1406. 19. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. tillader Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, der tillige besidder kanonikat og præbende ved kirken i Roskilde, i syv år at oppebære indtægterne af dekanatet, kanonikatet og præbenden uden at residere.

Tekst efter Aa:

Tekst

Innocencius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio Iacobo Clementis decano ecclesie beate Marie Hafnensis Roschildensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem)salutem (et apostolicam benedictionem)[2] . ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut ea tibi fauorabiliter concedamus que tuis commoditatibus fore conspicimus oportuna. ♦ Tuis itaque supplicacionibus inclinati tibi qui ut asseris in Roschildensi canonicatum et prebendam necnon in beate Marie Hafnensi Roschildensis diocesis ecclesiis decanatum obtines auctoritate presencium indulgemus ut in altera ipsarum ecclesiarum residendo pro tempore fructus redditus et prouentus canonicatus et prebende ac decanatus huiusmodi usque ad septennium a data presencium computandum quotidianis distribucionibus duntaxat exceptis percipere libere et licite ualeas cum ea integritate cum qua illos perciperes si in ipsa ecclesia in qua personalem residentiam non feceris personaliter resideres nec ad residendum in eadem interim inuitus a quoquam ualeas coarctari/ non obstantibus si alias tibi ut litterarum studio insistendo uel in curia Romana aut in aliquo beneficiorum tuorum ecclesiasticorum seu alibi residendo fructus redditus et prouentus dictorum beneficiorum imperpetuum uel ad certum tempus eciam iam forsan uel nondum elapsum recipere posses fuerit apostolica uel ordinaria auctoritate concessum et quibuslibet constitucionibus generalibus uel specialibus per sedem apostolicam uel legatos ipsius aut in prouincialibus uel synodalibus conciliis editis ac statutis et consuetudinibus earundem ecclesiarum contrariis iuramento confirmacione apostolica uel alia quauis firmitate uallatis/ etiam si de illis seruandis et non impetrandis litteris apostolicis contra ea et ipsis litteris non utendo eciam ab alio uel aliis impetratis uel alias quouis modo concessis per te uel procuratorem tuum prestiteris hactenus uel imposterum te prestare contigerit iuramentum/ seu si uenerabili fratri nostro ....[3] episcopo Roschildensi a prefata sit sede concessum uel imposterum concedi contingat quod rectores et personas ecclesiarum suarum ciuitatis et diocesis eciam per subtraccionem prouentuum suorum ecclesiasticorum aut alias compellere ualeant ad residendum personaliter in eisdem aut si eidem episcopo et dilectis filiis capitulis earundem ecclesiarum uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum uel imposterum indulgeri contingat quod personis dictarum ecclesiarum non residentibus in eisdem fructus redditus et prouentus beneficiorum suorum ministrare minime teneantur et ad id compelli non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem/ et quibuslibet priuilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus uel specialibus quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa uel totaliter non inserta effectus earum impediri ualeat quomodolibet uel differri et de quibus quorumque totis tenoribus debeat in nostris litteris fieri mentio specialis/ prouiso quod canonicatus et prebenda ac decanatus huiusmodi debitis interim non fraudentur obsequiis et animarum cura in eodem decanatu si qua illi imminet/ nullatenus negligatur sed per bonos et sufficientes uicarios quibus de huiusmodi canonicatus et prebende ac decanatus prouentibus necessaria congrue ministrentur diligenter exerceatur et deseruiatur inibi laudabilitet in diuinis ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[4] ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quartodecimo kalendas augusti anno secundo/

1. Innocencius (episcopus seruus seruorum dei)] Innocencius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. ..] = Petro . 4. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre concessionis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa .

Oversættelse

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til nådigt at tilstå Dig det, som vi ser vil være gunstigt for Dit tarv. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, bevilger vi Dig, der, som Du forsikrer, besidder et kanonikat og en præbende ved kirken i Roskilde samt dekanatet ved Vor Frue kirke i København, Roskilde stift, i kraft af dette brev, at Du frit og uhindret, idet Du for tiden residerer ved den ene af disse kirker, kan oppebære frugter, indtægter og indkomster af dette kanonikat, denne præbende og dette dekanat i indtil syv år, at regne fra dette brevs givelse, dog undtaget de daglige uddelinger med den fuldstændighed, hvormed Du ville oppebære dem, hvis Du personligt residerede i denne kirke, i hvilken Du ikke holder personlig residens og ikke kan tvinges af nogen mod Din vilje til i mellemtiden at residere i samme, uanset om det iøvrigt med apostolisk eller stiftsbiskoppelig myndighed er tilstået Dig, at Du kunne modtage frugterne, indtægterne og indkomsterne af nævnte beneficier til evig tid eller indtil et bestemt tidspunkt, der ligeledes nu muligvis eller endnu ikke er udløbet, idet Du fastholder Dit boglige studium eller residerer ved den romerske kurie eller ved et af Dine kirkelige beneficier eller andetsteds, og (uanset) alle almindelige sæder eller dets legater eller på provincialkoncilier eller synoder og alle bestemmelser og sædvaner i samme kirker, der strider herimod, selv om de er bestyrkede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, selv om Du personligt eller ved Din befuldmægtigede hidtil har aflagt ed eller i fremtiden måtte aflægge ed på at overholde dem og ikke opnå apostolisk brev derimod og ikke bruge disse breve, selv om de er opnået af en anden eller andre eller iøvrigt er tilstået på enhver måde, eller (uanset) om vor ærværdige broder biskop (Peder) af Roskilde har fået eller i fremtiden måtte få tilstået af fornævnte sæde, at de kan tvinge præster og sognepræster ved kirkerne i hans stad og stift ligeledes ved fratagelse af deres kirkelige indkomster eller iøvrigt til personligt at residere i samme, eller om samme biskop og vore elskede sønner kapitlerne ved samme kirker eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået eller i fremtiden måtte få bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til at give præster ved nævnte kirker, der ikke residerer i samme, frugterne, indtægterne og indkomsterne af deres beneficier, og at de ikke skal kunne tvinges dertil ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset alle privilegier, begunstigelser og almindelige og særlige apostoliske breve, hvilken ordlyd de så har, hvorved virkningen af den på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelser ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted, forudsat, at dette kanonikat og denne præbende og dette dekanat i mellemtiden ikke bedrages for tilbørlig tjeneste, og sjælesorgen under samme dekanat, hvis det er forbundet dermed, på ingen måde forsømmes, men omhyggeligt udøves af gode og fyldestgørende vikarer, hvem der på passende måde ydes det nødvendige af indkomsterne af dette kanonikat og denne præbende og dette dekanat, og at der sammesteds rosværdigt gøres tjeneste af dem ved gudstjenesten. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 19. juli i vort (pontifikats) andet år.