1406. 6. maj. Ålborg


Niels Gundesen og Lars Maltesen, arvinger efter Elene Hvids, forpligter sig til at overholde det skøde på Øland og Rosholm i Thy med tilhørende gods og fæstere, som Elene Hvids gav kong Valdemar og hans arvinger.

Tekst efter A

Tekst

Wy Nicles Gunnessøn oc Lasse Maltessøn. kænnes thet meth thettæ wort opne breff at aff thy at thet er oss oc flere wel widerlicht at Elne Hwids skøte oc affhænde fran sich oc syne arfwinge høyboren første konyng Woldemar hwes syæll gudh haue/ oc hans arfwinge oc æfterkomere Øland oc Rosholm i. Thyudh liggende meth goths oc landbo som ther til ligge meth alle thisse forcrifne gothzes tilhørelsse wat oc thywrt rørende oc wrørende ænkte vndentaghet.e. hwat thet hælst heder æller ær/ oc vpa thettæ goths oc skøte gaff fornempde Elne Hwids fornempde konyng Woldemar sit opne breff ♦ Thy wele wy oc woræ arfwinge som forde Elne Hwids arfwinge æræ thet fornempde skøde stadhucht oc fast holde i alle made. Oc kænnes wy vm thet. at wy thettæ forde goths sithen i. wæræ haue haft thet haue wy eky aff rætes weynæ men thet haue wy haft aff nathes weynæ ♦ Oc kænnes wy oss æller woræ arfwinge ængen ræticheet eller tiltalen athaue eller her æfter noghen tidh haue scule til thettæ forscrefne goths Øland oc Rosholm eller til nogher thes tilliggelsse i noghræ mad[e] forthy at fornempde Elne Hwids til foren oc oss oc woræ arfwinge æfter hænnes oc wor wilie oc nøye skeet oc giort ær foræ alt thettæ forscrefne swo at hænne oc oss oc woræ arfwinge fulleleghe oc wel at nøyer ♦ Oc vm nogher breff funnen æræ æller her æfter nogher tidh fynnes kunne som forde konyng Woldemars arfwinge kunne i noghræ made til hinder eller scathe kome vm thettæ forscrifne the breff scule ængen macht haue oc thøm mæle wy oc woræ arfwinge døthe meth thettæ wort opne breff ♦ Oc hwat breff som her æfter fynnes som lude eller røre vpa thettæ forscrefne Øland Rosholm eller thes tilliggelsse the breff scule fornempde konyng Woldemars arfwinge oc æfterkomere til gothæ oc gagn komme .i. alle made oc ængen stadh. til hinder eller schathe. i. noghræ made ♦ Oc tilbinde wy oss oc woræ arfwinge thettæ forde goths Øland oc Rosholm meth all thes tilliggilsse atfri oc heemle oc ordhgrant atgøre fornempde konyng Woldemars arfwinge oc æfterkomere fore hwors mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa talæ ♦ Oc til meræ wissæn oc bewaring vm alle thisse forscrefne stycke at alle stycke scule bliue stadheghe faste oc wbrødeleghe ewerdeleghe oc wgencalleleghe .i. alle made som forescreuet star tha haue wy fornempde Nicles Gunnessøn oc Lasse Maltessøn ladet woræ incigle meth wilghe oc witscap hængis for thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre oc wælborne mæn sosom ær biscop Bo aff Arws biscop Pæther aff Burglum her Pæther Nielssøn aff Agardh her Iohan Scarpenbergh her Erik Niclessøn riddere Iacop Kyrt Palne Kyrt Pæther Martenssøn Taghe Niclessøn Cristiern Krabbe Palne Krabbe oc Magnus Maltessøn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto ipso die beati Iohannis apostoli et ewangeliste ante portam latinam

Oversættelse

Vi Niels Gundesen og Lars Maltesen bekender med dette vort åbne brev, at det er os og flere andre velbekendt, at Elene Hvids skødede og afhændede bort fra sig og sine arvinger Øland og Rosholm, beliggende i Thy, med det gods og de fæstere, der hører dertil, til den højbårne fyrste kong Valdemar - hvis sjæl Gud have - og til hans arvinger og efterkommere tillige med alt, hvad der hører til dette føromtalte gods af vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvordan det end benævnes eller hvad det end er; og på dette gods og skøde gav fornævnte Elene Hvids nævnte kong Valdemar sit åbne brev. Derfor vil vi og vore arvinger, som er fornævnte Elene Hvids arvinger, bestandigt og fast overholde det nævnte skøde. Vi bekender derom, at vi siden har haft dette gods i vor retmæssige besiddelse, ikke i kraft af ret, men på grund af nåde. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på dette føromtalte gods Øland og Rosholm eller noget af dets tilliggende eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det, eftersom fornævnte Elene Hvids, vi og vore arvinger tidligere er blevet fyldestgjort efter hendes og vore vilje og tilfredshed for alt dette føromtalte, således at hun og vi og vor arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Hvis der er fundet noget brev, eller der for fremtiden kan findes nogle vedrørende dette føromtalte, som på nogen måde kunne blive til hindring eller skade for nævnte kong Valdemars arvinger, skal disse breve ingen gyldighed have, og dem erklærer vi og vore arvinger for kraftesløse med dette vort åbne brev. Hvilke breve, der herefter kan findes, som lyder på eller angår det føromtalte Øland, Rosholm og dets tilliggender, de breve skal komme nævnte kong Valdemars arvinger og efterkommere til gode og til gavn i alle henseender og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Vi forpligter os og vore arvinger til med tydelige ord at frigøre og hjemle fornævnte kong Valdemars arvinger og efterkommere dette føromtalte gods Øland og Rosholm med alle deres tilliggender over for krav fra hvemsomhelst, som med rette kan rejse krav derpå. Til yderligere sikkerhed og bekræftelse på alt dette foranskrevne, at alle punkter skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige til evig tid og uigenkaldeligt i alle henseender, således som ovenfor står skrevet, har vi fornævnte Niels Gundesen og Lars Maltesen med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd herom har de hæderværdige fædre og velbyrdige mænd, biskop Bo af Århus, biskop Peder af Børglum, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, ridder, Jakob Kirt, Palle Kirt, Peder Mortensen, Tage Nielsen, Kristian Krabbe, Palle Krabbe og Mogens Maltesen ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 på apostlen og evangelisten sankt Johannes' dag foran den latinske port.