1406. 26. juli. Ribe


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at otte mænd har aflagt vidnesbyrd om, at de på Skast herredsting har hørt, at Henneke Limbek havde forpligtet sig til at erstatte det gods, som han havde overdraget til det af ham indstiftede alter i Ribe domkirke, men som nu var tildømt kongen, med jævngodt gods i Sønderjylland.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini m° cd° vi° crastino sancti Iacobi Ripis in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris dominis episcopo Ripensi Petro Nicolai de Agard. Iohanne Nicolai de Auensbergh Hartwico Lembek/ Iona Lillæ Cristierne Skram Iwaro Thome militibus. Splid Eyson. Holk Porsæ Cristierno Frellefson ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa placito nostro publico presidentibus constituti uiri discreti infrascripti uidelicet Tosty Swenson. Iacobus Petri. Ketillus Thyryson. Nicolaus Gothson Astradus Ebbyson Lagho Iensson. Petrus Esson et Esgherus Eskilli propter hoc specialiter nominati unanimiter testificabantur se in placito Sckastheret dudum presentes fuisse et audiuisse Hennikinum Lembek ibidem uenerabili capitulo Ripensi tunc temporis promisisse et se firmiter obligasse quod si bona que altari suo in medio pauimenti ecclesie Ripensis constructo pro cotidiana missa ibidem celebranda contulerat in parte uel in toto aliqualiter deuicta fuerint sibi plenam recompensam et satisfactionem in equiualentibus bonis in Synderiucia sitis immediate post huiusmodi euictionem sine dilacione efficaciter redditurum que bona in predcito heret sita per predictos presidentes placito nostro nobis adiudicata et predictis capitulo et altari fuerunt legaliter abiudicata ♦ Datum anno domini m° cd° vi crastino sancti Iacobi nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms dicto iusticiario nostre.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Norges og Sveriges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 dagen efter sankt Jakobs dag mødte på vort retterting i Ribe for de velbyrdige mænd de herrer biskoppen af Ribe, Peder Nielsen af Ågård, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Hartvig Limbek, Jon Lille, Kristian Skram, Ivar Thomsen, riddere, Splid *Eyson, Holk, Pors, Kristian Frillesen og mange andre troværdige mænd, der i talrig mængde førte præsidiet på vort retterting, de nedennævnte gode mænd, nemlig Toste Svendsen, Jakob Pedersen, Kjeld Thyrasen, Niels Gothsen, Åstred Ebbesen, Lave Jensen, Peder Essen og Esger Eskildsen der var særligt udnævnte hertil og bevidnede, at de i sin tid havde været nærværende og hørt, at Henneke Limbek sammesteds havde lovet det daværende ærværdige kapitel i Ribe og fast forpligtet sig til, hvis det gods, som han havde overdraget sit midt på gulvet i Ribe kirke byggede alter til der at holde en daglig messe, på en eller anden måde, helt eller delvis, fravandtes dem det, da straks efter sådan fravinden uden opsættelse virkningsfuldt at yde det fuld erstatning og fyldest med jævngodt gods i Sønderjylland. Dette gods i fornævnte herred er af de fornævnte præsiderende på vort (retter)ting blevet tildømt os og fradømt fornævnte kapitel og alter på lovlig vis. Givet i det Herrens år 1406 dagen efter sankt Jakobs dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.