1406. 26. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England giver Henry Bowet, biskop af Bath og Wells, Richard af York, Henry Fitzhugh og Henry Lord Scrope af Masham fuldmagt til at forhandle på sine vegne med "Isabella, dronning af Danmark, Sverige og Norge", og kong Erik om Filippas medgift og om forbund mellem rigerne.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint)[1] \ salutem. ♦ Sciatis quod nos de fidelitate legalitate prudencia et circumspeccione uenerabilis patris Henrici Bathoniensis et Wellensis episcopi ac carissimi consanguinei nostri Ricardi de Eboraco chiualer necnon dilectorum et fidelium nostrorum Henrici Fitz Hugh[2] Hugh[3] chiualer et Henrici Lescrop[4] chiualer plenissime confidentes ipsos episcopum Ricardum Henricum et Henricum quatuor tres et duos eorum quorum prefatum episcopum alterum esse uolumus ad concordandum et finaliter concludendum cum serenissima domina nostraque consanguinea Isabella[5] Dacie Swecie et Norwegie regina necnon Erico rege Dacie Swecie et Norwegie et duce Pomeranie seu eorum commissariis procuratoribus aut deputatis sufficiens mandatum et potestatem ad hoc habentibus de et super dote siue dotalicio carissime filie nostre Philippe secundogenite nostre necnon de ceteris in hac parte constituendis racione sponsalium et matrimonii inter prefatos Ericum et Philippam per medias personas contractorum habendis ac insuper ad tractandum paciscendum et concordandum super quibuscumque amiciciis alliganciis ligis ac mutuis auxiliis temporalibus uel perpetuis inter prefatum regem Ericum ac successores suos ac regna sua pro se terris dominiis et subditis eorundem ex parte una/ et nos heredes et successores nostros et regnum nostrum pro nobis terris dominiis et subditis nostris ex parte altera mutuo ineundis et prestandis ac de modo forma quantitate et qualitate huius auxilii subuencionis aut subsidii hincinde tempore necessitatis mutuo ministrandorum et communicationibus inter subditos hinc et inde tam in mercimoniis quam aliis licitis secure et fraternaliter faciendis ac omnia alia et singula faciendum et excercendum que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna et que nos facere possemus et si in premissis personaliter interessemus eciam si mandatum exigant speciale\ nostros ueros legitimos et indubitatos procuratores actores factores negociorum gestores commisarios deputatos et nuncios speciales facimus ordinamus et constituimus per presentes. promittentes in uerbo regio nos ratum gratum et firmum perpetuo habituros quicquid per dictos procuratores commissarios et deputatos nostros quatuor tres aut duos[6] eorum quorum prefatum episcopum alteram esse uolumus acta gesta conuenta concordata promissa firmata et procurata fuerint in premissis et quolibet premissorum ac contra ea seu earum aliqua non uenire nec in eis uariare sub ypotheca et obligacione omnium bonorum nostrorum presencium et futurorum. ♦ In quorum omnium et singulorum testimonium atque fidem has litteras nostras patentes fieri fecimus sigilli nostri magni appensione muniri. ♦ Datum in palacio nostro Westmonasterii xxvi die iulii. anno domini millesimo quadringentesimo sexto. et regni nostri septimo. per ipsum regem\

1. quos (presentes littere peruenerint)] quos etcetera Aa. 2. Hugh] det sidste h har en vandret gennemstregning med ukendt betydning Aa. 3. Hugh] det sidste h har en vandret gennemstregning med ukendt betydning Aa. 4. Lescrop] nasalstreg med ukendt betydning over o Aa. 5. Isabella] fejl for Margrete . 6. aut duos] aut tilf. o.l. med henvisningstegn Aa .

Oversættelse

Kongen hilsen til alle, hvem nærværende brev når. I skal vide, at vi formedelst den ærværdige fader Henrys, biskop af Bath og Wells, og vor allerkæreste slægtning Richard af Yorks, ridder, og vor elskede og tro Henry Fitzhughs, ridder og Henry Lord Scropes, ridder, troskab, retmæssighed, klogskab og omhu, idet vi er fuld af tiltro til samme biskop, Richard, Henry og Henry gør, indsætter og udnævner vi fire, tre og to af dem, af hvem vi vil, den ene skal være biskoppen, til vore sande, lovlige og ubestridte stedfortrædere, forhandlere, agenter, forhandlingsførere, kommisærer, befuldmægtigede og særlige udsendinge til at nå til enighed om og endegyldigt nå til aftale med den mest strålende frue og vores slægtning, Isabella, Danmarks Sveriges og Norges dronning og Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommern, eller deres kommissærer, stedfortrædere eller befuldmægtigede, udstyrede med fyldestgørende mandat og fuldmagt til dette, om og angående vor allerkæreste datter Filippas, andenfødt, medgift eller gave og om øvrige ting, der skal foranstaltes i denne forbindelse og forhandles på grund af forlovelse og ægteskab ved stedfortrædere; og herudover til at indgå traktat, træffe aftale og komme overens angående en hvilken som helst venskabsforbindelse, alliance, liga og gensidig hjælp, med tidsfrist eller evig, imellem førnævnte kong Erik og hans efterfølgere og hans riger og sammes territorier, domæner og undergivne for sig på den ene side og os, vore arvinger og efterfølgere og vort rige, territorier, domæner og undergivne for os på den anden til at indgå og yde gensidigt; og angående måden, formen, omfanget og beskaffenheden af hjælpen, støtten eller undsætningen til at yde gensidigt i nødens stund og angående forbindelser til at indgås sikkert og broderligt i gensidighed såvel i vareudveksling som i anden handel og til at gøre og udøve hvad som helst andet, som vil være nødvendigt i forbindelse med og vedrørende det foregående og på en hvilken som helst måde oportunt, hvad vi selv kunne gøre, hvis vi var personligt til stede i forbindelse med det førnævnte, også hvis det kræver særlig tilladelse. Vi lover på vort kongelige ord, at vi evigt vil anse hvad som helst for godkendt og fast, som i forbindelse med det førskrevne og hvad som helst af de førskrevne ting er blevet handlet, ført, indgået, aftalt, lovet, fæstnet og besørget af vore nævnte stedfortrædere, kommissærer og befuldmægtigede, fire, tre eller to af dem, af hvem det er vores vilje, at biskoppen skal være den ene, at vi ikke vil gå imod dette eller noget af dette eller gøre udflugter under alle vore gode nuværende såvel som kommende folks hypotek og forpligtelse. Til troværdigt vidnesbyrd for dettes helhed og enkeltheder har vi befalet, at denne skrivelse gøres åben og befæstes med vort store segl. Givet i vort slot Westminster 26nde juli i det Herrens 1406nde år og vor regerings 7nde. Ved selve kongen.