1406. 9. september. Ålborg


Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Iønes Hwall kænnes meth thettæ mit opne breff. at iæk affhænder fran mik oc minæ arfuynge oc vplader affhænder/ antworder oc skøder høyboren førstynne myn nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere æller hwem hwn thet wnnæ æller lade wil/ alt thettæ æfterscrefne goths til ewynnelich æye swosom er en gardh .i. Hæselbæk. item .i. Bintsløff en gardh item .i. Skiithby two gardhe item .i. Tholsthorp two gardhe item .i. Nørreharetsløff en gardh item .i. Backethorp two gardhe item .i. Hæsthorp en gardh .i. Wændesysel liggende meth all ræticheet of breff/ meth all oc hwor besynderlich thisse forscrefne gothsses tilliggelsse oc tilhørelsse agher oc æng schowe oc fægang/ fiskewatn oc fiskerie wat oc thywrt. ødhe oc bygdt høyt oc siit rørende oc wrørende ænkte vndentaghet .e. hwat thet hælst heder æller ær ♦ Oc kænnes iæk at mik er swo fult oc alt skeet oc giort aff fornempde myn nadighe frue drotnyng Margretæ foræ alt thettæ forscrefne. swo at mik oc mynæ arfuynge fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc kænnes iæk mik eller mynæ arfwynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue eller her æfter i noghræ made haue scule til alt/ æller noghet thettæ forscrefnæ ♦ Oc tilbinder iæk mik oc mynæ arfwynge atfrii oc hemblæ forde myn nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfwinge oc æfterkomere. æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil. alt thettæ forscrefne foræ hwor mans tiltalen. som thet kan meth rætæ vpa tale/ ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn vm alle thisse forscrefne stycke tha hauer iæk fornempde Iønes Hwal mit incigle meth wilghe oc witscap hængt foræ thettæ breff ♦ Oc haue hetherleghe fæthre meth gudh oc wælborne mæn swosom ær biscopp Bo aff Arws. bischopp Lagho aff Wyburgh. bischopp Pæther aff Burglwm. her Magnus Munk her Iønes Nielssøn aff Awentsbergh riddere Iacopp Throwelssøn. Iønes Swenssøn Bryms oc Iacop Kyrt affwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgh anno domini mcdvi°. crastino natiuitatis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Jens Hval bekender med dette mit åbne brev, at jeg afhænder alt dette efternævnte gods bort fra mig og mine arvinger og oplader, afhænder, overdrager og skøder det til den højbårne fyrstinde min nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, til evig besiddelse, nemlig en gård i Hesselbæk, en gård i Bindslev, to gårde i Skibsby, to gårde i Tolstrup, en gård i Nørre Harritslev, to gårde i Bagterp og en gård i Hæstrup, altsammen beliggende i Vendsyssel tillige med alle rettigheder og alt, hvad der hører dertil af ager, eng, skove og græsgange, fiskevande og fiskeri, vådt og tørt, øde og bebygget, højt og lavt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end hedder eller er. Jeg erkender, at jeg er blevet fuldkommen fyldestgjort og har fået betaling af min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, for alt dette føromtalte, så at jeg og mine arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller noget deraf eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, alt det føromtalte for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for alt dette foranskrevne har jeg fornævnte Jens Hval med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. De hæderværdige fædre med Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, biskop Peder af Børglum, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, riddere, Jakob Troelsen, Jens Svendsen Brims og Jakob Kirt, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 dagen efter den hellige jomfru Marias fødselsdag.