1406. 20. august. Lundenæs


Peder af Hodde, præst i Tistrup, og Niels Jensen, kirkeværge, erkender, at de med samtykke af biskop Eskil af Ribe og provst Otto af Vardesyssel har opladt og skødet til dronning Margrete de mulige rettigheder, Hodde og Tistrup kirker havde i de volde, som Nørholm nu står på, med forskellige tilliggender samt i det gods, som afdøde hr. Jon Jakobsen og fru Elisabeth hidtil havde haft i deres besiddelse.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Pæther aff Hoddy prest i Tiistorp. oc iæk Nis Ienssøn kirke wærghe kennes meth thettæ wort opnæ breff at wy meth rath oc samthycke oc goth wiliæ/ erlich fathers byscop. Eskils aff Ribæ prowast Ottæs aff Wardhæsysel oc bægiæs waræ/ oc flere at spordhe ther oss burdhe at\ at spøryæ vpladet scøt oc aff hænt hafwæ fran Tiisthorpe kirke oc Hoddy kirke. oc fran oss. oc. waræ æfterkommæræ/ til ewerdhelich eghæ mechtich førstynnæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennæ arwingæ oc æfterkommæræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil/ al oc swo megen rættichet. oc vm the. fornæmpdæ kirker eller wy nogon rættichet hafwæ haft eller hafwæ/ i the wallæ som nw staar Norholm wppa eller forborghen. eller i. nogræ agræ eller ængæ ther vm kring liggende/ eller i then møllæ møllæ stæth. eller møllæ dam som vtan for Norholm liggæ/ eller i then aa. som for Norholm ligger som heder Wardhæ. aa. eller i nogræ the agræ eller ængæ som vppa thettæ forscrifnæ skyudæ/ oc ther vm kring liggæ swo oc al then rættichet. oc vm the fornempdæ Tiistorpe oc Hoddy. kirker nogon ræt hafwæ haft eller hafwæ/ i nogræ the agræ eller ængæ som vm kring Holæwiik liggæ/ eller i. nogon thet som her Ioon Iæcopssøn oc frw Elseff hans husfrw/ her til i theræ wæro hafwæ haft. ther vm kring Norholm. thet the fornæmpdæ kirker til hafwer hørt/ ♦ Fore alt thettæ forscrifnæ swo och for thet at fornempde her Ion hwes syæl gudh hafwe. oc frw Elseff hans husfrw thettæ forscrifnæ hafwæ haft oc besedet til thenne dach. ær the fornempdæ Tiistorpe kirke oc Hoddy kirke. oc oss wppa theræ wæghnæ swo fult oc alt schet oc giort aff fornempdæ war frwæ drotning Margreta. æfter war wilyæ oc nøghe swo at oss wppa the fornæmpdæ kirker oc waræ/ wæghnæ fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Ok kennes wy at hwerken the fornæmpdæ kirker eller wy eller nogon wppa theræ eller waræ wæghnæ nogon ræt eller til talen til thettæ forscrifnæ alt eller nogot ther aff nogon tiidh at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦ Oc binde wy oss oc waræ æfterkommæræ til/ at frii oc hemlæ alt thettæ forscrifnæ til ewerdhelich eghæ/ fornæmpdæ war frwæ drotningen oc hennæ arwingæ oc æfterkommæræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil for hwers mantz atalæ/ the thet meth rættæ pa talæ kunnæ. ♦ Til meræ bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes/ at the swo stadhighæ faste/ oc vbrødelicæ blifwæ oc haldæs. schulæ/ ewynnelicæ i allæ madæ som her fore screuet star tha hafwer iac fornempde Pæther aff Hoddy/ oc wy prowast Otte. Throuels Nielsøn cantor i Ripæ/ prowest Pæther oc prowast Knwt waræ incigle meth wilyæ oc witschap hengt for thettæ breff. ♦ Item wy byscop Eskel aff Ripæ kennes meth thettæ sammæ breff at allæ thisse forscrifnæ stycke oc article æræ giordhe oc schedhæ/ æfter wart rath samthycke oc goth wilyæ oc thøm fulbordhe wy oc stathfæstæ i allæ madæ som the her fore scrifnæ stæ oc hafwæ oc wart incigle meth wilyæ oc witschap hengt for thettæ breff ♦ Datum Lundænæs anno domini millesimo quadringentesimo sexto. feria sexta infra octauas assumpcionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Peder af Hodde, præst i Tistrup, og jeg Niels Jensen, kirkeværge, vi erkender med dette vort åbne brev, at vi med råd og samtykke fra den ærlige fader biskop Eskil af Ribe og provst Otto af Vardesyssel samt med deres og vores begges gode vilje og med samtykke fra endnu flere adspurgte, som vi burde spørge derom, har opladt, skødet og afhændet bort fra Tistrup kirke og Hodde kirke samt fra os og vore efterkommere så megen ret - hvis de fornævnte kirker eller vi da har haft eller har nogen ret - til de volde, som Nørholm nu står på og ligeledes forborgen eller til de agre og enge, der ligger deromkring, og til møllen, møllestedet eller mølledammen, der ligger udenfor Nørholm, eller til den å, der løber ved Nørholm, og som hedder Varde å, eller til nogle af de agre eller enge, der støder op til de føromtalte og ligger deromkring; desuden al den ret - hvis de fornævnte Tistrup og Hodde kirker da har eller har haft nogen ret - til de agre og enge, der ligger omkring Hulvig, eller til noget af det, som hr. Jon Jakobsen og hans hustru fru Elisabeth hidtil har haft i sit værn, beliggende ved Nørholm og tilhørende de fornævnte kirker til den mægtige fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til evig besiddelse. For alt dette føromtalte og tillige fordi hr. Jon - hvis sjæl Gud have - og hans hustru, fru Elisabeth, har haft og besiddet dette føromtalte indtil denne dag, så er de fornævnte Tistrup og Hodde kirker og vi på deres vegne blevet fuldkomment og aldeles fyldestgjort af vor fornævnte frue, dronning Margrete, efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse på de fornævnte kirkers og egne vegne. Vi erkender, at hverken de fornævnte kirker eller vi eller nogen på deres eller vore vegne ikke har nogen ret til eller krav på dette føromtalte, enten det hele eller noget deraf, eller på noget tidspunkt på nogensomhelst måde vil kunne få det. Vi forpligter os og vore efterkommere til at fri og hjemle vor fornævnte frue, dronningen, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det til, dette føromtalte til evig besiddelse mod tiltale fra hvemsomhelst, som med rette kan rejse krav derpå. Til yderligere bekræftelse af alle de foranskrevne punkter at de skal forblive bestandige faste og ubrydelige og i alle henseender overholdes til evig tid, sådan som ovenfor står skrevet, har jeg fornævnte Peder af Hodde og vi provst Otto, Troels Nielsen, kantor i Ribe, provst Peder og provst Knud med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Fremdeles erkender vi biskop Eskil af Ribe med dette samme brev, at alle de føromtalte punkter og artikler er udført og sket med vort råd, samtykke og gode vilje, og vi fuldbyrder og stadfæster dem i alle henseender, sådan som de står skrevet ovenfor, og har også med vor vilje og vort vidende hængt vort segl under dette brev. Givet på Lundenæs i det Herrens år 1406 fredag efter den hellige jomfru Marias himmelfart.