1406. 12. juni.


Vidne at afdøde Inge Færkes på Hellum herredsting have skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen, som igen oplod det til dronning Margrete.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle mæn thettæ breff see eller høre læsæ hælse wy Iæp Kirt Ion Wifferdsøn Ies Giedh Nisse Awessøn Iesse Swan Iæp Ywerssøn Las Hwas oc Esbern Langmose ewinnelegh meth gudh/ ♦ Widæ scule thet alle mæn nærwærendes oc kommasculendes at oss ær øfret witerlecht oc meth sannende at een husfrwæ Yngæ Ferkæs hwes siæll gudh haue war pa Hyælumhæreths thing oc sciøtæ oc vplodh oc vntæ Iæppe Magnussøn pa Ies Nielssøns weghnæ aff Wesburgh all oc hwer hennes gotz i Hiælomhæreth oc i Hænstæthæreth som ær i Sægelstorp sokn i Frægær sokn i Gerend sokn oc e hware the ligge i the forde hæredh badhæ bygdæ oc øthæ meth all theres tilliggelsse agræ ænghæ scowæ fægange fiskewatn wat og thywrt ænkte vnden taket oc antworthethe thæn forscrefne Iæp Kirt til then forde Ies Nielssøns nyttæ til ewinnelegh æyghe ♦ Ther ywer winnæ wy i thettæ forde breff at thæn forscrefne Ies Nielsøn aff Wesburgh war pa thet samme Hiælumhæreths thing theræ æpter oc skiøtæ en hetherlegh man Pæther Marthinsøn the forde gods alle oc hwer serlestes som fore æræ næffndæ oc e hwore the ligge i the forscrefne hæred meth alle theres tilliggelse oc vntæ thøm honum til ewinnelegh æyghe oc kendes sich fult werd at haue vpboret aff honum fore the forde gods ♦ Framdeles tha ær oss alle fulkomelege witerleght at forde Pæther Martinsøn schiøtæ oc aff hændæ oc vplodh war nadheghe frw drotning Margretæ alle the gods forde som nw i thettæ breff ær saght ængin vnden taken til ewinnelegh æyghe oc wetherkende sich sua fult theræ foræ vp at haue takit aff hænnæ at honum wæl nøghedhe ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦ Datum anno domini m° cd sexto sabbato proximo post festum corporis Christi.

Oversættelse

Vi Jakob Kirt, Jon Viffertsen, Jens Ged, Niels Ovesen, Jens Svan, Jakob Iversen, Lars Hvas og Esbern Langemose hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at det til overflod og i sandhed er os vitterligt, at hustru Inge Færkes - Gud have hendes sjæl - fremstod på Hellum herredsting og skødede, oplod og indrømmede til Jakob Mogensen på Jens Nielsen af Visborgs vegne alt sit gods i Hellum herred og i Hindsted herred, nemlig i Sejlstrup sogn, i Fræer sogn og i Gerding sogn samt hvor det end ligger i de fornævnte herreder, både bebygget og øde med alle tilliggender, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt uden undtagelse og overdrog føromtalte Jakob Kirt det til fornævnte Jens Nielsens nytte til evig besiddelse. Desuden vidner vi med dette fornævnte brev, at føromtalte Jens Nielsen af Visborg fremstod på samme Hellum herredsting sidenhen og skødede den hæderlige mand Peder Mortensen det fornævnte gods hver enkelt del deraf, som er nævnt ovenfor, hvor det end er beliggende i føromtalte herreder med alle tilliggender, og indrømmede ham det til evig besiddelse samt bekendte at have oppebåret fuld betaling af ham for det fornævnte gods. Fremdeles er det fuldstændigt vitterligt for os alle, at fornævnte Peder Mortensen skødede, afhændede og oplod alt det fornævnte gods, som nu er omtalt i dette brev, uden undtagelse til vor nådige frue, dronning Margrete til evig besiddelse, og anerkendte, at han havde oppebåret fuld betaling af hende derfor, så at han var fuldt ud tilfreds. Til vidnesbyrd herom lader vi vore segl blive hængt herunder. Givet i det Herrens år 1406 lørdagen efter Kristi legemsfest.