1406. 10. maj. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting om, at Gudmund Degn, bymand sammesteds, i nærværelse af Cecilies Mads' i Tårnby har skødet femtedelen af en gård til Anders Horn.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus Iohannes <De>ne[1] , aduocatus in Malmøige, Iohannes Brum, Arnoldus Wille, consules, Iohannes Iellm, Sueno Vulf, Michael Pistor et Acho Ienisen, uillani ibidem, salutem in domino. ♦ Notum facimus annunciamusque, quod sub anno domini millesimo quadringentesimo sexto secunda feria proxima ante diem beatorum martyrum Nerei et Achillei constitutus in placito nostro ciuili uir honestus Gudmundus [Diegn][2] , noster conuillanus, nobis præsentibus et aliis præsentibus fidedignis præsente honesta matrona Cæcilia Mattisa in Thorneby in Amage discreto uiro Andre<e>[3] Horn, ciui Malmogiensi, præsentium exhibitori, <qu>in<t>am[4] partem illius curiæ, in qua Petrus Make quondam habitauit, et Hemmingius O<lau>i[5] pronunc habitat, ad partem orientalem residentiæ Claudii Barn<olui>Barn<olui>[6] apud mare Malmogiense sitæ una cum fundo spatiis dictæ attinentibus et omnia alia bona mobilia et immobilia prefat<æ> Cæcili<æ>[7] Matissa post obitum filii sui Ienis Michelsen iure hæreditario legaliter aduoluta, appropriauit, alienauit et in sinum scotauit iure perpetuo possidenda. ♦ Obligauit insuper prædictam Cæciliam Matissæ et eius hæredes ad appropriandum liberandum et <disbrigandum>[8] præfato Andreæ Horn et eius hæredibus prædictam partem curiæ cum suis præmissis pertinentiis bonisque mobilibus et immobilibus ante dictis pro et ab impetitione et allocutione præsentium et futurorum quorumcunque ♦ In cuius rei testimonium sigilla notra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno die et loco supradictis.

1. <De>ne] Urne Aa. 2. [Diegn]] åben plads i Aa. 3. Andre<e>] Andrea Aa. 4. <qu>in<t>am] infimam Aa. 5. O<lau>i] Odini Aa. 6. Barn<olui>] Barnen Aa. 7. prefat<æ> Cæcili<æ>] prefata Cæcilia Aa. 8. <disbrigandum>] mgl. Aa.

Oversættelse

Jens Dæne, foged i Malmø, Jens Brun, Arnold Wille, rådmænd, Jens Hjelm, Svend Wulf, Mikkel Bager og Ove Jensen, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt og bebuder, at i det Herrens år 1406 mandagen næst før sankt Nereus' og sankt Achilleus' dag gav den agtværdige mand Gudmund Degn, vor medbymand, møde på vort byting i vor nærværelse og i nærværelse af andre troværdige mænd og hjemlede, afhændede og skødede i skødet i nærværelse af den agtværdige kone Cecilie Madses i Tårnby på Amager til den gode mand Anders Horn, borger i Malmø, nærværende brevviser, femtedelen af den gård, i hvilken Peder Make fordum boede, og Hemming Olufsen nu bor, øst for Klaus Barnulvsens bopæl ved havet ved Malmø sammen med grundstykke og områder, der ligger til nævnte, og alt andet rørligt og urørligt gods, der på lovformelig vis ifølge arveretten var tilfaldet fornævnte Cecilie Madses efter hendes søn Jens Mikkelsens død. Han forpligtede desuden fornævnte Cecilie Madses og hendes arvinger til at hjemle, befri og fri fornævnte Anders Horn og hans arvinger fornævnte gårdsdel med dens fornævnte tilliggender og fornævnte rørlige og urørlige gods på enhver måde fra og for nulevende og fremtidiges påkrav og tiltale. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.