1406. 24. maj. Støvring herredsting


Tingsvidne at Niels Jonsen, kannik i Århus og forstander for Helligåndshuset godtgjorde, at der i de sidste 40 år ikke er svaret leding af Helligåndshusets gårde i Rolsted.

Tekst efter Aa

Tekst

Allæ mæn som thættæ breff se æller høræ helsæ wi Magnus aff Østorp prest ok priær i Randrws Bundy Knuthzsøn aff Halazløff Iæns Nielsøn foghet i Stifringh Stigh aff Halazleff Michel Nielsøn Cristern Jønssøn aff Sweystorp ok Marten aff Helstet ewinneligh meth guth. ♦ Ok kungøræ wi thet for allæ ath aar æfter warz herræ aar thusend firæ hundret pa thet sætæ then mandagh nest æfter warz herræ hemelfarth war for oss ok ander doende men som tha nær waræ pa Stiffringheret thingh een hedherlik man her Niels Ionssøn canek i Arws ok forstander i then helgh anz hws i thet samæ stet bewisdæ thet skelikæ ok loflikæ meth eet fult thingz aff godhæ m[æ]n som æræ Pedher Roodsøn Gunny. Iæss Nielsøn. Aghy Niels Pedhersøn Niels Palns[øn] Iøns Wdbysøn oc Pedher Røøth ath the gardhæ i Rolstet liggiæ hwilkæ ther h[ø]rer til then hælgæ anz gard i Arws som for ær hafwer ey lethingh wæræth aff gifwet i thessæ næstæ fyrtywæ aar hwilke forscrefnæ stykkæ wi hafweth wissæligh høørdh ok seet. oc witnæ wi thet framdeles meth thettæ bref ogh waræ inciglæ ♦ Gifweth aar stet ok dagh som for screfweth staar ... //

Oversættelse

Vi Mogens af Østrup, præst og prior i Randers, Bonde Knudsen af Harridslev, Jens Nielsen, foged i Støvring, Stig af Harridslev, Mikkel Nielsen, Kristian Jensen af Svejstrup, og Morten af Helsted, hilser alle, som ser eller hører dette brev, evindeligt med Gud. Vi kundgør for alle, at i det Herrens år 1406 mandag efter Kristi himmelfarts dag fremstod for os og andre gode mænd, som da var nærværende på Støvring herredsting, den hæderlige mand hr. Niels Jonsen, kannik i Århus og forstander for Helligåndshuset sammesteds, og beviste tilstrækkeligt og lovligt med et fuldt tingsvidne af gode mænd, nemlig Peder Rudsen, Gunde, Jens Nielsen, Ove, Niels Pedersen, Niels Pallesen, Jens Ubbesen og Peder Rød, at af de gårde i Råsted, som tilhører Helligåndshuset i Århus, har der ikke været givet leding i de sidste 40 år. Hvilke foranskrevne punkter vi sandelig har hørt og set, og vi bevidner det fremdeles med dette brev og vore segl. Givet år, sted og dag som foran skrevet står.