1406. 15. maj. Ålborg


Hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.

Tekst efter A

Tekst

Wy Pæther Nielssøn aff Agardh oc Eric Nielssøn brøthræ riddæræ/ kungøræ allæ the thettæ breff se eller høræ at æfter thet at wy wæl hørt oc forstandet hafwæ/ at then gardh Asædorp i Wændesysel liggende meth. hans til liggelsæ hafuer i lang tiidh waret i kronenæ wæro oc wy wæl hørt hafwæ at han sculde fordh om waræ forældræ hafwæ til hørt/ oc somme sighæ at wy schulde hafwæ ther nogon ræt wt i oc somme sighæ at krwnæn oc konungædømet hafuer ther ræt til tha kænnæs wy meth thettæ sammæ wart opnæ breff at wy meth ia oc goth wiliæ/ oc radh oc samthycke begges waræ oc waræ wenes oc samfrænders. hafwæ vpladet schøt oc afhænt. oc vpladæ scødæ oc afhændæ meth thettæ nærwarende breff fran oss oc waræ arwingæ ewerdhelicæ mechtich førstæ oc førstynnæ war nadhighæ herræ oc frwæ konung Eric oc drotning Margretæ oc theræ arwingæ oc æfterkommeræ oc krwnen i Danmark vm wy eller waræ arwingæ nogon ræt eller eghendoom nokon tiidh hafwæ haft eller hafwæ .i thenne forscrifnæ gardh Asædorp eller i nogor hans tilliggelsæ som ther nw til ligger eller aff alder til lighet hafwer swasom ær Asædorpæ møllæ. item twa bygdæ gardhæ i Baktorp. item i Norlyu thre bygdæ gardhæ item i Rubbarugh twa gardhe bygdæ item i Norræharitsløff een bygd gardh item wppa Høringmark een iordh som kallæs Fædhringx iordh item i Brøndorpæ mark thre gardhæ ødhe item i Baktorps mark thre gardhæ ødhe item i Norræharitsløff oc thre gardhæ ødhe. item i Rubbærugh forde syw gardhæ ødhe item i Gioristorp een ødhe gardh/ oc i Wællingxhughæ een ødhe gardh/ meth al oc hwor besunderlich thenne fornempdæ gardhes oc gotzes til høring og til liggelsæ swosom ær agræ ængæ. skowæ fiskæ watn. fægangæ. møller møllæ stædher dammæ damsband wat. oc thiwrt ødhe oc bygt. rørende oc vrørende engte vnden taget. e hwat thet helst heder æller ær som til. then fornempdæ gardh møllæ oc gotz nw til ligger oc aff alder til lighet hafuer som fore ær sacht. ♦ Oc hafwæ wy eller waræ arwingæ til thettæ forscrifnæ eller wti thettæ forscrifnæ nogen ræt haft eller hafwæ/ tha ær oss ther fore swo fult oc alt schet oc giort aff fornempdæ war frughæ drotningen æfter war oc waræ wenes oc frænders wiliæ oc nøghe swo at oss. wppa waræ oc waræ arwingæs wæghnæ fullelicæ oc wæl at nogher/ ♦ Oc kennes wy oss. eller waræ arwingæ engen ræt eller til talæ til nogot aff thettæ forscrifnæ at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ ♦ Oc fynnæs nogræ breff som røræ eller ludæ wppa thettæ forscrifnæ/ the sculæ fornemdæ war herræ konungen oc war frwæ drotningen oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ/ til gagn. oc til godho kommæ oc engen stædh til hinder eller scadhæ i nogræ made/ ♦ Item hwat krwnen ræt til foren i thettæ forscrifnæ hafuer haft eller hafuer. ther blifwe hwn vforsymeth wti oc ey her meth krenkes i nogræ madæ/ ♦ At allæ thisse forscrifnæ stycke oc artikle oc hwor theræ with sich swo stadighe faste oc vbrødelichæ blifwæ oc haldæs sculæ ewerdhelicæ vgencallelica i allæ madæ som forescreuet star ♦ oc til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwæ wy fornempdæ Pæther Nielssøn oc Eric Nielssøn brødhre ridderæ waræ incigle meth wiliæ oc witscap hengt fore thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh ærlikæ fadhres oc wælbornæ mentz incigle swosom ær biscop Boes aff Aars biscop Laghæs aff Wyborgh byscop Pæthers aff Wændesysel. her Niels Ywersøns her Iohan Scarpenberghs her Iens Nielssøns aff Awentzbergh her Eliff Elissøn[1] her Yæp[2] Lawessøns Bugge Nielssøn Nis Strangæssøns oc Iens Swenssøns Bryms incigle ♦ Datum Alæborgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto sabbato ante festum ascensionis domini\

1. Elissøn] Elifsøn Aa. 2. Yæp] Yæyp Aa.

Oversættelse

Vi Peder Nielsen af Ågård, og Erik Nielsen, brødre og riddere, bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at eftersom vi vel har hørt og forstået, at gården Åstrup i Vendsyssel sammen med dens tilliggende i lang tid har været i kronens retmæssige besiddelse, og vi desuden vel har hørt, at den tidligere skulle have tilhørt vore forfædre, og nogle siger, at vi skulle have nogen ret dertil, mens andre siger, at kronen og kongedømmet i Danmark har retten dertil, så erkender vi med dette vort samme åbne brev, at vi med vort jaord og gode vilje, med vore begges råd og samtykke og tilslutning fra vore venner og frænder har opladt, skødet og afhændet og med dette brev oplader, skøder og afhænder evindeligt bort fra os og vore arvinger til den mægtige fyrste og fyrstinde, vor nådige herre og frue kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere samt Danmarks krone den ret eller besiddelse, som vi eller vore arvinger på nogetsomhelst tidspunkt muligvis kunne have haft eller har i denne føromtalte gård Åstrup eller i nogle af de tilliggender, som nu hører til den eller fra gammel tid har ligget til den, nemlig Åstrup mølle, to bebyggede gårde i Bagterp, tre bebyggede gårde i Nørlund, to bebyggede gårde i Rubjerg, een bebygget gård i Nørre Harritslev, en jord på Hjørring mark, som kaldes Fædrings jord, tre ødegårde i Brønderup mark, tre ødegårde i Bagterp mark, fremdeles også tre ødegårde i Nørre Harritslev, og syv ødegårde i fornævnte Rubjerg samt en ødegård i Gårestrups og en ødegård i Vellingshøj, tillige med alle den fornævnte gårds og godsets tilbehør og tilliggender hver især, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller, møllesteder, damme og dæmning, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, som nu ligger eller fra gammel tid har ligget til nævnte gård, mølle og gods, således som tidligere omtalt. Og hvis vi eller vore arvinger har haft eller har nogen ret til eller i det føromtalte, så er vi blevet fuldstændigt fyldestgjort derfor af vor fornævnte frue, dronningen, til vor og vore venners og frænders tilfredshed og efter vor vilje, så at vi på vore egne og på vore arvingers vegne er fuldt ud og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller noget krav på noget af dette føromtalte eller på nogensomhelst måde vil kunne få det. Findes der nogle breve, som angår eller lyder på dette føromtalte, så skal de komme vor fornævnte herre, kongen, og vor frue, dronningen, samt deres arvinger og efterkommere til gavn og til gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Fremdeles skal den ret, som kronen tidligere kan have haft eller have til dette føromtalte, forblive uantastet og ikke herved krænkes på nogen måde for at alle disse foran skrevne punkter og artikler hver især kan forblive bestandige, faste og ubrydelige og evindeligt overholdes i alle henseender uigenkaldeligt, sådan som foran står skrevet. Og til større sikkerhed for alt dette foranskrevne, så har vi fornævnte Peder Nielsen og Erik Nielsen, brødre og riddere, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende de ærlige fædre og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, biskop Peder af Vendsyssel, hr. Niels Iversen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Elav Elavsen, hr. Jakob Lavesen, Bugge Nielsen, Niels Strangesen og Jens Svendsen Brims hængt herunder. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 lørdagen inden Kristi himmelfartsdag.