1406. 18. maj. Ålborg


Johan von der Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han otte dage efter afrejsen fra Weichsel er ankommet til Dragør, og redegør for sine vanskeligheder med at få dronning Margrete i tale, hvorefter han endelig har sendt Henrik Keffeling til hende med et brev med anmodning om at aftale et mødested.

Tekst efter A

Tekst

Mynen vruntlichin gr{ue}s vnde wilghen denste ♦ Wissit libin heren vnde vrundis alz wir von der Wysil segilden des andirn daghes noch des heligin cr{ue}cis daghe des qwame wir dar noch in dem achten daghe to Drakoer in Zeland vnde bevrageden vns aldo selbist vnde och off der zee wo dy vrowe koninghinne etcetera mochte wesen vnde wir mochten keyn sichir bescheit irvaren von ir ♦ Eyn teil sprachen sy were obir in Norwegin eyn teil sprachen sy were in I{ue}tlande by den Schaeghen ♦ Alzo worde wir cz{ue} rate vnde segilden vor Kopinhafen vnde screbin dem bisschoffe von R{oe}schilde eyn briff wy wir do komen weren in syne herschaft vnde wolden gherne an vnser vrowin dy koninghin in botschaft von vnsers heren homeisters wegin vnde bothin in in vnsem briffe vns cz{ue} vnderrichten wo wir sy vyndin mochte. ♦ Des so screff he vns wedir sy were ghewest in Iutlande to Aelb{ue}rch by dem Schaghin sundir waer sy n{ue} weer des woste her nicht. ♦ Des so sante mich myn here der voyt von Rogheh{ue}sen vnde bat mich cz{ue} varen an den voyt cz{ue} Kopinh{ae}fin och vmme eyn ir varen vmme dy vrowe koningin vnde vmme eyn gheleyte al do selbist vnde do ich do selbist off das sl{oe}s qwam do vand ich ys alzo das wir vs Pr{ue}sen nicht lip do ghehaldin sin ♦ Nochtan so sprach ich myt em das wir eyn gheleyte kreyghin ♦ Do segilde wir in Reffesh{oe}l in dy hafene ♦ Do was der bysschoff dar ghekomen des selbin tages ♦ Des so v{ue}re wir myn here der voyt vnde[1] ich vr{ue}. of in dy stat to Kopinhafin ♦ Do wir dar qwamen do was der bysschoff vr{ue} myt dem dage week ♦ Vnde was dys menit des wisse wir nicht. ♦ Doch so worde wir eyns vnde screbin eyn briff {ae}n dy vrowe koninghinne etcetera vnde screbin ir das wir von vnseren heren dem homeister an ir ghenade ghesand weren etliche sache myt ir cz{ue} handelin vnde wo sy wolde das wir czu ir ghenade komen soldin das sy vns das vorkundigede by dessem vnsern bothen vnde disse botschaft vuret Hinrich Keffeling vnde wir liggin al hir to Kopinhafen vnde wellin der antworte irbeyten ♦ Vnde sichir wir lighen al hy myt vnserem schiffe in sorghin vnde alz ich merken kan so hod man dy vt Pr{ue}sin nicht alto lip hir. ♦ God der bewaer vns allen ♦ Ghescrebin cz{ue} Kopinhafen acht daghe vor Urbani anno xiiiiᶜ vi iar

Iohan von dem Mersche

1. vnde] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Min venlige hilsen og villige tjeneste. Vid, kære herrer og venner. Da vi sejlede fra Weichsel andendagen efter det hellige kors' dag, da kom vi på den 8. dag derefter til Dragør på Sjælland og forhørte os der og også på havet, hvor fru dronningen etc. kunne være, og vi kunne ikke få nogen sikker besked om hende. Nogle sagde, at hun var oppe i Norge, nogle sagde, at hun var i Jylland ved Skagen. Så holdt vi råd og sejlede til København og skrev et brev til biskoppen af Roskilde, at vi var kommet til hans område og gerne ville til vor frue dronningen med et ærinde på vor herre højmesterens vegne og bad ham i vort brev om at underrette os om, hvor vi kunne finde hende. Så skrev han tilbage til os, at hun havde været i Jylland, i Ålborg, ved Skagen, men hvor hun nu var, det vidste han ikke. Derfor så sendte min herre fogeden fra Roggenhausen mig ud og bad mig drage til fogeden i København og der på en gang få besked angående fru dronningen og angående et lejde, og da jeg selv kom op på slottet, fandt jeg ud af, at vi fra Preussen ikke var afholdte der. Alligevel talte jeg med dem om, at vi fik et lejde. Så sejlede vi til Refshalen ind i havnen. Da var biskoppen kommet dertil den samme dag. Derfor så drog vi, min herre fogeden og jeg, tidligt ind i byen København. Da vi kom dertil, var biskoppen taget væk tidligt på dagen. Og hvad det betyder, ved vi ikke. Vi blev dog enige og skrev et brev til dronningen etc. og skrev til hende, at vi var sendt fra vor herre højmesteren til hendes nåde for at ordne nogle sager med hende, og om hendes nåde ville meddele ved dette vort bud, hvor hun ville, at vi skulle komme til hende, og dette budskab bringer Henrik Keffeling, og vi ligger her i København og vil vente på svaret. Og vi ligger visselig bekymrede her med vort skib, og som jeg kan mærke, så er man her ikke særlig glad for preusserne. Gud bevare os alle. Skrevet i København 8 dage før Urbani i det 1406. år. Johan v.d. Mersche.