1406. 5. september. Ålborg


Hr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottet og den faste borg Bygholm med tilliggende len samt Endelave og Horsens by.

Tekst efter A

Tekst

Iak Magnus Munk riddere kennes meth thettæ myt opnæ breff/ at iac aff mechtich første myn nadhighæ herræ konung Erik oc aff mechtich førstynnæ myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ thet slot oc fæste Byugholm. meth the læn ther nw til liggæ oc meth Endelaøø oc meth Horsnæs by. anamet oc vntfonget hafwer. i allæ madæ som her æfter følgher oc ey annærlethes\ Først at fornempde myn herræ oc frwæ hafwæ vnt oc lænt mic thet fornempdæ slot oc fæste oc læn oc Horsnæsæ by oc Endelaøø at hafwæ oc behaldæ følyæ oc nydæ swo lenge iak lefwer meth al konungxlich ræt for myn thiænistæ sculd. ther iac thøm giort hafwer oc æn gernæ gøræ wil meth gudz hiælp then stund iak lefwer oc i swo dan madæ at fornempdæ myn herræ eller frwæ bothe eller annen theræ/ aff fornempdæ Horsnæs hwart aar iac scipæ scal tw hundreth Lubischæ mark hwilke Horsnæsæ bymen hwort aar pleyæ at gifwæ ther aff. ♦ Item wil iak oc scal haldæ oc ladæ allæ the i the forscrefne læn oc køpstæth oc Endelaøø byggæ oc bo with lagh oc ræt oc til hiælpa thettæ fornempdæ fæste. læn oc køpstæth at byggæ oc besettæ/ oc at bædhræ æfter myn bæstæ macht oc ey arghe eller mynschæ i nogræ madæ/ ♦ Item then stund iac lefwer tha scal thet fornempdæ slot oc fæste fornempdæ myn herræ konung Erikx oc myn frwæs drotning Margretæs opnæ slot waræ til al theræ nøth oc lost som wæl mughelicht ær/ oc wil iac thøm ther aff til thiænistæ sytyæ meth troscap æfter myn bæstæ macht. ♦ Item nar iac døør oc aff gaar. tha scal thet fornempdæ slot oc fæste Byugholm meth the læn ther til liggæ oc meth Endelaøø oc meth Horsnæsæby frii oc vnbeworen genist igen kommæ til fornempdæ myn herræ oc frwæ/ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ oc til kronen i Danmark vtan alt hinder oc lenger tøfring oc vden hiælpærædhe oc nogot archt ♦ Allæ thisse forscrifnæ stycke oc artikle oc hwor theræ with sich. stadighæ fastæ oc vbrødelicæ at haldæ i allæ madæ som her fore screuet star lofwæ wy swosom ær iak fornempde Magnus Munk Iens Nielssøn aff Awæntzbergh riddæræ/ Stigh Munk Iens Krabbe Iens Anderssøn aff Wæng oc Nys Anderssøn aff Løghæ wy alle fornempde meth waræ arwingæ alle meth een samneth hand. fornempdæ war herræ oc frwæ koning Erik oc drotning Margretæ/ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ oc riget wither war gotho tro oc sannend vtan alt archt oc hiælpærædhe/ oc nogor tøfring. ♦ Oc thæs til mere bewaring oc større wissen. hafwæ wy waræ incigle meth wilyæ oc witschap hengt for thettæ breff/ ♦ Datum Alæborgh anno domini millesimo cd° sexto dominica ante festum natiuitatis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Mogens Munk, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg af den mægtige fyrste, min nådige herre kong Erik, og den mægtige fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete, har fået overdraget og har modtaget slottet og den faste borg Bygholm med de len, der nu ligger dertil, og med Endelave og Horsens by i alle henseender, sådan som herefter følger og ikke på nogen anden måde. Først har min nævnte herre og frue tilstået og forlenet mig nævnte slot og faste borg og len samt Horsens by og Endelave at have og beholde, så at det tilfalder mig, og jeg skal nyde det med at kongelig ret, så længe jeg lever, på grund af den tjeneste, jeg har ydet, og som jeg fortsat gerne vil yde med Guds hjælp, så længe jeg lever, og således at min nævnte herre og frue enten begge eller en af dem hvert år skal have 200 lybske mark af Horsens, som bymændene i Horsens hvert år plejer at betale. Fremdeles vil og skal jeg holde alle, der bygger og bor i de nævnte len og købstaden samt på Endelave til lov og ret og lade dem forblive derved samt hjælpe dem til at bebygge og bosætte sig i nævnte faste borg, len og købstad og forbedre dette efter min bedste evne og ikke anvende evig svig eller forringe det i nogen måde. Mens jeg lever skal nævnte slot og faste borg være min nævnte herre kong Eriks og min frue dronning Margretes åbne borg i deres nød og efter deres lyst, så vidt det er muligt, og efter min bedste evne vil jeg med trofasthed yde dem tjeneste deraf. Når jeg dør og gør bort, da skal nævnte slot og faste borg Bygholm med de len, der ligger dertil, og med Endelave og byen Horsens frit og upåklaget straks vende tilbage til min nævnte herre og frue og deres arvinger og efterkommere og til Danmarks krone uden nogen hindring eller længere forhaling og uden list eller noget svig. Vi lover at overholde alle disse foran skrevne punkter og artikler hver især bestandigt, fast og ubrydeligt i alle henseender som foran står skrevet, vi som er jeg fornævnte Mogens Munk, Jens Nielsen af Aunsbjerg, riddere, Stig Munk, Jens (Niels) Krabbe, Jens Andersen af Vænge og Niels Andersen af Låge, alle vi fornævnte i fællesskab sammen med vore arvinger overfor vor nævnte herre og frue kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere samt riget ved vor gode tro og på vor sandhed uden al svig og list eller nogen forhaling. Til yderligere bekræftelse heraf og til større sikkerhed herfor har vi med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 søndagen inden den hellige jomfru Marias fødselsdag.