1406. 2. juni.


Biskop Peder af Roskilde forener præbenden Rota med det kapel, som ridderen hr. Jens Andersen af Estrup har indstiftet i Roskilde domkirke, og overdrager den på ny til kanniken hr. Lars Nielsen.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis uel audituris Petrus dei gracia episcopus Roskildensis eternam in domino salutem. Ex quo prebenda in ecclesia nostra Roskildensi Rota dicta. quam quidam dominus Laurencius Nicolai canonicus dicte ecclesie pro presenti canonice optinet in eadem. adeo in sui fundacione tenuis fuerat et exilis quod nullus sufficit ad hec tempora conuenienter ymo nec competenter se de ea sustentare et multo minus de cetero quia pro maiori parte desolata redditus exiguos habet. nisi ex prouisione. nostri cui incumbit necessitatibus subditorum prouidere. ipsius redditus augmentantur. Cum igitur dignum sit utile et necessarium ut ecclesia nostra Roskildensis que ceteras ecclesias nostre dyocesis preeminencie et prelacionis dignitate precellit. prebendas habeat diciores. ex quibus possessores earundem proficere ualeant. litterarum sciencia et morum honestate et se tenere iuxta statum congruum sibi competentem. nos igitur Petrus episcopus predictus dei nomine inuocato utilitatem et necessitatem ecclesie nostre predicti ipsius domini Laurencii et suorum successorum pensantes. supradicte prebende Rote capellam per nobilem uirum dominum Iohannem Andree de Essendorp militem de nouo construendam fundandam de bonis suis pronunc dotatam et in honorem omnipotentis dei beate et gloriose uirginis Marie et sancte Katerine consecrandam cum omnibus et singulis dicte capelle pertinenciis nullis penitus exceptis una cum ecclesia Qwanløse in qua dicto domino Iohanni Andree merum ius competit patronatus et omnibus dicte ecclesie pertinenciis et iuribus de consensu et speciali requisicione et uoluntate dicti domini Iohannis Andree militis ac unanimi consensu et consilio uenerabilis et dilecti capituli nostri Roskildensis auctoritate nostra ordinaria unimus et pro dicto domino Laurencio et suis successoribus inperpetuum annectimus in hiis scriptis fundacionique dicte capelle ac articulis et condicionibus in ipsa expressis munus nostre confirmacionis impertimur dictamque prebendam sic ut premittitur unitam dicto domino Laurencio canonico ecclesie nostre predicte Roskildensis ad presentacionem et requestam predicti domini Iohannis Andree militis de nouo canonice conferimus ipsumque per annulum nostrum presencialiter inuestimus de eadem inhibentes districcius sub excommunicacionis sentencia ne quis ipsum dominum Laurencium aut suos successores super dicta capella et ecclesia Qwanløse aut earum pertinenciis aliquibus de cetero quomodolibet impediat uel molestat ♦ In quarum annexionis et collacionis euidencius testimonium sigillum nostrum una cum sigillo capituli nostri predicti presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexto quarto die pentecostes

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindelig med Gud. Eftersom præbendet, kaldet Rota, ved vor Roskildekirke, som en vis hr. Lars Nielsen, kannik ved nævnte kirke, for tiden sidder inde med på kanonisk vis, ved dets stiftelse var i den grad usselt og fattigt, at ingen indtil nu har kunnet have et tilstrækkeligt, endsige tilbørligt underhold deraf og langt mindre vil kunne det for fremtiden, eftersom det for største delen er øde og kun har ringe indkomster, medmindre sammes indkomster forøges ved vor forsorg, hvem det påhviler at sørge for vore undergivnes behov, og da det er rimeligt, nyttigt og nødvendigt, at vor Roskildekirke, som overgår de øvrige kirker i vort stift i fornemheds og værdigheds rang, har rigere præbender, hvorved samme besiddere kan forfremmes i boglig lærdom og hæderværdig vandel og have et underhold stemmende med den rang, der tilkommer dem, har vi Peder, førnævnte biskop, derfor under påkaldelse af Guds navn og betænkende vor kirkes og samme hr. Lars' og hans efterfølgeres tarv og trang med vor almindelige myndighed forenet med ovennævnte præbende Rota det kapel, som af nyt vil blive opført og grundlagt af den velbyrdige mand hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, og som nu er udstyret med hans gods og skal indvies til ære for den almægtige Gud, den hellige og glorværdige jomfru Marie og den hellige Katerine tillige med nævnte kapitels tilliggender, alle og hvert enkelt, slet intet undtaget, med Kvanløse kirke, til hvilken den udelte patronatsret tilkommer nævnte hr. Jens Andersen, og alle nævnte kirkes tilliggender og rettigheder med samtykke og billigelse og efter særlig anmodning af nævnte hr. Jens Andersen, ridder, og med enstemmigt råd og samtykke af vort ærværdige og elskede Roskildekapitel og til bedste for nævnte hr. Lars og hans efterfølgere for bestandig med dette brev og tildeler grundlæggelsen af nævnte kapel og de i samme omtalte artikler og betingelser vor stadfæstelses nådegave og overdrager på ny på kanonisk vis nævnte præbende som ovenfor nævnt forenet til nævnte hr. Lars, kannik ved vor førnævnte Roskildekirke, og beklæder ham personligt ved vor ring med samme, idet vi strengt under bandlysnings dom forbyder, at nogen for fremtiden på nogen som helst måde hindrer eller forulemper samme hr. Lars eller hans efterfølgere med hensyn til nævnte kapel og Kvanløse kirke eller nogen af deres tilliggender. Til sikrere vidnesbyrd om denne henlæggelse og overdragelse er vort segl tillige med vort førnævnte kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 på 4. dag i pinsen.