1406. 17. juni.


Hr. Bent Piik og hans stedsøn Peder Tuesen skifter arven efter dennes fader Tue Pedersen og dennes søster Kristine.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle menndt szom thette breff szee eller høre : hellszer ieg[1] Beinntt Piick riddher euindeligh mett gudtt ♦ Ieg giør alle wiittherligtt næruerindes oc komme schullendes att ieg kendes mig haffue giortt ett lagligtt skiiffte mett mynn ellskelige szønn : Per Thuessøn aff thett gotzs szom hans fader otte Thue Perssøn gudtt hans sziæll haffue\ i szaadannæ m{ae}de att forne Per Thuessøn alltt sziitt fædherne e huar thett hellst ær eller huadt thett næffnes eller huar thett findes kandtt\ frii beholle skall : wdenn saa møgiidtt hanndt otte y Hareberge thett haffuer hanndtt synn moder oc mig ontt oc wpladett tiill euindelig eye :♦ Item haffuer hanss moder oc iæg forne wor kiere sønn Per Tuessøn wntt oc wpladett allt thett oss fiøll tiill arff epther hanss szøsthers/ Cristines dødtt mett all rettughedtt ♦ Item skall hanndt behollde alltt hallfftt thett panthe gotz oc kiøpegotzs mett breff oc all beuiszning szom hans fader otte : wden szaa møgitt hanndt hagde i Røneberge herriitt, thet haffuer hanndt synn moder oc mig ontt\ wdenn tuo gorde y Tullstrup ♦ Item ær forne wor szønn Per Thuessøn tiill skiiffte oc i hans deell kommett thette gotz szom her epther schreffuitt stor ♦ Fførst aff kiøpegotzs iiii gorde y Wellinge oc enn gordtt hedher Ruffagher ♦ Item aff panthe gotz enn gordt y Bøgetoffte/ enn gordtt y Beenzege\ enn gordt y Oppetunæ item ii gorde y Langebiærg i thenn ene boor enn manndtt szom hedher Aage i thenn andenn Tuue item Mølletorp enn hoffuittgordtt/ ii gorde y Szonatorp/ ii gorde y Ollstorp/ ii gorde y Oppetunæ/ enn gordt y Rytharne norre oc enn watnn mølle/ ii gorde y Truellstorpp item ii gorde y Wellinge torp oc i Winnekøp ii gorde :♦ Her emodtt fiick ieg tiill skiiffte oc y min deell/ thett szom her herepther schreffuitt stor/ ♦ Aff køpe gotz ii gorde y Boogsriith/ oc ii gorde y Bræckæ item aff panthe gotz enn gordt y Karstorp/ enn gordtt y Wegby item ii gorde y Langeberg i thenn ene boor enn manndtt szom hedher Niells i then andenn Ieppe item Øndorp enn hoffuittgordtt i Hemynstorp enn gordtt/ enn gordtt y Bogetoffte/ ii gorde y Apelldebo/ enn gordt y Westher Dwege/ ii gorde y Langerydtt/ enn gordt i Kugen enn gordtt y Aallrwm item i Dyuræmusæ enn gordtt oc ii festher enn gordt y Tollorp/ enn gord y Gunnelstorp ♦ Huadt nogett mere findes eller spøries kanndtt aff kiøpegotzs eller pantegotzs tha høre thett halllfft forne Per Thuessøn tiill oc hallfftt hans modher oc migh som for er szagtt item for thett ieg hans fæderne haffuer hafftt oc for boollpendinge/ boohauer/ oc for alltt thett ieg aff hanss gotz haffuer vpborett tiill thenne dag tha haffuer ieg hanwm ontt oc vpladett Øørmiællæ/ oc Tingar mett breff oc beuiszning oc al rettughedtt szom hanss moder oc ieg ther vti hagde :♦ Item om noger gielld findes/ som hanss fader nogenn tiill rette skiilldiig war thom skall ieg hanwm oc hanss arffuinge frii løss oc orszage for gøre :♦ Tiilbendher ieg mig fremdelles oc mynne arffuinge alle thesze forne stiicke artiicle oc skiiffte/ staduge faste oc wbrødelige att hollde ♦ Tiill mere wisze oc høgre foruaring tha haffuer ieg forne Beindtt Piick mett wiillie oc wiidskaff mytt indzegle for thette breff hengdtt/ ♦ Oc beder ieg erlige menndtt her Abram Broderssøn riidder/ Knudtt Ribbing/ Per Eriickssøn oc Per Niellssøn aff wapne att the henge theris indzegle mett her fore tiill windesbiirdtt ♦ Actum et datum anno domini mcdvio octaua corporis Christi.

1. ieg] Herefter slettet Hen i Aa.

Oversættelse

Jeg Bent Piik, ridder, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg erkender at have gjort et lovligt skifte med min elskede søn Peder Tuesen over det gods, som hans fader Tue Pedersen - Gud have hans sjæl - ejede, således at fornævnte Peder Tuesen skal have alt sit fædrene gods, hvad det end er eller kaldes, og hvor det end er beliggende, og frit beholde det med undtagelse af det, som faderen ejede i Hardeberga, som han har indrømmet og opladt sin moder og mig til evig besiddelse. Fremdeles har hans moder og jeg indrømmet og opladt vor kære søn Peder Tuesen alt det, der tilfaldt os som arv efter hans søster Kristines død, med alle rettigheder. Fremdeles skal han beholde halvdelen af alt det købe- og pantegods, som hans fader besad, med alle breve og beviser med undtagelse af, hvad denne besad i Rönneberg herred, hvilket han har indrømmet sin moder og mig på nær to gårde i Tulstorp. Fremdeles er dette efterskrevne gods blevet tilskiftet vor søn Peder Tuesen og kommet i hans part: For det første af købegods: fire gårde i Vällinge og en gård, der hedder Rågåkra (?); dernæst af pantegods: en gård i Böketofta, en gård i Binsinge (?), en gård i Opptuna, to gårde i Långeberga, i den ene bor der en mand, som hedder Åge, i den anden Tue, dernæst Møllarp, som er en hovedgård, to gårde i Sånnarp, to gårde i Olstorp, to gårde i Opptuna, en gård i Rytharne nørre* og en vandmølle i Trulstorp to gårde i Vällinge torp og to gårde i Viaköp. Til gengæld fik jeg ved skiftet og som min part dette efterfølgende. Af købegods: to gårde i Buskeröd og to gårde i Bräcke. Fremdeles af pantegods: en gård i Kattorp (?), en gård i Wegby*, to gårde i Långeberga, i den ene bor der en mand, som hedder Niels, i den anden Jeppe dernæst Önnarp, en hovedgård i Himmelstorp (?), en gård i Böketofta, to gårde i Abullabo, en gård i Vester Duege, to gårde i Långarød, en gård i Kugen*, en gård i Allerum, en gård og to fæster (Landbofæster ?) i Djuramåsa, en gård i Tollarp, og en gård i Gunnestorp. Hvis der kan findes eller opspores mere købe- eller pantegods, så tilhører halvdelen fornævnte Peder Tuesen og halvdelen hans moder og mig, således som før omtalt. Fremdeles har jeg til gengæld for, at jeg har haft hans fædrene gods, for rede penge og indbo, og til gengæld for alt det, jeg har oppebåret af hans gods indtil dagen idag, indrømmet og opladet ham Örmölla og Tinckarp (?) med breve og beviser samt alle rettigheder, som hans moder og jeg har haft dertil. Hvis der fremdeles findes gæld, som hans fader på retmæssig vis var nogen skyldig, så skal jeg frigøre og løse ham og hans arvinger derfor og lade dem være uden ansvar derfor. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at overholde disse punkter og artikler og dette skifte bestandigt sikkert og ubrydeligt. Til yderligere sikkerhed og større bekræftelse har jeg fornævnte Bent Piik med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Og jeg beder de ærlige mænd, hr. Abraham Brodersen, ridder, Knut Ribbing, Peder Eriksen og Peder Nielsen, væbnere, om, at de til vidnesbyrd hænger deres segl herunder. Forhandlet og givet i det Herrens år 1408 på Kristi legemsdag.