1406. 13. maj. Ålborg


Peder Mortensen (Galskyt) oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg (Galskyt), specielt i Diernæs og Krekær.

Tekst efter A

Tekst

Alle the thettæ breff see æller høre kungør iæch Pæther Martenssøn at iæk meth ia oc goth wilie vplader skøder ok afhender fran mik ok minæ arwingæ ewerdhelicæ meth al breff ok rætichet mæchtighe førstæ ok forstynne myn nadhighæ herre oc frwæ konung Erik oc drotning Margrete ok theræ arwingæ oc æftærkomæræ al oc huar besynderlich arff rætichet ærfue iordhægotz pantæ gots købe gots e hwor thet helst ligger til ewerdhelich eyghæ Ok ther til al annen arff/ boscap oc bopeningæ rørende ok vrørende/ e huat thet helst ær/ thet mik ær til kommet æller mic kan til kommæ efter her Nis Myg riddere i noghræ made swo oc al oc hwar besynderlich arff ok rætichet vm iæk æller mynæ forældre æller frender noken rætichet hafuæ hafft eller hafuæ æller noghen tiidh faa kunnæ i thettæ efterscrefne gots Diernæs oc Diernes fang ok Kræwekier og Kræwekers fang æller i noghen thettæ forscrefnæ gotzes tilliggelse som ther nw til ligger æller aff alder tillighet hafuer æller i noghet gots oc rætichet ther Gunne Ienssøn Lydeke Arwitssøn æller Erik Lydekesøn æller fornefnde her Nis Myg hafdhe æller atte engte vnden taghet/ e huat thet helst heder æller ær/ ok e hwor thet helst ligger/ ♦ Ok kennes iæk mich æller mynæ arwingæ forældre eller frender engen rætichet eghendom æller til tale til thettæ forscrefne alt eller noghet ther aff at hafuæ eller noghen tiidh hafuæ sculæ i noghræ made/ ewerdhelicæ/ for thy at for alt thettæ forscrefnæ ær mic aff fornefnde myn frwæ drotning Margrete efter min wilyæ och nøghe swo fult oc alt schet oc giørt/ swo at mic vppa mynæ arwingæs forældræs oc frenders wæghnæ fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Item finnes noghræ breff the vppa thettæ forscrefne gots alt æller noghet ther aff ludæ eller røræ the sculæ forde myn herræ oc fruwæ oc there arwingæ oc efterkomære til gang[1] oc til gothæ kommæ oc engen stæth til hinder æller schadhæ i noghræ made Framdelis binder iæc mic oc mynæ arwingæ til at frii oc hemble fornefnde myn herræ oc fruæ oc theræ arwinge ok efterkommære alt thettæ forscrefne gots e hwor thet helst ligger æller huat thet helst heder eller ær/ for hwors mans atalæ i alle made som fore scriuet star ♦ Item hafuer krwnen oc konungædomet i Danmark noghen ræt til foren hafft eller hafuer til thettæ forscrefne tha ær then ræt ike her meth ower gifwen/ men han blifue vforsømeth i alle madæ/ ♦ Til meræ bewaring at alle thisse forscrefne stycke oc artikle oc huor theræ with sich sculæ swo stadhighe oc vbrødeliche blifwæ oc holdes ewerdhelicæ i alle made som her fore screuet star vden archt/ tha hafuer iæk forde Pæther Martenssøn ok min søn Dynes Pætherssøn waræ incigle meth wilie ok witscap hængt for thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh andelighe fædhres oc wælbornæ mæns incigle swosom ær biscop Boes aff Ars biscop Lawes aff Wiburgh biscop Pæthers aff Wændelsysle/ hær Folmars Iæpssøns/ her Niels Ywerssøns/ her Pæther Nielssøns aff Agardh/ her Magnus Munks her Iohans Scarpenberghs/ her Iens Nielssøns aff Awensbiergh/ her Iæcob Lawesøns Niels Strangessøns Iens Swenssøns Bryms oc Iæyp Kirtes incigle ♦ Datum Aleborgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto quinta feria proxima post festum beati Iohannis apostoli et ewangeliste ante portam latinam\

1. gang] = gagn .

Oversættelse

Jeg Peder Mortensen kundgør for alle, der ser eller hører dette brev, at jeg med mit jaord og gode vilje oplader, skøder og afhænder al arv og rettighed og alt jordegods, arvegods, pantegods og købegods hver især, hvor det end er beliggende, bort fra mig og mine arvinger til evig tid tillige med alle breve og rettigheder til den stormægtige fyrste og fyrstinde min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere til evig besiddelse; desuden al anden arv, rørligt gods og bopenge, rørligt såvel som urørligt, hvad det end er, som på nogensomhelst måde er tilfaldet mig eller kan tilfalde mig efter hr. Niels Myg, ridder, endvidere al og enhver arv og rettighed, som jeg, mine forældre eller frænder har haft eller har eller på noget tidspunkt vil kunne få i dette efternævnte gods: Diernæs og Diernæs overdrev, samt Krekær og Krekærs overdrev, eller i noget af dette føromtalte gods' tilliggende, det som nu hører dertil eller fra gammel tid har hørt dertil, eller i noget af det gods og de rettigheder, som Gunde Jensen, Lydeke Arvidsen eller Erik Lydekesen eller fornævnte hr. Niels Myg havde eller besad uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, og hvor det end er beliggende. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger, mine forældre eller frænder har nogen ret til, besiddelse i eller krav på dette føromtalte, enten det hele eller noget deraf, eller på noget tidspunkt på nogensomhelst måde vil kunne få det, eftersom at jeg for alt dette føromtalte er blevet fuldt og helt fyldestgjort af min fornævnte frue, dronning Margrete, efter min vilje og til min tilfredshed, så at jeg er fuldstændigt og vel tilfreds på mine egne, mine arvingers, mine forældres og mine frænders vegne. Hvis der fremdeles findes nogle breve, der lyder på eller angår dette føromtalte gods, enten det hele eller nogle deraf, så skal de komme min fornævnte frue og herre samt deres arvinger og efterkommere til gavn og gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Endvidere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte herre og frue samt deres arvinger og efterkommere alt det føromtalte gods, hvor det end er beliggende og hvad det end kaldes eller er, i alle henseender over for tiltale fra hvemsomhelst, således som foran står skrevet. Hvis kronen og kongedømmet i Danmark tidligere har haft nogen ret eller har nogen ret til det føromtalte, så er denne ret ikke hermed opgivet, men skal forblive ukrænket i enhver henseende. Til større bekræftelse af, at alle disse foran skrevne punkter og artikler hver for sig skal forblive bestandige og ubrydelige og overholdes evindeligt i alle henseender uden svig, sådan som foran står skrevet, så har jeg fornævnte Peder Mortensen og min søn Dines Pedersen med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Og til vidnesbyrd herom er de gejstlige fædres og velbyrdige mænds, nemlig biskop Bos af Århus, biskop Laves af Viborg, biskop Peders af Vendsyssel, hr. Folmer Jakobsens, hr. Niels Iversens, hr. Peder Nielsens af Ågård, hr. Mogens Munks, hr. Johan Skarpenbergs, hr. Jens Nielsens af Aunsbjerg, hr. Jakob Lavesens, Niels Strangesens, Jens Svendsen Brims' og Jakob Kirts segl. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 torsdagen efter apostlen og evangelisten sankt Johannes' dag foran den latinske port.