1406. 20. august. Lundenæs


Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.

Tekst efter A:

Tekst

Iæc Susanna Gotscalk Nielssøns æfterleue/ oc wi Iønes Ericssøn aff Langtiinne. Nicles Erikssøn aff Skarwe oc Brune Erik brøthre. fornempde Susannes søner oc iæc Stygh Munk pa myn husfrves weynæ. som forde frue Susannes dotter/ oc thisse fornempdes suster ær/ wi alle fordennes meth thettæ wort opne breff\ at æfter thet. at wi haue thet wisseleghe spoort oc forstondet at Asedorp .i. Wændesysel liggende meth møllen. oc all thes tilliggelsse som ther nu tilligger oc aff alder tillighet hauer/ hauer længe wæret i. konyngedømens oc krunene wæræ. oc som wi hørt haue. at kronen ther ræt til hauer/ thy vm wi nogher ræticheet wt i. thettæ forscrefne alt æller noghet ther aff haft haue æller haue. æntich pa forde Gotscalk Nielssøns weynæ. æller æfter Nicles Gotscalkssøn forde Gotscalk Nielssøns oc myn forde Susannes søn. oc wor forde Iønes Ericssøns. Nicles Ericssøns oc Brune Eriks oc myn forde Stygh Munks husfruæs brother æller pa woræ eyghen weynæ ♦ Alt thettæ forscrefne meth all ræticheet. oc all thes tilliggelsse aghræ/ ænge/ schowe/ fægang/ fiskewatn. møller oc møllestadhe/ ødhe oc bygdt/ rørende oc wrørende/ ænkte vndentaghet .e. hwat thet hælst heder æller ær/ oc .e. aff hwem wi thet hælst fonget oc haft haue æller haue .i. noghræ made\ affhænde wi fran oss oc woræ arwinge/ oc antworde oc skøde høyboren førstynne. war nadheghe frue drotnyng Margareta. oc hænnes arwinge oc æfterkomere/ oc konyngedømet oc kronen i. Danmark til æwynnelich æye ♦ Oc kænnes wi alle forde at oss oc woræ arfwinge. swo fulleleghe fult oc alt scheet oc giort ær æfter wor wilghe oc nøye/ aff forde wor nadhege frve drotnyng Margareta foræ thettæ forscrefnæ Asedorp oc all thes tilliggelsse som forescreuet star ænkte vndentaghet. swo at oss oc woræ arwinge fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc kænnes wi forde Susanna. Iønes Ericssøn. Nicles Ericssøn. Bruene Erik oc Stygh Munk pa myn husfrues weynæ oss æller woræ arwinge ængen ræthicheet. æller tiltalen athaue æller her æfter hafue scule til alt æller noghet aff thettæ forscrefne .i. noghræ made/ ♦ Oc hwat breff som funnen æræ æller her æfter fynnes kunne som lude æller røre pa noghet æller alt thettæ fiorscrefne the scule forde wor nadheghe frue drotnyng Margareta oc hænnes arwinge oc æfterkomere til gagn oc gothæ komme .i. alle made vm thettæ forscrefne oc ængen stadh til hinder æller schathe i. noghræ madhe. ♦ Oc til mere bewaryng oc wissæn. at alle thisse forscrefne stycke oc article. oc hwort there with sich scule swo stadhuch faste oc brødeleghe bliue oc haldes ewerdeleghe oc wgencalleleghe .i. alle made som forescreuet star wten all hiælperæthe/ tha haue wi fornempde. Susanna Gotscalk Niclessøns æfterleue. Iønes Ericssøn. Nicles Ericssøn. Brune Erik oc Stygh Munk woræ incigle meth wilghe oc witscap hængdt foræ thettæ breff. ♦ Oc hetherleghe fæthre meth gudh oc wælborne mæn swosom ær biscop Eskill aff Ripe. biscop Pæther aff Burglwm. her Pæther Niclessøn aff Agardh her Magnus Munk. her Iønes Niclessøn aff Awentzbergh oc her Erik Niclessøn riddere. Nicles Strangessøn oc Iønes Swenssøn. Bryms aff wapn. haue ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Lundenæs anno domini m°cd° sexto sexta feria infra octauas assumpcionis beate Marie uirginis gloriose.

Oversættelse

Jeg Susanne, Godskalk Nielsens enke, og vi Jens Eriksen af Landting, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik, brødre, fornævnte Susannes sønner, samt jeg Stig Munk på min hustrus vegne, som er fornævnte fru Susannes datter og søster til disse fornævnte, vi erkender alle med dette vort åbne brev, at vi med sikkerhed har erfaret og forstået, at Åstrup i Vendsyssel med møllen og alle dens tilliggender som nu hører dertil eller fra gammel tid har hørt dertil, længe har været i kongedømmets og kronens retmæssige besiddelse; og eftersom vi har hørt, at kronen har ret dertil, så afhænder vi bort fra os og vore arvinger, hvis vi enten på fornævnte Godskalk Nielsens vegne eller efter Niels Godskalksen, nævnte Godskalk Nielsens og fornævnte Susannes søn og fornævnte Jens Eriksens, Niels Eriksens og Brune Eriks samt fornævnte Stig Munks hustrus broder eller på vore egne vegne har haft eller har nogen ret til dette foranskrevne, enten det hele eller dele deraf, nemlig alt dette føromtalte med alle rettigheder og alle tilliggender, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller og møllesteder, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, og fra hvem vi end har modtaget og fået det på nogen måde, og vi overdrager og skøder det til den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere samt kongedømmet og Danmarks krone til evig besiddelse. Alle vi fornævnte erklærer, at vi og vore arvinger er blevet fuldkomment og helt fyldestgjort efter vor vilje og til vor tilfredshed af vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, for dette føromtalte Åstrup og alle dets tilliggender, således som ovenfor skrevet uden nogensomhelst undtagelse, så at vi og vore arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Vi fornævnte Susanne, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Brune Erik og Stig Munk på min hustrus vegne erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller del deraf og at vi for fremtiden ikke på nogen måde vil kunne få det. De breve, som er fundne, eller som herefter måtte kunne findes, der lyder på eller angår noget af dette føromtalte eller det hele, skal komme vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere til gavn og gode i alle henseender vedrørende det føromtalte og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver især skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes evindeligt og uigenkaldeligt i enhver henseende, således som står skrevet ovenfor uden enhver form for svig, har vi fornævnte Susanne, Godskalk Nielsens enke, Jens Eriksen, Brune Erik og Stig Munk med vor vilje og vort vidende hængt segl under dette brev. Og de ansete fædre i Herren og de velbyrdige mænd, biskop Eskil af Ribe, biskop Peder af Børglum, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, og hr. Erik Nielsen, riddere, samt Niels Strangesen og Jens Svendsen Brims, væbnere har til vidnesbyrd herom ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet på Lundenæs i det Herrens år 1406 fredag efter den hellige glorværdige jomfru Marias himmelfart.