1406. 11. september. Ålborg


Peder Mortensen, Palle Kirt og Tage Nielsen erkender, at dronning Margrete med rette har indløst det gods, de havde i pant af Mogens Villadsen og hans hustru Gro, Geverd Berlins datter og Jakob Kirt, samt Geverd Berlin, hvilket er forskelligt gods i Hillerslev og Hundborg herreder.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Pæther Mortenssøn. Palne Kyrt. oc Taghe Nielssøn affwapn kænnes meth thettæ wort opne breff/ at æfter thet. at oss oc fleræ gothæ mæn wel widerlicht er at Magnus Willatessøn oc Gro/ Geuerdh Berliins dotter som fornempde Magnus Willatessøn nw æyer/ oc Iacop Kyrt. oc iæk Palne Kyrt oc Taghe Nielssøn haue vpladet mæchtich førstynnæ wor nadhighe frue drotnyng Margretæ all then ræticheet oc breff som the æller wi haft haue æller haue .i. thettæ æfterscrefne goths. huilkit wi fornemde Pæther Mortenssøn Palne Kyrt oc Taghe Nielssøn til pant hafthe/ tha hauer forde wor nadighe frue drotnyng Margretæ ræteleghe aff oss in løst thettæ samme æfterscrefne goths foræ swo meghit som thet oss til pant foræ stodh. swosom ær først aff mik forde Pæther Mortenssøn. siex gardhe .i. Forstoftæ i Hillersløfhæredh .i Thywdh liggende som schylde atten pund korn. oc ther til hauer iac vpladet fornempde myn fruæ en gardh .i. Malgh i Hillersløffhæredh. som skylder siex pund korn. huilken mik war meth ræte aff delder vpa ræterethinget. huilkit forscrefne iæc hauer her til .i. minæ wæræ haft. ♦ Item aff mik forde Palne Kyrt hauer forde myn nadhighe frue løst en gardh .i. Schordørp .i. Hundbordhæredh som schylder siex pund korn. ♦ Item aff mik forde Taghe Nielssøn hauer forde myn frue løst en gardh i Thorstæth .i. Hundbordhæredh. huilkit forscrefnæ goths. wi fornempde til pant hafthe aff Geuerdh Berliin. forde Groes father/ ♦ Oc hauer forde wor nadhighe frue drotnyng Margretæ oss fulleleghe æfter wor wilghe oc nøye betalet oc gifuet foræ alt thettæ forscrefne. alt thet. som thet oss til pant foræ stodh. swo at oss wæl at nøyer/ ♦ Oc thacke wi hænne gernæ foræ godh beridhnyng. oc kænnes oss eller woræ arfuynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue. æller her æfter hafue scule .i. noghræ made til alt eller noghet aff thettæ forscrefne ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn vm alle thisse forscrefne stycke. tha haue wi forde Pæther Mortenssøn. Palne Kyrt oc Taghe Nielssøn. woræ incigle meth wilghe oc witscap hængt foræ thettæ breff. ♦ Oc til witnesbyrdh haue wælborne mæn swosom er her Iønes Nielssøn aff Awentzbergh riddere. Iacop Throuelssøn. oc Niels Strangessøn afwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgis anno domini millesimo quadringentesimo sexto sabbato infra octauam natiuitatis beate Marie uirginis gloriose.\

Oversættelse

Vi Peder Mortensen, Palle Kirt og Tage Nielsen, væbnere, erkender med dette vort åbne brev, at det er os og flere gode mænd vel vitterligt, at Mogens Villadsen og Gro, Geverd Berlins datter, som nævnte Mogens Villadsen nu har til hustru og Jakob Kirt, jeg Palle Kirt og Tage Nielsen har opladt den mægtige fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, al den rettighed og de breve, som de eller vi har haft eller har i dette efterskrevne gods, hvilket vi fornævnte Peder Mortensen Palle Kirt og Tage Nielsen havde i pant, og at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, med rette har indløst dette samme efterskrevne gods for så meget, som det var pantsat til os for. For det første af mig fornævnte Peder Mortensen seks gårde i Fårtoft i Hillerslev herred i Thy, som betaler 18 pund korn i afgift; desuden har jeg opladt min fornævnte frue en gård i Malle i Hillerslev herred, som betaler seks pund korn i afgift, og som med rette blev mig fradømt på rettertinget, men hvilket forskrevne jeg hidtil har haft i min retmæssige besiddelse. Fremdeles har min nådige frue af mig fornævnte Palle Kirt indløst en gård i Skårup i Hundborg herred, som betaler seks pund korn i afgift. Endvidere har min fornævnte frue af mig fornævnte Tage Nielsen indløst en gård i Torsted i Hundborg herred, hvilket foranskrevne gods vi fornævnte havde i pant af Geverd Berlin, fornævnte Gros fader. Og vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, har fuldkomment efter vor vilje og til vor tilfredshed betalt os og fyldestgjort os for alt dette føromtalte, så meget som det var pantsat til os for, så at vi er vel tilfredse. Vi takker hende gerne for god betaling og erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på - eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det - alt dette føromtalte eller noget deraf. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for alt dette foranskrevne har vi fornævnte Peder Mortensen, Palle Kirt og Tage Nielsen med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Til vidnesbyrd herom har de velbyrdige mænd hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, Jakob Troelsen og Niels Strangesen, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 lørdagen efter den hellige og glorværdige jomfru Marias fødselsdag.