1406. 17. maj. Ålborg


Hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.

Tekst efter A

Tekst

Iac. Eleff Elefsøn riddere. oc iac Kathrinæ Strangæ Pæthersøns æfterleue. oc wy Buggy. oc Henrik Nielssøn fornempdæ frwæ Kathrinæs brøthræ/ wy fornempdæ firæ kungøræ allæ the thettæ breff see eller høræ at. wy meth ia oc goth wilyæ oc meth rath oc samthycke. allæs waræ oc waræ wenes oc frænders. solt. schøt oc afhænt hafwæ/ fran oss oc waræ arwingæ/ ewerdhelica mechtigh førstæ oc førstynnæ. war nadighæ herræ oc frwæ konung Eric oc drotning Margretæ/ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ til ewerdhelich eghæ/ vm wy eller waræ arwingæ nogon tiidh hafwæ haft eller hafwæ eller fongæ kunnæ nogor handæ ræt. æntich wppa arffs wæghnæ/ eller i hwilke madæ thet helst waræ kunne i then gardh Asædorp meth hans tilliggelsæ i Wændesysel. liggende swosom ær Asædorpæ møllæ item twa bygdæ gardhl/ i Baktorp. item i Norlyu thre bydgæ gardhæ/ item i Rughbergh twa gardhæ bygdæ/ item i Norræharitsløff[1] een bygd. gardh item wppa Høringxmark i iordh som kallæs Fædhringx iordh. item i Brøndorpæ mark thre gardhæ ødhe item i Baktorps mark thre gardhæ ødhe item i Norræharitsløff[2] oc thre gardhæ ødhe item i Rughbergh. fornempdæ syw gardhæ øthe item i Giorstorp een ødhe gardh oc i Wællingxhughæ een ødhe gardh. meth al oc hwor besunderlich thenne fornempdæ gardhes oc gotzes til høring oc til liggelsæ swosom ær agræ ængæ skowæ fiskæ watn. fængangæ [3] møller møllæ stædher dammæ damsband. wat oc thywrt. ødhe oc bygt. rørende oc vrørende engte vndan taget e hwat thet helst heder eller ær som til then fornempdæ gardh møllæ oc gotz nw til ligger oc aff alder til lighet hafuer/ ♦ Oc hafwæ wy eller waræ arwingæ til thettæ forscrifnæ eller wti thettæ forscrifnæ nogon ræt haft eller hafwæ tha ær oss ther fore swo fult oc alt schet oc giort aff fornempdæ war frwæ drotningen æfter war oc waræ wenes. oc frænders wiliæ oc nøghe swo at oss wppa waræ oc waræ arwingæs weghnæ/ fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Oc kennes wy oss eller waræ arwingæ engen ræt eller til talæ til nogot aff thetta forscrifnæ at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ made/ ♦ Oc fynnæs nogræ berff som røræ eller ludæ wppa thettæ forscrifnæ the scule fornempdæ war herræ konungen oc war frwæ drotningen oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ/ til gagn oc til godho komma/ oc engen stæth til hinder eller scadhæ i nogræ <madæ>[4] / ♦ Item hwat krwnæn i thettæ forscrifnæ ræt hafuer haft. eller hafuer. ther blifwe hwn vforsymeth wti oc ey her meth krenkes i nogræ madæ ♦ At allæ thisse forscrifnæ stycke oc artikle. oc hwor theræ with sich swo stathighe faste oc vbrødelicæ blifwæ oc haldes sculæ ewerdhelicæ oc vgencallelica i allæ madæ som fore screuet star oc til mere bewaring alle thisse forscrifnæ styckes tha hafuer iac fornempde Eleff Elefsøn riddere oc iac Kathrinæ Strangæ Pætherssøns æfterleue. oc wy Buggy oc Henrik Nielssøn fornempdæ frw Kathrinæs brøthræ/ waræ incigle meth wiliæ oc witschap hengt for thetta breff ♦ Oc til witnesbyrdh erlike fadhræs oc wælborne mæntz swasom ær byscop. Boes aff Ars. byscop Laghes aff Wyborgh byscop Pæthers aff Wændesysel her Niels Ywerssøns her Iohan Scarpenbenghs. her Iens Nielssøns aff Awæntzbergh her Iækop Laghessøns oc Nyckels. Strangessøns oc Iens Swenssøns Bryms incigle ♦ Datum Alæborgh anno domini millesimo cd° sexto secunda feria ante festum ascencionis domini\

1. Norræharitsløff] Nørrøhartisløff Aa. 2. Norræharitsløff] Nørrøhartisløff Aa. 3. fængangæ ] el. fægangæ = fægangæ Aa. 4. <madæ>] mangler A .

Oversættelse

Jeg Elav Elavsen, ridder, jeg Katrine, Strange Pedersens enke, og vi Bugge og Henrik Nielsen, nævnte fru Katrines brødre, vi fornævnte fire bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at vi med vort jaord og vor gode vilje og med råd og samtykke fra os alle samt fra vore venner og frænder har solgt, skødet og afhændet bort fra os og vore arvinger evindeligt til den mægtige fyrste og fyrstinde, vor nådige herre og frue kong Erik og dronning Margrete samt til deres arvinger og efterkommere til evig besiddelse den mulige ret, som vi eller vore arvinger på nogetsomhelst tidspunkt skulle have haft eller have eller kunne få enten i form af arv eller på hvilkensomhelst måde det kunne forekomme til gården Åstrup i Vendsyssel tillige med dens tilliggender, nemlig Åstrup mølle, to bebyggede gårde i Bagterp, tre bebyggede gårde i Nørlund, to bebyggede gårde i Rubjerg, een bebygget gård i Nørre Harridslev, en jord på Hjørring mark, som kaldes Fædrings jord, tre ødegårde i Brønderup mark, tre ødegårde i Bagterp mark, desuden tre ødegårde i Nørre Harridslev og fremdeles syv ødegårde i fornævnte Rubjerg, een ødegård i Gårestrup samt en ødegård i Vellingshøj med alle den nævnte gårds og godsets tilbehør og tilliggender hver især, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, damme og dæmninger, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, det som nu hører til nævnte gård, mølle og gods eller fra gammel tid har hørt dertil. Og hvis vi eller vore arvinger har haft nogen ret til eller i dette føromtalte eller nu har, så er vi blevet fuldstændigt fyldestgjort og betalt derfor af vor fornævnte frue, dronningen, efter vor og vore venners og frænders vilje og til vor og deres tilfredshed, således at vi er fuldt ud og vel tilfredse på vore egne og vore arvingers vegne. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på noget af dette føromtalte og på ingen måde kan få det. Hvis der findes nogle breve, som angår eller lyder på dette føromtalte, så skal de komme vor nævnte herre, kongen, og vor frue, dronningen, samt deres arvinger og efterkommere til gavn og gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Hvad ret, kronen har haft eller har til det føromtalte, skal den uforstyrret beholde og på ingen måde krænkes deri med dette. For at alle de foran skrevne punkter og artikler hver for sig kan forblive bestandige, faste og ubrydelige og evindeligt og uigenkaldeligt blive overholdt i alle henseender, sådan som foran står skrevet, og til større sikkerhed for alt det foranskrevne, har jeg fornævnte Elav Elavsen, ridder, jeg Katrine, enke efter Strange Pedersen, og vi Bugge og Henrik Nielsen, nævnte fru Katrines brødre, med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Og til vidnesbyrd er segl tilhørende de ærlige fædre og velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, biskop Peder af Vendsyssel, hr. Niels Iversen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Lavesen og Niels Strangesen samt Jens Svendsen Brims. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 mandag inden Kristi himmelfartsdag.