1406. 6. september. Ålborg


Hr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Biørn Swenssøn riddere. kænnes meth thettæ mit opne breff/ vm then gardh Wræ gardh .i. Tistorpe sochn .i. Østærhæredh .i. Wardhesysel liggende. hanom affhænder iæc. fran mik oc minæ arfuynge oc lader antworder. oc skøder. høyboren førstynne myn nadhighe frue drotning Margretæ. oc hænne arfwynge. oc æfterkomeræ. æller hwem hwn hanom vnnæ æller lade wyl. ♦ Oc ær mik swo fult oc alt skeet oc giort æfter myn wilghe aff forde myn frue drotning Margretæ. foræ thenne forscrefne gardh Wræ oc foræ all hans tilhørilsse oc tilliggelsse swo at mik fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc kænnes iæk mik æller minæ arfwinge ængen ræticheet æller tiltalen athaue eller her æfter hafue scule til thenne forde gardh æller hans tilhørelsse. huilken forde gardh mik war nw nyleghe meth rætæ til funnen pa konungens ræterething oc til dømder fran. en som heder Esge Tomessøn ♦ Oc tilbinder iæk mik oc mynæ arfuynge. atfrii oc hemblæ forde myn frue oc hennes arfuynge oc æfterkomere. æller hwem hwn hanom wnne æller lade wil. thenne forde gardh meth all hans tilligelsse. ænkte wndentaghet e. hwat thet hælst heder æller ær/ ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn her vm tha hauer iæk mit incigle meth wilghe oc witscap hængt foræ thettæ breff. ♦ Oc til witnesbyrdh hauer her Magnus Munk. riddere. oc Iens Swenssøn Bryms theres incigle hængt foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto secunda feria proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis gloriose.\

Oversættelse

Jeg Bjørn Svendsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at jeg afhænder gården Uregård i Tistrup sogn i Øster Horne herred i Vardesyssel bort fra mig og mine arvinger og overlader, overdrager og skøder den til den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå den eller overlade den til. Og jeg er blevet fuldkomment fyldestgjort og har fået betaling efter min vilje af min fornævnte frue, dronning Margrete, for denne føromtalte gård Ure og for alt, hvad der hører til den, og alle dens tilliggender, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på denne nævnte gård eller dens tilliggende og heller ikke for fremtiden vil kunne få det; denne fornævnte gård blev nu for nylig med rette tilkendt og tildømt mig på kongens retterting fra en, der hedder Esger Thomsen. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte frue og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå den eller overlade den til, denne fornævnte gård med alle dens tilliggender uden undtagelse, hvordan de end kaldes eller hvad de end er. Til yderligere bekræftelse herpå og sikkerhed herfor har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd herom har hr. Mogens Munk, ridder, og Jens Svendsen Brims hængt deres segl under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 mandagen inden den hellige og glorværdige jomfru Marias fødselsdag.