1406. 5. september. Ålborg


Hr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottene og de faste borge Kolding og Rosborg med tilliggende len og byerne Kolding og Vejle med løfte om at holde dem til jomfru Katrines og Danmarks riges hånd, hvis både kongen og dronningen skulle dø

Tekst efter A:

Tekst

Iak Magnus Munk riddare kungør oc kennes for allæ the thettæ breff see eller høræ. at iac som i dach ær aff mechtich herræ oc førstæ myn nadhighæ herræ konung Erik oc aff mechtich frwæ oc førstynnæ myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ the slot oc fæste swosom ær Koldinge oc Rotsborgh meth the læn ther nw til liggæ/ oc meth Koldinge by oc Wæthlæ/ ey for pant oc ey for skadhæ oc for engen stycke vtan i ræt tro oc i allæ madæ som her æfter følgher anamet oc vntfonget hafwer/ Først at e nar fornempdæ myn herræ eller frwæ bodhe eller annen theræ the fornempdæ slot oc fæste læn oc køpstædher cræfwæ oc igen hafwæ wele tha sculæ the thøm bodhe eller annen theræ hwilken theræ først cræfwer igen fongæs oc antwordhes frii oc vnbeworen vtan al geensechn oc lenger tøfring./ ♦ Ware thet oc swo at annen theræ aff ginge hwilket gudh forbyudhe swosom ær fornempdæ myn herræ eller frwæ før æn the thisse fornempde slot oc fæste oc læn oc køpstædher crafdhe oc igen finge tha sculæ the fornempdæ slot oc fæste læn oc køpstædher antwordhes hwilken igen lefwer aff thøm badhe fornempdæ myn herræ eller frwæ. genist tha then thøm cræfwer eller hafwæ wil vtan lenger tøfring. ♦ Schedhe thet oc swo thet fornempdæ myn herræ oc frwæ her for innen bodhe aff ginge thet gudh forbyudhe tha sculæ the fornempdæ slot oc fæste læn oc køpstædher haldæs til myn iuncfrwæs iuncfrw Kathrines fornempdæ myn herræ konungens susters oc rigens hand i Danmark ♦ Oc wil iac oc scal hennæ tha swo hiælpæ til brøth at kommæ oc besøryæ oc betrachtæ meth andræ rigens rath oc mæn i allæ madæ som iak wil antswaræ for gudh oc fornempdæ myn herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ mic til trot hawæ oc til tro. ♦ Item then stund fornempdæ myn herræ oc frwæ mic til thettæ forscrifnæ tro tha wil iac oc scal. allæ som i then læn oc køpstædher byggæ oc bo/ haldæ oc ladæ with frith logh oc ræt æfter myn bæstæ macht/ oc i engæ madæ vforrættæ eller meth myn wilyæ vforrættæ ladæ/ oc vppa myn herræs oc frwæs oc krwnens ræt at sta oc ey for symæ/ oc til hiælpæ thisse fornempde slot oc fæste læn oc køpstædher at byggæ oc besættæ æfter myn bæstæ macht ♦ Oc wil iac mic i al stycke swa bewisæ oc gøræ swosom iac wil bekennes for gudh oc fornempdæ myn herræ oc frwæ oc iuncfrwæ mic til trot hawæ oc til tro ♦ Allæ thisse forscrifnæ stycke oc artikle/ lofwæ wy swosom ær iak fornempdæ Magnus Munk Iens Nielssøn aff Awæntzbergh riddaræ/ Stigh Munk Iens Krabbe Iens Anderssøn aff Wæng oc Iens Anderssøn aff Loghæ/ wy alle fornempde meth waræ arwingæ meth een sampneth hand fornempdæ war herræ oc frwæ oc iuncfrwæ konung Erik oc drotning Margretæ oc iuncfrwæ Kathrinæ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ oc riget stadhighæ fastæ oc vbrødelicæ at haldæ wither war gotho tro oc sannend vtan al arghelist oc hiælpærædhe eller nogor tøfring ♦ Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwæ wy fornempdæ waræ incigle meth wilyæ oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Datum Alæborgh anno domini millesimo cdo sexto. dominica proxima ante festum natituitatis beate Marie uirginis\

Oversættelse

Jeg Mogens Munk, ridder, kundgør og bekender over for alle, der ser eller hører dette brev, at jeg i dag af den mægtige herre og fyrste, min nådige herre kong Erik, og af den mægtige frue og fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete har fået overdraget og har modtaget slottene og de faste borge Kolding og Rosborg og med de len, der nu ligger dertil, samt med byerne Kolding og Vejle, ikke som pant og ikke som skadeserstatning og af ingen anden årsag uden i god tro, sådan som herefter står skrevet: når min fornævnte herre eller frue enten begge eller den ene af dem kræver at ville have de nævnte slotte, faste borge, len og købstæder tilbage, så skal de overgives og overdrages til dem begge eller den af dem, som først kræver dem tilbage, frit og upåklaget uden indsigelse eller længere forhaling. Skulle det ske, at den ene af dem går bort - hvad Gud forbyde - enten min fornævnte herre eller frue, inden de havde krævet disse nævnte slotte, faste borge, len og købstæder og før de havde fået dem tilbage, så skal nævnte slotte, faste borge, len og købstæder straks overgives til den overlevende af de to, min nævnte herre eller frue, når vedkommende kræver at få dem tilbage, uden nogen forhaling. Skulle det ske, at både min herre og frue forinden begge afgår ved døden - hvad Gud forbyde - så skal de nævnte slotte, faste borge, len og købstæder holdes til min jomfrues, jomfru Katrines, nævnte hr. kongens søsters hånd og til Danmarks riges hånd. Og jeg vil og skal da hjælpe hende at komme til brød og sammen med rigets andre råder og mænd sørge derfor og stræbe derefter, sådan som jeg vil stå til ansvar over for Gud og som min herre og frue kong Erik og dronning Margrete har betroet mig og nu betror mig. Fremdeles vil og skal jeg i den tid, min nævnte herre og frue betror mig dette fornævnte efter min bedste evne holde alle, der bygger og bor i de len og købstæder, ved fred og lade dem nyde lov og retfærdighed og ikke på nogen måde at forurette dem eller med min vilje lade dem forurette samt stå fast på og ikke forsømme min herres og frues samt kronens ret og efter min bedste evne hjælpe dem til at bebygge og bosætte sig i nævnte slotte, faste borge, len og købstæder. Og jeg vil på alle punkter optræde og handle, sådan som jeg vil kunne være bekendt over for Gud, og som min nævnte herre, frue og jomfru har betroet mig og nu betror mig. Alle disse punkter og artikler lover vi, som er fornævnte Mogens Munk, Jens Nielsen af Aunsbjerg, riddere, Stig Munk, Jens Krabbe, Jens Andersen af Vænge, Niels Andersen af Låge i fællesskab sammen med vore arvinger over for vor fornævnte herre kong Erik, dronning Margrete og jomfru Katrine samt deres arvinger og efterkommere og riget at overholde bestandigt, fast og ubrydeligt på vor gode tro og sandhed uden list, svig eller nogen forhaling. Til større bekræftelse af alt det foranskrevne har vi fornævnte med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 søndagen inden den hellige jomfru Marias fødselsdag.