1406. 17. maj. Ålborg


Domsbrev at Estrup hovgård tilfalder Johan Skarpenberg efter hans oldefar Niels Bugge.

Tekst efter registraturerne

Tekst

......dombreff vdgiffuit i Alburg ludindis .........arpenberg bleff Estrup Hougard tildømpt som liger y Brøndum sogenn i Helumherrit som hanss alle fadher Niels Bugi tilforne vdi xl aar haffde. ♦ Datum mcdvi feria secunda proxima ante ascensionis domini.

Ett breff aff bischop Lauge och nogen flere riddere och ridder mendtz mend vdgiffuitt, at Estrup hoffuidgaard bleff her Skarpenberg til dømptt effther som thett wor hanum tilfalden effther hans oldefader her Niels Bugge. ♦ Anno 1406.

Oversættelse

... dombrev udgivet i Ålborg pålydende at .... arpenberg blev tildømt Estrup hovgård som ligger i Brøndum sogn i Hellum herred som hans oldefar Niels Bugge forhen havde i 40 år. Givet 1406 den nærmeste dag før Herrens himmelfart

Et brev af biskop Lave og nogle flere riddere og riddermænds mænd udstedt at Estrup hovgård her blev tildømt hr. Skarpenberg, som det var tilfaldet ham efter hans oldefar hr. Niels Bugge. År 1406.