1406. 20. august. Lundenæs


Ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wy Iens Helt ærchediækn Throuels cantor oc alt capitel i Ripæ kenns meth thettæ wort opnæ breff at wy meth rath samthycke oc goth wiliæ erlich fathers biscop Eskels war biscops i Ripæ oc meth allæs waræ wpladet scøt oc affhænt hafwæ fran war frwæs domkirke oc oss oc waræ æfterkommæræ oc fran capitel i Ripe til ewerdhelich eghæ mechthich førstinnæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æfterkommæræ eller hwen hwn thet vnnæ eller lade wil all oc swo megen rætticheet oc vm then forde domkirke wy eller capitel i Ripæ nogen ræt nogen tiidh hafwæ haft eller hawæ i the wallæ som nw Norræholm star vppa eller i forborghen eller i nogræ agræ æller ængæ som ther vm kring liggæ eller i then møllæ møllæstath eller møllæ dam som nw vtan for Norholm liggæ eller i then aa som for Norholm løper som hedher Wardhæ aa æller i nogræ agræ eller ængæ som vppa thettæ forscrifnæ skyuda oc ther vm kring liggæ eller i nogot thet som her Ion Iacopssøn hwes siæl gudh hafwæ oc frw Elseff hans husffrw her til i theræ wæro hafwæ haft thet som then forde domkirke eller capitel til hørdhe swo oc[1] all then rætticheet oc swo megen oc vm then for domkirke wy eller capitel nogen ræt hafuæ haft eller hafwæ i then gardhstath Qwisbæk meth the agræ oc ængæ ther til liggæ eller i the agræ oc ængæ fran møllen hoos Norholm i Wardha aa liggende od in Kydhewath meth alt thettæ forscrifnæs tilliggelssæ wat oc thywrt engte vndan taget e hwat thet helst heder eller ær for alt thettæ forscrifna swo oc ther fore at for her Ion oc frw Elseff hafwæ thettæ forscrifnæ haft oc besedet til thenne dach ær then forde domkirke oc oss oc capitel swo fult oc alt fore schet oc giort aff forde war frwæ drotnyng Margretæ æfter wor wilyæ oc noghe swo at oss wppa then forde domkirkes oc waræ oc waræ æfterkommeræs wæghnæ oc wart capitels fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Item kennes wy at then forde domkirke wy eller capitel eller waræ efterkommæræ eller nogen wppa theræ eller waræ wæghnæ engen rættichet eller tiltalen til thettæ forscrifnæ alt eller nogot ther aff hadwæ eller nogen tiith hafwæ sculæ i nogræ madæ ♦ Item binde wy oss[2] oc waræ æfterkomere til at frii oc hemlæ alt thettæ forscrifnæ til ewerdhelich eghæ forde war frwæ drotningen oc henne arwingæ oc æfterkomæræ eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wil for hwors mantz atal som ther wppa meth rættæ talæ kwnnæ ♦ Til mere bewaring alle thisse forscrifnæ styckes oc artikles at the swo stadhighe faste oc vbrødeliche bliuæ oc haldes sculæ vgencallelica ewerdhelica i allæ madæ som fore screuet star tha hafwæ wy forde ærchediekn cantor oc capitel wart capitels incigle met wyliæ oc witschap hengt for thettæ breff ♦ Item wy biscop Eskel aff Ripæ kennes met thettæ sannæ breff. at alle thisse forscrifnæ stycke oc artikle æræ giordhæ oc schedhe æfter wart radh samthycke oc goth wilyæ oc thøm fulbordhe wy oc statfæstæ i allæ made som the her fore scrifnæ sta oc hafwæ oc wart incigle meth wyliæ oc wytschap hengt for thettæ breff ♦ Datum Lundænæs anno domini millesimo cd° sexto feria sexta infra octauam assumpcionis beate Marie uirginis.

1. oc] tilføjet o.l. 2. oss] gentaget A.

Oversættelse

Vi Jens Helt, ærkedegn, Troels, kantor, og hele kapitlet i Ribe erkender med dette vort åbne brev, at vi med ærlig fader, biskop Eskils, vor biskop i Ribes, og alle vores råd, samtykke og gode vilje har opladt, skødet og afhændet fra Vor Frue domkirke, os og vore efterkommere og fra kapitlet i Ribe til den stormægtige fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil give det eller oplade det, al den rettighed, som fornævnte domkirke, vi eller kapitlet i Ribe på noget tidspunkt har haft, har eller eventuelt kunne have, til de volde, som Nørholm nu ligger på, eller i forborgen eller de agre og enge, som ligger deromkring, eller til den mølle, det møllested og den mølledam, som nu ligger uden for Nørholm, eller til nogle af de agre eller enge, som skyder sig ind på dette foranskrevne eller ligger deromkring, eller til noget af det, som hr. Jon Jakobsen, hvis sjæl er hos Gud, og hans hustru, fru Elisabeth, hidtil har haft i deres værge, og som tilhørte fornævnte domkirke eller kapitel; fremdeles også al den rettighed, som fornævnte, domkirke, vi eller kapitlet har haft eller har - om vi da har nogen ret - til gården Kviksbæk med de agre og enge, som ligger dertil og til de agre og enge, som ligger mellem møllen ved Nørholm i Varde å og Kydvad, med alt det foranskrevne tilliggende af vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er; for alt dette fornævnte samt fordi fornævnte hr. Jon og fru Elisabeth har haft og besiddet det foranskrevne indtil denne dag, er fornævnte domkirke, vi og kapitlet blevet fuld ud og helt fyldestgjort af vor fornævnte frue, dronning Margrete, efter vort ønske og til vor tilfredshed, således at vi på fornævnte domkirkes samt vore og vore efterkommeres vegne er blevet stillet fuldkomment tilfreds. Fremdeles erkender vi, at fornævnte domkirke, vi eller kapitlet eller vore efterkommere eller ingen på deres eller vore vegne ikke har eller nogensinde skal få nogen ret til eller kunne rejse tiltale mod alt det foranskrevne eller dele deraf på nogen måde. Vi forpligter os og vore efterkommere til at fri og hjemle vor fornævnte frue dronningen samt hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun vil give eller overlade det, alt dette til evig besiddelse mod tiltale fra hvemsomhelst, som med rette kan rejse sag derom. Til større sikkerhed for alle disse punkter og artikler, og for at de kan forblive stedsevarende, faste og ubrydelige og overholdes uigenkaldeligt til evig tid i alle henseender, som foran står skrevet, har vi fornævnte ærkedegn, kantor og kapitel med vor vilje og vidende ladet vort kapitels segl hænger under dette brev. Vi biskop Eskil af Ribe erkender med dette sande brev, at alle disse punkter og artikler er foretaget og sket efter vort råd og samtykke og med vor gode vilje, og vi fuldbyrder og stadfæster dem i alle henseender, sådan som foran står skrevet, og vi har med vor vilje og vort vidende hængt vort segl under dette brev. Givet på Lundenæs i det Herrens år 1406 fredag efter den hellige jomfru Marias himmelfart.