1406. 6. september. Ålborg


Hr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Magnus Munk riddare kungør oc kennes meth thettæ myt opnæ breff at iak then gardh som heder Møllægardh i Hornwmhæreth liggende meth møllen som thær til ligger oc meth al thæs tilliggelsæ oc rættichet som iak fik aff her Erik Ywerssøn oc then mølle Gamblawatzmøllæ oc een gardh i Asdorp oc een landbo som iak fik aff Iens Geet oc Lassæ Geet brøthræ oc the til foren ærfde æfter een. som heet Iens Kannæ/ meth al oc hwor besynderlich thettæ fornempdæ gotzes tilhøring oc til ligge engte vndan taget e hwat thet helst heder eller ær/ skøt hafwer skøder oc. vplader oc affhænder fran mic oc mynæ arwingæ mæktich førstynnæ. myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ ok hænnæs arwinge oc æfterkommæræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil/ til ewerdhelich eyæ/ ♦ Ok kennes meth thettæ sammæ breff at mic for alt thettæ forscrifnæ/ gardhæ møller oc gotz/ aff fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotnyng Margretæ swo fullelicæ fwlt oc alt schet oc giort ær æfter myn wilyæ swo at mic fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Ok kennes iak mic eller mynæ arwingæ engen rættichet eller til talen til alt eller nogot aff thettæ forscrifnæ nogen tiith at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦ Ok tilbynder iak mic oc mynæ arwingæ at frii oc hemblæ fornempdæ myn. nadhighæ frwæ oc hennes arwingæ oc æfterkommæræ eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil/ alt thettæ forscrifnæ for allæ the som thet meth rættæ wppa talæ kunnæ. ♦ Item kennes iac meth thettæ sammæ myt opnæ breff at iac eller mynæ arwingæ engen rættichet eller til talen hafwæ eller nogon tiith hafwæ sculæ i nogræ madæ til Bordhinghe i Byugholms læn liggende/ eller til nogot thet som ther til hører/ thy at mic wæl witerlicht ær at fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotninng Margretæ oc konungædømet hafwæ thær ret til ♦ Til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwer iak fornempde Magnus Munk riddare mit incigle meth wilyæ oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh wælborne mæntz swo som ær her Folmar Iæcopssøns her Iens Nielssøns aff Awæntzbergh ridderes Iæyp Throwelssøns Stigh Munkx Iens Swensøns Bryms Niels Krabbes oc Niels Andersøns aff Logha awapns incigle ♦ Datum Alæborgh anno domini millesimo cd° sexto secunda feria proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis gloriose\

Oversættelse

Jeg Mogens Munk, ridder, bekendtgør og erkender med dette mit åbne brev, at jeg har skødet en gård, som hedder Møllegård, i Hornum herred tillige med den mølle, som hører dertil, og med alle dens tilliggender og rettigheder, som jeg fik af hr. Erik Iversen, og Gamlevadsmølle, en gård i Astrup og en landbo, som jeg fik af brødrene Jens Ged og Lars Ged, og som de tidligere havde arvet efter en, der hed Jens Kanne, med alt hvad der hører til dette gods og alle tilliggender hver især uden undtagelse, hvad de end kaldes eller er, og at jeg skøder, oplader og afhænder det bort fra mig og mine arvinger til den mægtige fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til evig besiddelse. Og jeg erkender med dette samme brev, at jeg for alt dette føromtalte, gårdene, møllerne og godset, er blevet fuldstændigt og helt fyldestgjort efter min vilje af min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller noget deraf eller overhovedet vil kunne få det på nogetsomhelst tidspunkt. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte nådige frue og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til alt dette føromtalte mod alle, der med rette vil kunne rejse krav derpå. Fremdeles erkender jeg med dette mit åbne brev, at jeg eller mine arvinger ingen ret eller krav har til eller på Boring i Bygholm len eller noget af det, der hører dertil, eftersom jeg er vel vidende om, at min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og kongedømmet har ret dertil. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg fornævnte Mogens Munk, ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Folmer Jakobsen, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, riddere, Jakob Troelsen, Stig Munk, Jens Svendsen Brims, Niels Krabbe og Niels Andersen af Låge, væbnere, hængt herunder. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 mandagen inden den hellige og glorværdige jomfru Marias fødselsdag.