1406. 7. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har skødet gods i Vester Bølle, Knudstrup, Torup, Øster-Bølle og Årslev til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdsexto uigilia natiuitatis beate Marie uirginis Aleburgis in placito nostro iusticiario constitutus dominus Magnus Munk miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio Arusiensi Petro Burglanensi Lawone Wigburgensi episcopis[1] Iohanne Nicolai de Awendsberg Iacobo Kalff militibus Nicolao Strangessun Petro Høk Iacobo Kirt Palnone Kirt Cristerno Nielsun. Stigoto Munk Nicolao Krabbe et aliis pluribus fidedignis illustrissime principi et domine domine Margarete regine Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque domine et matri nostre carissime bona infrascripta uidelicet Næther Hoffgard cum loco molendini in Wæsterbøly item nouem curias edificatas in Wæsterbøly quarum quelibet i oram annone dabit pro annua pensione item molendinum ibidem item in Wæsterbøly tres mansus desolatos item tres curias in Knutstorp eiusdem parochie. quelibet dabit i oram annone item curiam desolatam in Togethorp in Rindsheret item unam curiam in Østerbøly item in Osløff sokn curiam edificatam et unam desolatam etem in Ælweshow curiam quam Ion Wifferdsun habuit in pignere cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis humidis et siccis agris pratis pascuis siluis piscaturis locis molendinorum aquarum decursibus. nullis demptis quocumque censeantur nomine que quidem bona de Kætillo Kælsun habuit et Kanutus Hakensun et domina Botild de Bøly condam possiderunt. pro pleno precio et sufficienti ad uoluntatem suam iam percepto nil inde restanti scotauit et assignauit iure perpetuo possidenda transferens a se et suis heredibus in ipsam dominam reginam Margaretam et suos heredes et successores omne ius proprietatem et dominium que sibi uncquam competere poterint in premissis ♦ Datum anno domini mcdsexto profesto natiuitatis beate uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

1. episcopis] herefter gennemstreget Iacobo A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på dagen før den hellige jomfru Maries fødsel fremstod på vort retterting i Ålborg hr. Mogens Munk, ridder, og i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer, Bo biskop af Århus, Peder, biskop af Børglum, Lave, biskop af Viborg, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Jakob Kalf, riddere, Niels Strangesen, Peder Høg, Jakob Kirt, Palle Kirt, Kristian Nielsen, Stig Munk, Niels Krabbe og flere andre troværdige mænd skødede og overdrog han som evig og retmæssig ejendom til den højbårne fyrstinde og frue fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, vor kæreste frue og moder, nedenskrevne godser, nemlig Nedre Hovgård med møllested i Vester Bølle, fremdeles 9 gårde, som er bygget i Vester Bølle, af hvilke enhver skal give ham 1 øre korn i årlig afgift, fremdeles en mølle sammesteds, fremdeles i Vester Bølle 3 øde bol, fremdeles tre gårde i Knudstrup i samme sogn, hvoraf enhver skal give 1 øre korn, fremdeles en øde gård i Torup i Rinds herred, fremdeles en gård i Østerbølle, fremdeles i Årslev sogn en opbygget og en øde gård, fremdeles i Ellidshøj den gård, som Jon Viffertsen havde i pant, med alle og ethvert af nævnte godsers tilliggender, vådt og tørt, marker, enge græsgange, skove, fiskevande, møllesteder, vandløb uden nogen undtagelse, med hvilket navn det end kan nævnes, hvilke godser han har erhvervet fra Keld Keldsen, og som Knud Hågensen og fru Bodil til Bølle fordums ejede, for fuld og fyldestgørende pris, som han allerede har modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet han overfører fra sig selv og sine arvinger og efterfølgere alle rettigheder, ejendomsret og højhedsret, som nogensinde vil kunne tilfalde hende i foran omtalte. Givet i det Herrens år 1406 på dagen før den hellige jomfrus fødsel under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.