1406. 10. september. Ribe


Hr. Peder Nielsen af Ågård kvitterer hr. Svend Udsen for de 200 lybske mark, som han havde betalt denne på Tordrup, før end han vidste, at kronen havde ret til gården.

Tekst efter A:

Tekst

[Iæ]k P[æther] Nielss[øn a]ff Ag[arth ridder kænnæ]s [mæth thettæ mit opnæ breff at iæc] hafuær æf[ter] min [wil]gh[æ] oc [nøghæ] fullel[icæ] vpb[orit the tw hundrith] Lubische [marc hwilkæ iæc] gaff her Swen [Wdz]ssøn pa Thordorp [før] æn iæk [wistæ at myn n]athugh[æ] f[ruæ dr]otning Marg[retæ] oc konunge[dømit] i Danmark no[kon ræthichet] hafthæ [i eller pa thet for]de Thordorp sua at mich fullelicæ oc [wæl] at n[øgh]ær ♦ Oc th[y latær iæk forde her Swen Vdz]ssøn oc hans aruingæ oc hwar [man] qwi[tæ] lethugæ oc gantzæ orsag[hæ f]or thiss[e] f[or]screffnæ tw hundrith lubische marc meth th[ettæ] mit opnæ breff. ♦ Oc kennes iæc mich oc minæ aruingæ alt thet som iæc vpæ thettæ forscreffnæ Thordorp hafthæ vtgifuæt fullelicæ vpborit athauæ oc i. gien h[auæ] fongit æfter myn wilgh[æ] oc nøghæ sua at mich fullelicæ oc wæl atnøgher som foræ ær sac[ht] ♦ Oc kennæs iæc mich oc minæ aruingæ engin ræt eller tiltalen til thet forde Thordørp eller til nokot som thær til ligger athauæ eller hauæ sculæ .i. nokræ matæ. ♦ Oc til ydermere bewaring allæ thissæ forscreffnæ stucke tha hafuer iæc mit inciglæ meth wilghæ oc witscap. hængt for thettæ breff ♦ Oc til witnisbyrdh her Erik Nielssøns myn brothers oc Niels Ericssøns inciglæ myn hwsfogedh vpa Ripæ ♦ Datum Ripis anno domini mcd sexto feria sexta post natiuitatem beate Marie uirginis\

Oversættelse

Jeg Peder Nielsen af Ågård, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg efter min vilje og til min tilfredshed fuldt ud har oppebåret de 200 lybske mark, som jeg gav hr. Svend Udsen på Tordrup, inden jeg vidste, at min nådige frue, dronning Margrete, og kongedømmet i Danmark havde nogen rettighed i og ret til fornævnte Tordrup, således at jeg nu er fuldt og vel tilfreds. Derfor lader jeg med dette mit åbne brev fornævnte hr. Svend Udsen og hans arvinger samt hver mand være kvit og fri og ganske uden ansvar for disse føromtalte 200 lybske mark. Jeg bekender på mine egne og mine arvingers vegne, at jeg fuldt ud har oppebåret alt det, som jeg havde betalt for dette føromtalte Tordrup, og at jeg har fået det igen efter min vilje og til min tilfredshed, således at jeg er fuldt ud og vel tilfreds, som før sagt. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på fornævnte Tordrup eller noget af det der ligger dertil, og ikke på nogen måde vil kunne få det. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd er hr. Erik Nielsen, min broders, og Niels Eriksens, min husfoged i Ribes, segl hængt herunder. Givet i Ribe i det Herrens år 1406 fredagen efter jomfru Marias fødselsdag.