1406. 7. september. Ålborg


Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Iønes Nielssøn aff Awentzbiergh riddere kænnes meth thettæ mit opne breff at iæk affhænder fran mik oc minæ arfuynge oc vplader antworder oc skøder høyboren oc mæchtigh førstynne myn nadhighe frughæ drotning Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere eller hwem hwn[1] thet vnnæ æller lade wil. til ewinnelich æye/ then gardh Odzgardh oc Odzfang meth all thes tilliggelsse. oc alt thet goths oc ræticheet i. Myæthilsumhæreth liggende. oc e. hwore thet hælst ligger i Nørreiutland. swosom Iønes Brandssøn/ oc hans syster Mætte Iensse dotter/ oc hænnes two mawe swosom ær Iesse Mattessøn. oc Iacop Ienssøn som hænnes two døtter haue/ forthom atæ/ oc iæk fik æller fonget hauer aff nogher there/ meth all oc hwor besynderlich thenne fornempde gardhs oc gotzes tilliggelsse oc tilhørelsse. swosom ær agher oc æng schowe. oc fægang fiskarie oc fiskewatn møller oc møllestadhe. ødhe oc bygdt/ wat oc thywrt rørende oc wrørende ænkte vndentaghet .e. hwat thet hælst heder æller ær/ ♦ Oc kænnes iæk at mik er swo fult oc alt skeet oc giort æfter myn wilghe. foræ alt thettæ forscrefne gardh oc goths oc thes tilliggelsse swo at mik oc minæ arfuynge fulleleghe oc wæl at nøyer/ oc kænnes mik eller mynæ arfuynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue æller ther til .i. noghræ made her æfter haue scule. forthy at fornempde myn frue hauer mik ther foræ swo fult giort .i. alle made som forescreuit star/ ♦ Oc tilbinder iæk mik oc minæ arfuynge atfrii oc hemblæ forde myn frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere. æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil alt thettæ forscrefne meth thes tilliggelse foræ hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa tale\ ♦ Thoch then ræticheet all tidh wforsymedh. som kronen oc konyngedømet til foren haft hauer oc hauer til alt æller noghet aff thettæ forscrefnæ ♦ Oc til mere bewaring. oc wissæn vm alle thise forscrefne stycke tha hauer iæk forde Iønes Nielssøn riddere. mit incigle meth wilghe oc witscap ladit hængis fore thettæ breff. ♦ Oc haue hetherleghe fæthre meth gudh oc wælborne mæn. swosom er biscop Bo aff Arws biscop Lagho aff Wiburgh. her Folmar Iacopssøn. her Magnus Munk. her Byørn Swenssøn riddere. ♦ Iacop Throelssøn Stygh Munk Niels Krabbe oc Iens Swenssøn Bryms afwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff. ♦ Datum Aleburgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto. uigilia natiuitatis beate Marie uirginis gloriose

1. hwn] tilføjet over linjen A.

Oversættelse

Jeg Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at jeg afhænder gården Odsgård og Ods overdrev med alle tilliggender bort fra mig og mine arvinger og oplader, overdrager og skøder den til den højbårne og mægtige fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå den eller overlade den til, til evig besiddelse tillige med alt det gods og de rettigheder i Middelsom herred - eller hvor det end er beliggende i Nørrejylland - som Jens Brandsen og hans søster Margrete Jensdatter samt hendes to svigersønner Jens Mattesen og Jakob Jensen, som har hendes to døtre til ægte, tidligere ejede, og som jeg har fået eller modtaget af nogle af dem, med den fornævnte gårds og godsets tilliggender hver især og hvad der hører dertil af ager, eng skove og græsgange, fiskeri og fiskevande, møller og møllesteder, øde og bebygget, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er. Jeg erkender, at jeg er blevet fuldstændigt fyldestgjort og har fået betaling efter min vilje for alt dette føromtalte, gården, godset og tilliggenderne, således at jeg og mine arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Og jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret dertil eller krav derpå eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det, eftersom min fornævnte frue har fyldestgjort mig derfor i alle henseender, således som står skrevet ovenfor. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det til, alt dette føromtalte med tilliggender for tiltale fra hvemsomhelst, som med rette kan rejse krav derpå. Dog skal den rettighed, som kronen og kongedømmet tidligere har haft og nu har til alt dette føromtalte eller noget deraf, altid være ukrænket. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for alle de foranskrevne punkter har jeg fornævnte Jens Nielsen, ridder, med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og de hæderværdige fædre med Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk, hr. Bjørn Svendsen, riddere, Jakob Troelsen, Stig Munk, hr. Bjørn Svendsen, Niels Krabbe og Jens Svendsen Brims, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 dagen før den hellige og glorværdige jomfru Marias fødselsdag.