikke. Jeg erkender med dette samme brev, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på denne føromtalte gård og ikke på nogen måde vil kunne få det til evig tid. De breve, der eventuelt kan findes, der angår denne føromtalte gård, skal komme min fornævnte frue, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun som før nævnt vil indrømme eller overlade den føromtalte gård, til gode og gavn og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punker skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og overholdes evindeligt, har jeg fornævnte Peder Jensen med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, Jens Svendsen Brims, Raband og Jens Skrædder, borgmestre i Randers, Jens Smed og Peder Nielsen, borgmestre i Viborg, hængt herunder. Givet i Randers i det Herrens år 1406 den femte dag i påsken.