1406. 5. september. Ålborg


Hr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Folmar Iæcopssøn riddare kungør allæ the thettæ breff see eller. høræ at æn tho at then gardh Høxtorp i Syæland. i Stæwenshæreth liggende stoth til pant aff mic mechtich førstynnæ myn nadhighæ frwæ drotning Margreta for thusænde løthich mark meth the gotz oc theræ oc then fornempdæ gardhs tilliggelsæ/ æfter thy the i thet pantæ breff scrifnæ sta ey at løsæ i hennæ lefdaghæ tha ær thok myn fornempdæ nadhighæ/ frwæ oc iak nw her wppa Alæborgh swo eens wordhne vm eghendomen wppæ thenne fornempdæ gardh oc gotz oc theræ tilliggelsæ swo at iak nw her. wppa myn herræ konungh Erikx rættæræthing i Alaborgh manghæ gothæ mæn nærwarende. vpladet skøt oc afhænt hafwer fran mik oc mynæ arwingæ ewynnelicæ fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotning Margreta/ oc hennes arwingæ oc æfterkommæræ/ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wyl. al thenne forscrifnæ eghendom wppa thenne fornempdæ gardh Høxtorp oc gotz meth al oc hwer besynderlich theræ tilliggelsæ swosom ær agræ ængæ skowæ fiskæwatn fægang møller møllæstæther. wat oc thywrt rørende oc vrørende engte vndan taget .e. hwat. thet helst heder eller ær meth al breff oc rættichet til ewerdheliche eyæ/ ♦ Ok kennes iak at mic for al thenne forscrifnæ eghendom oc gardh Høxtorp. oc for alt thet gotz som i thet forscrifnæ pantæbreff star. oc for al theræ tilliggelsæ/ swo fullelicæ fwlt oc alt schet oc giort ær. æfter. myn wilyæ aff fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ swo at mik fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Ok kennes iak meth thettæ sammæ breff at hwerken iak eller mynæ arwingæ nogon rættichet. eller til talen til thennæ fornempdæ gardh. eller til nogot thet gotz som i thet forscrifnæ panta breff star eller til nogor theræ tilliggelsæ eller eghendom hafwæ oc ey nogon tiith hafwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦ Item til bynder iak mik oc mynæ arwingæ at frii oc hemblæ fornempdæ myn frwæ drotning Margreta eller. hwem hwn wil som fore ær sacht. alt thettæ forscrifnæ for allæ the thær mæth rættæ wppa talæ kunnæ ♦ Til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes at the swo stadighæ oc vbrødelicæ blifwæ oc haldæs schulæ i allæ madæ som fore screuet star tha hafwer iak fornempde Folmar Iæcopssøn riddare myt incigle oc wy byschop Niels oc Anders Iæcopssøn/ oc Aghe Lungæ fornempdæ her Folmars brøthræ oc wy Biørn Olafsøn Anders Olafsøn aff Næsby oc Iæyp Lungæ riddaræ/ waræ incigle meth wilyæ oc witschap hengt for thettæ breff/ ♦ Ok til wytnesbyrdh byschop Boes incigle aff Aars byschop Laghes aff Wyborgh her Magnus Munkx her Iens Nyelssøns aff Awentzbergh Iæyp Throwelssøns/ Stigh Munkx Iens Swenssøns Bryms. Nys Krabbes/ oc Jens Mws incighle. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexto. dominica proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis gloriose\

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen, ridder, kundgør for alle, der ser eller hører dette brev, at skønt gården Højstrup i Stevns herred på Sjælland af mig var pantsat til den mægtige fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete, tillige med godset dertil og nævnte gårds tilliggender for 1000 lødige mark, og at der i pantebrevet står skrevet, at det ikke kunne indløses i hendes levetid, så er min fornævnte nådige frue og jeg dog nu her i Ålborg kommet til enighed om besiddelsen af denne nævnte gård og dette gods og deres tilliggende, således at jeg nu her på min herre kong Eriks retterting i Ålborg i nærværelse af mange gode mænd har opladt, skødet og afhændet fra mig og mine arvinger til evig tid den føromtalte besiddelse af denne nævnte gård Højstrup og godset med deres tilliggender hver især, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, rørligt og urørligt, uden undtagelse, hvordan det end benævnes eller hvad det end er, med alle breve og rettigheder til evig besiddelse til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil tilstå eller overlade det. Jeg erkender, at jeg for al denne besiddelse og gård Højstrup og for alt det gods, som står i det føromtalte pantebrev, og for alle deres tilliggender er blevet fuldt og helt fyldestgjort efter min vilje af min nådige frue, dronning Margrete, så at jeg er fuldstændigt og helt tilfreds. Og jeg anerkender med dette samme brev, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på denne nævnte gård eller noget af det gods, som står nævnt i det føromtalte pantebrev, eller til noget af deres tilliggende eller besiddelse, eller på noget tidspunkt i nogen henseende vil kunne få det. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte frue, dronning Margrete, eller hvem hun vil som før nævnt, alt dette foran skrevne over for alle, der med rette kunne rejse krav derpå. Til større sikkerhed for at alt dette skal forblive bestandigt og ubrydeligt og overholdes i alle henseender, som foran skrevet, har jeg fornævnte Folmer Jakobsen, ridder, og vi biskop Niels, Anders Jakobsen og Ove Lunge, fornævnte hr. Folmers brødre, og vi Bjørn Olufsen, Anders Olufsen af Næsby og Jakob Lunge, riddere, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd har biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, Jakob Troelsen, Stig Munk, Jens Svendsen Brims, Niels Krabbe og Jens Mus hængt deres segl under. Givet i det Herrens år 1406 søndagen inden den glorværdige jomfru Marias fødselsdag.