1406. 17. september. Randers


Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Kæthil Mikelssøn oc Marinæ Ebbesdotter Byørn Ericssøns æfterleue oc Cecilia Ebbesdotter fornempde Marinæs suster. oc Elne Ienssedotter Pæther Fiønboos æfterleue. wi alle fornempde kænnes meth thettæ wort opne breff at æfter thet som manghe gothe mæn wel widerlicht er/ at wi æræ rætæ næste arfuynge æfter Knwt Hakenssøn aff Bøli oc frue Bothild som hans husfrue war/ og theres søn Haken Knwtssøn. oc Kæthil Kæthilssøn hwes siæle gudh haue/ tha haue wi fornempde meth ia oc godhwilghe affhænt fran oss oc woræ arfuynge. oc vpladet antwordet oc skøt høyboren førstynne wor nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil/ alt thettæ æfterscrefne goths til. ewynnelich æye/ swosom er først Næthre Hoffgardh .i. Westræbøli ther som forde Knwt Hakenssøn. oc frue Bothild aff Boli hans husfrue wt .i. bothe. item en ødhe møllestadh .i. then samme stadh. item ix bygdæ gardhe .i. fornempde Westræbøli oc hwor theræ giuer en øræ korn. item een mølle som giuer hwor løuerdach xv schæpper meel. oc een fiærthingx schæppe item wti forde Wæstrebøli thry ødhe booll. oc gaff hwort there firæ grote oc dachxmærke. item thre ødhe gardhe .i. Knwtstorp i. then samme sochn. oc gaff hwor there en øræ korn item i Rindshæreth .i. Toghorp en gardh som giuer en øre korn. item i. Østrebøli en gardh som gaff en øræ korn item .i. Øsløff sochn. en bygder gardh oc en ødhe gardh item thre gardhe .i. Ælsburgh .i. Lyusegardhshæreth. hwor there giuer en øræ korn. item eet ødhe booll. item two gardhe .i. Getstedh. item .i. Dosdorp en ødhe gardh. item .i. Swenstorp en ødhe gardh item i Æluershøy en gardh. item ødhe goths .i. Nørrelyungehæreth som heder Wra oc Stabel/ meth all oc hwor besynnerlich thisse forscrefne gotzes tilliggelsse oc tilhørelsse som ther nu tilligger æller aff alder tillighet hauer. swosom er agher oc æng schowe fægang. fiskerie oc fiskæwatn møller oc møllestadhe damme oc damsband wat oc thywrt ødhe oc bygdt rørende oc wrørende. meth all breff/ arff. oc ræticheet oc goths .e. hwore thet helst ligger æller er .i. Nørreiutland æntich. ødhe æller bygdt. som oss tilfallet er. æfter forde Knwt Hakenssøn oc frue Bothild aff Bøli Haken Knwtssøn theres søn. oc Kæthil Kæthilssøn ænkte vndentaghit .e. hwat thet hælst heder eller ær./ huilkit forscrefne goths arff eller ræticheet alt æller noghet ther aff wi aldry til foræn nogher affhænt. eller vpladet. eller skøt haue .i. noghræ made. før æn nw forde wor nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfwynge oc æfterkomere hafue wi fornempde. alt thettæ forscrefne arff ræticheet oc goths rørende oc wrørende .e. hwore thet hælst ligger .i Nørreiutland. vpladet oc skøt. oc vplade oc skøde som forescreuit star til ewynnelich æye/ ♦ Oc kænnes wi at oss er swo fulleleghe fult oc alt scheet oc giort æfter wor wilghe oc nøye foræ alt thettæ forscrefne aff fornempde war nadhighe frue drotnyng Margretæ swo at oss fulleleghe oc wæl at nøyer/ Oc thy kænnes wi oss eller woræ arfuynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue. æller i noghræ made her æfter haue scule til alt eller noghit. aff thettæ forscrefne goths oc arff ♦ Oc tilbinde wi oss oc woræ arfuynge atfrii oc hemblæ oc ordhgrant atgøræ fornempde war nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere. eller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil/ alt thettæ forscrefne goths arff oc ræticheet foræ hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte pa tale thoch then ræticheet all tiidh wforsymedh. som kronen oc konyngedømet til foræn hafthe oc hauer til thettæ forscrefne goths. ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn vm alle thisse forscrefne stycke tha haue wi fornempde Kæthil Mikelssøn. Marinæ Ebbesdotter oc Cecilia Ebbesdotter sustere/ oc Elne Ienssedotter woræ incigle meth wilghe oc witscap ladet hængis foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre meth gudh oc wælborne mæn ladet theres incigle hængis fore thettæ breff swosom er bisschopp Bo aff Arws. bisschopp Laghe aff Wyburgh her Iønes Nielssøn aff Auentsbergh. her. Erik Nielssøn. her Niels Iuerssøn her Lasse Hwas riddere Iønes Swenssøn Bryms Iæppe Kyrt oc Cristiern Nielssøn aff wapn ♦ Datum Randers anno domini M°CD° sexto. feria sexta quatuor temporum post exaltacionis sancte cricis

Oversættelse

Jeg Keld Mikkelsen og Maren Ebbesdatter, Bjørn Eriksens enke, og Cecilie Ebbesdatter, fornævnte Marens søster, samt Elene Jensdatter, Peder Fynbos enke, alle vi fornævnte erkender med dette vort åbne brev, at eftersom det er vitterligt for mange gode mænd, at vi er de retmæssige, nærmeste arvinger efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, der var hans hustru, og deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen - Gud have deres sjæle - så har vi fornævnte med vort jaord og vor gode vilje afhændet alt dette efterskrevne gods bort fra os og vore arvinger og opladet, overdraget og skødet det til den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, til evig besiddelse og til hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, nemlig for det første Nedre Hovgård i Vester Bølle, hvor fornævnte Knud Hågensen og fru Bodil af Bølle, hans hustru, boede, et øde møllested sammesteds, ni bebyggede gårde i nævnte Vester Bølle, hvoraf hver af dem betaler en øre korn i afgift, en mølle, som hver lørdag betaler 15 skæpper mel og en fjerdingsskæppe i afgift, tre ødebol i nævnte Vester Bølle, hver af dem betalte fire grot i afgift og dagsværk, tre ødegårde i Knudstrup i samme sogn, hvoraf hver gav en øre korn i afgift; fremdeles i Rinds herred en gård i Torup, som betaler en øre korn i afgift, en gård i Øster Bølle, som gav en øre korn, en bebygget gård og en ødegård i Øslev sogn, fremdeles tre gårde i Elsborg i Lysgård herred, som hver især giver en øre korn, et ødebol, to gårde i Gedsted, en ødegård i Tostrup en ødegård i Svenstrup, en gård i Ellidshøj, fremdeles noget ødegods i Nørlyng herred, som hedder Vrå og Stabel, med alle dette føromtalte gods' tilliggender hver især og alt, hvad der hører dertil, som enten ligger til det nu eller fra gammel tid har gjort det, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskeri og fiskevande, møller og møllesteder, damme og dæmninger, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt tillige med alle breve, al arv og rettighed samt gods, såvel øde som bebygget, hvor det end er beliggende i Nørrejylland eller hvad det end er, som er tilfaldet os efter fornævnte Knud Hågensen og fru Bodil af Bølle, Hågen Knudsen, deres søn, samt Keld Keldsen, altsammen uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, og føromtalte gods, arv eller rettighed enten det hele eller noget deraf har vi aldrig tidligere afhændet, opladt eller skødet til nogen under nogensomhelst form, førend vi fornævnte nu til vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere har opladt og skødet al den føromtalte arv og rettighed samt dette gods, rørligt og urørligt, hvor det end er beliggende i Nørrejylland, og vi oplader og skøder det til evig besiddelse som ovenfor skrevet. Vi erkender, at vi af vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete er blevet fuldstændigt og aldeles fyldestgjort og har fået fuld betaling for alt dette føromtalte efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldkomment og vel tilfredse. Derfor erkender vi, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det til al føromtalte gods og arv eller noget deraf. Vi forpligter os og vore arvinger til at fri og hjemle vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, al føromtalte arv, gods og rettighed mod tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå og omhyggeligt at fuldbyrde alt, idet dog den rettighed, som kronen og kongedømmet i forvejen havde og har til dette føromtalte gods til enhver tid skal være ukrænket. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for alt dette foranskrevne har vi fornævnte Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter og Cecilie Ebbesdatter, søstre, samt Elene Jensdatter med vor vilje og vor vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd herom har de hæderværdige fædre i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Erik Nielsen, hr. Niels Iversen, hr. Lars Hvas, riddere, Jens Svendsen Brims, Jakob Kirt og Kristian Nielsen, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Randers i det Herrens år 1406 fredag i tamperdagene efter det hellige kors' ophøjelse.