1406. 18. juli.


Hartvig Tralow, væbner, i Stærrede sælger sin brydegård i Bjerge til væbneren Peder Grubbe i Vedskølle.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus/ Hartuicus Tralow armiger/ residens in Stoordä/ salutem in domino æternalem. ♦ Nouerint uniuersi/ quod tenore præsentium recognosco me nobili uiro/ latori præsentis/ Petro Grubbä/ in Witskylä/ armigero/ curiam meam uillicalem in Berga/ in Flakkeberg Häret situm/ cum uniuersis suis prædiis/ et pertinentiis/ puta/ agris/ pratis pascuis/ siluis/ humidis et siccis/ ad omnes quatuor fines camporum/ solentem dare. quatuor pundh annonæ pro ann<u>a pensione/ quam pronu<nc> inhabitat/ Olauus Tuwässon/ pro precio inter nos contracto/ et mihi ab ipso ad contentum plenariter euoluto uendidisse/ scotasse et libere assignasse iure perpetuo possidendam obligantem/ me et meos hæredes ad appropriandum/ liberandum et disbrigandum ea et suis heredibus/ huiusmodi bona secundum leges terræ. tali etiam ratione/ quod si dicta bona ei/ aut suis hæredibus/ causa meæ appropriationis/ siue negligentiæ aliquam/ lege terrestri contingat euinci/ quod absit/ extunc obligo me et meos hæredes/ ad conseruandum ipsum/ et suos hæredes/ deindhe [1] penitus indempnes/ prout exigunt leges terræ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum/ una cum sigillis nobilium uirorum/ uidelicet domini Iohannis Skauä de Eskilstorp[2] Iuani[3] Markman de Haretstadhä/ Iohannis Gyrstingä/ iudiciarii placiti generalis Selendie/ Iohannis Canuti/ de Wytfuglabärg armigerorum/ ac Henrici Soort/ proconsul<is>[4] in Nestwediss/ præsentibus sunt appensa. ♦ Datum sub anno domini millesimo quadringentesimo sexto/ dominica proxima ante festum sancte Mariæ Magdalenæ.

1. deindhe ] = deinde . 2. Eskilstorp] o.l. Aa. 3. Iuani] o.l. Aa. 4. proconsul<is>] proconsul Aa.

Oversættelse

Hartvig Tralow, væbner, bosiddende i Stærrede, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle skal vide, at jeg ved dette brev erkender, at jeg til den velbyrdige mand, nærværende brevviser Peder Grubbe i Vedskølle, væbner, har solgt, skødet og frit overdraget til evig og retmæssig besiddelse min brydegård i Bjerge i Flakkebjerg herred tillige med alle dens jorder og tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove, vådt og tørt indtil alle fire markskel, som plejer at give 4 pund korn i årlig afgift, og Ole Tuesen bor i for en pris, der er aftalt mellem os, og som fuldt ud er udbetalt mig efter mit ønske, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til for ham og hans arvinger at hjemle, fri og fritage dette gods i overensstemmelse med landets love, og tillige på den betingelse, at dersom det skulle ske, at nævnte gods på grund af min hjemmel eller af nogens forsømmelighed skulle blive afvundet ham eller hans arvinger efter landsloven - lad det ikke ske - da forpligter jeg mig og mine arvinger til dernæst fuldt at holde ham og hans arvinger skadesløse, som landets love kræver det. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Jens Skave til Eskildstrup, Ivan Markmand til Harrested, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Jens Knudsen til Fuglebjerg, væbnere, og Henrik Sort, borgmester i Næstved, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406, på søndagen nærmest før den hellige Maria Magdalenes dag.