1406. 13. maj.


Kristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Alle the thetta breff høra heller see helsom wy Cristanza Knut Porsa dotter Axol Magnussøn min son ær ok Henicha Niclessøn mina dotter ægher. kærlicha mæth gudh ♦ Thet skal alla men witherlicht wara swa epthe komandæ næruarandhe at wi kempnos mæth thetta wart opnæ breff thet wi hofwom saalt sckøt ok afhent ok alztingisvp lathit alt thet goz som iæk fornempda Cristanza ærfdhe epthe min son Beynt som iæk hafthe mæth Ærlend Beyntssøn gudh thæra siæl hafwæ hwar thet helst ligher i Skane heller Halland een hætherlich man ok ærlich herra Abraham Brotherssøn riddher til ewinnelich ægho for lx lødug mark i hwar lødug mark v skilling grot vthæn swa mikit wi æghom i Roxtorp alt thet goz hær epthæ skrifwet staar ♦ Først Wegagard mæth en quærnstrøm twa gardha i Wrangorp een gard i Wæristorp en gard i Hathersløf twa garda i Twetisfalla en gard i Pennabothum twa gardæ i Baramosæ thre gardha i Frostansfelle. en gard i Hafranøltæ. en gard i Nørranølta. en gard i Arnadal en gard i Tyrnølta en gard i Trwytsfella ok swa miket war egho del ær i Egheryth. thessin fordo goz ligia i Hokx hæræth i Hallandh ok mestadelen vppa Hallandzaas. item i Hiernorp sogn swa mikit war egho del ær i the tw torp Arolt hether en gardh i Boworp i samu sogn i gard i Lathkaryth i Thutsøger sogn. twa gardha i Lofwinheslæ i Odhinsøø sogn ok swa mikit war egho del ær i then samu kirkioby. en gard i Nørraholtorp i Hallaryd sogn ok Dyupadals mølla i Færingatofte sogn. ♦ Framdelis om nagher goz kunnæ spørias eller wi breff kunnæ finna the vppa thet sammu fordo arf hafwom[1] æller arørændhæ ærw tha skøthøm wy thøm fornempdha her Abraham ok hans arfwom meth aher æng skog mark vtan garzd[2] ok innan i wato ok thørro enghæænghæ[3] vndantakno ther til ligher heller lighæt hafwer aff aldher for the samu fordo lx lødug mark ok kempnos thet at wy hafwom the forda penninghæ vp burit swa at oos nøgher ♦ Forthy tha skøthøm wi then forda her Abram ok hans arfwom alt thet forda goz fran oos ok wara [4] arfwa ok til hanom ok hans arfua til ewinelich egho som før ær sakt ♦ Ok til bindhom wi os ok wara arfua at fri ok hemola ok orgrant at giøra alt thet fordo goz thæn fornempda her Abram for allom thom ther vppa kunna tala ♦ Ok wara thet swo at eth goz heller fleræ kunnæ her Abram aff ganga meth ræt æller landz tha til bindhøm wi os ok wara arfua at widher leggia her Abram æller hans arfwom swa got goz i swo godhæ læghe epthe dondamanna segn ♦ Til mera wisso ok bethræ beworningh at thet skal stadogt blifwa i alla matta tha hengiom wi fornempda Cristænzæ Axol Magnussøn ok Hennicha Niclessøn war ingzigle[5] her fore meth welia ok witskap ok bidhiom godha men som ær Knut Ribbing ok her Biørn dæchin i Halland at the hengia thera ingzigle her fora til witnisbyrd ♦ Datum anno domini m° cd° vi° feria quinta proxima ante ascensionem domini.

1. hafwom] rettet fra hafwon A. 2. garzd] = gardz . 3. ænghæ] herefter gentaget ænktæ (ved linieskifte) A. 4. forda her Abram ok hans arfwom alt thet forda goz fran oos ok wara ] på rasur A. 5. ingzigle] med 2. g tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Kristense, Knud Porses datter, Aksel Mogensen, der er min søn, og Henneke Nielsen, der har min datter til ægte, hilser alle, der hører eller ser dette brev, kærligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi med dette vort åbne brev erkender, at vi til den hæderlige og ærlige mand, hr. Abraham Brodersen, ridder, har solgt, skødet og afhændet samt fuldkomment opladet alt det gods, som jeg fornævnte Kristense arvede efter min søn Bent, som jeg havde med Erland Bentsen - Gud have deres sjæle - hvor dette gods så end er beliggende i Skåne eller Halland med undtagelse af det gods, som vi ejer i Roxtorp, til evig besiddelse for 60 lødige mark, idet der går fem skilling grot på hver lødig mark, nemlig alt det efterskrevne gods: for det første Vekagård med en møllebæk, to gårde i Vrångstorp, en gård i Värestorp, en gård i Hasslöf, to gårde i Twetisfalla, en gård i Pennabotha, to gårde i Baramåsa, tre gårde i Forstansfelle, en gård i Hafranölta, en gård i Norranölta, en gård i Aredala, en gård i Tyrnøltæ, en gård i Trwytsfelle, og så meget som vi ejer i Ekered, dette fornævnte gods ligger i Hök herred i Halland og for det mestes vedkommende på Hallandsåsen; fremdeles i Hjernarp sogn så meget som vi ejer i de to torper, der hedder Århult, en gård i Boarp i samme sogn, en gård i Lärkaröd i Tosjö sogn, to gårde i Lönhässle i Onsjö sogn og så meget som vi ejer i samme sogneby, en gård i Norra Hultorp i Hallaryd sogn og Djupadala mølle i Färingtofta sogn. Skulle der fremdeles kunne erfares om noget mere gods, eller hvis vi kan finde breve, der lyder på den samme fornævnte arv eller angår den, så skøder vi dem til fornævnte hr. Abraham og hans arvinger med ager, eng, skov og mark, udengårds og indengårds, vådt og tørt, uden nogensomhelst undtagelse alt det, der ligger dertil eller fra gammel tid har ligget dertil, for de samme 60 lødige mark. Vi erkender, at vi har oppebåret de fornævnte penge, således at vi er tilfredse og skøder derfor fornævnte hr. Abraham og hans arvinger alt det fornævnte gods bort fra os og vore arvinger til evig besiddelse for ham og hans arvinger som før nævnt. Vi forpligter os og vore arvinger til at frigøre og hjemle fornævnte hr. Abraham alt det fornævnte gods for alle, der kunne rejse krav derpå og at opfylde alt til punkt og prikke. Skulle det ske, at en eller flere dele af det nævnte gods kunne blive hr. Abraham afvundet på retmæssig vis ifølge landskabsloven, så forpligter vi os og vore arvinger til at erstatte hr. Abraham eller hans arvinger med lige så godt og lige så velbeliggende gods efter dannemænds afgørelse. Til større sikkerhed for og bedre bekræftelse på, at dette skal forblive bestandigt i alle henseender hænger vi fornævnte Kristense, Aksel Mogensen og Henneke Nielsen med vor vilje og vort vidende vore segl herunder. Og vi beder de gode mænd Knud Ribbing og hr. Bjørn, degn i Halland, om til vidnesbyrd at hænge deres segl herunder. Givet i det Herrens år 1406 torsdag inden Kristi himmelfart.