1406. 13. juli.


Provst, dekan og hele kapitlet i Lund udlejer kapitlets gods i Sularp til hr. Jens Povlsen, ærkedegn sammesteds.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus prepositus decanus totumque capitulum ecclesie Lundensis salutem in domino ♦ Constare uolumus uniuersis quorum interest siue interesse poterit nos ex consensu et uoluntate reuerendi in Christo patris ac domini nostri graciosi domini Iacobi diuina miseracione archiepiscopi Lundensis Swecie primatis et apostolice sedis legati honorabili uiro domino Iohanni Pauli archidyacono Lundensi omnia et singula bona nostra in Swlarp parochie Haræbiergha situata cum omnibus suis pertinenciis nullis penitus exceptis ad dies eius[1] in conductum ueraciter dimisisse cum condicionibus tamen infrascriptis uidelicet quod dicta bona a die beati Michaelis proximo etcetera ad tres annos immediate sequentes absque ulla pensione pro edificiis habeat instaurandis quibus tribus annis elapsis ipse dominus archidyaconus nobis de dictis bonis racione pensionis sex solidos grossorum bone et currentis monete annuatim soluere sit astrictus / prouiso eciam quod dominus noster archiepiscopus tutores fabrice et nos capitulum ecclesie Lundensis in campis eorundem bonorum quocienscumque placuerit lapides pro cemento effodere frangere et deportare libere ualeamus ♦ Insuper dicta bona alicui houalium non locabit neque in campis ipsorum lapides cementorum seu edificia in ipsis bonis constructa[2] dandi uendendi uel alio modo alienandi cuiquam alteri habeat facultatem ♦ Ipso uero domino archidyacono memorata bona iusta ex causa resignante aut de medio sublato bona predicta cum uniuersis edificiis protunc in eis inuentis sine omni difficultate ad capitulum Lundense libere reuertantur ♦ In cuius rei testimonium secretum reuerendissimi in Christo patris et domini nostri domini archiepiscopi predicti una cum secreto nostro presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexto tercia feria proxima post festum beati Kanuti regis et martiris\

1. eius] tilf. o.l. A. 2. seu edificia in ipsis bonis constructa] tilf. forneden efter teksten med henvisningstegn A.

Oversættelse

Provst, dekan og hele Lundekirkens kapitel til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for alle, hvem det angår eller vil kunne angå, at vi med samtykke og billigelse af den ærværdige fader i Kristus og vor nådige herre, hr. Jakob, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, i sandhed har bortforpagtet til den hæderlige mand, hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, vore ejendomme, alle og hver enkelt, i Sularp i Hardeberga sogn med alle dets tilliggender, slet intet undtaget, for hans levetid, dog på nedenfor nævnte betingelser, nemlig at han skal have nævnte gods uden nogen afgift fra Mikkelsdag af for de derpå følgende tre år til bygningernes istandsættelse; når de tre år er forløbet, skal hr. ærkedegnen være bundet til at betale os en årlig leje af seks skilling grot i god og gængs mønt, og tillige med den bestemmelse, at vor herre ærkebiskoppen, bygningsfondens forstandere og vi, Lundekirkens kapitel, så tit vi ønsker det, frit skal kunne udgrave, bryde og hente sten til bygningssten, på samme ejendommes marker, at han ikke vil leje nedenfor nævnte gods til nogen af kongens mænd, og at han ikke skal have lov til at skænke, sælge eller på anden måde afhænde bygningssten fra godsets marker eller bygninger opført på dette gods til tredjemand, og at når hr. ærkedegnen af en vægtig grund vil afstå omtalte gods, der da findes der, uden al vanskelighed frit vende tilbage til Lundekapitel. Til vidnesbyrd herom er sekretet tilhørende den ærværdige fader i Kristus og vor herre, den fornævnte hr. ærkebiskop, tillige med vort sekret hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 tirsdagen efter kongen og martyren sankt Knuds dag.