1406. 27. september. Rom


Kardinalkollegiets kammermester Henrik, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l., de forkortede formler udfyldt efter Dipl. Dan. 4. rk. IX nr. 31

Tekst

Henricus (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalibus camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)[1] quod reuerendus pater dominus Iacobus archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis seruitii quadragintaduos florenos auri de camera solidos nouem denarios quatuor et obolum nobis et pro parte partis unius etiam sui minuti seruitii duos similes florenos solidos xl denarios septem et obolum die date presentium per manus Iohannis Ghelmen in Romana curia procuratoris solui fecit (realiter et cum effectu)[2] ♦ De quibus (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus)[3] ♦ Uerum (intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis exposito que ipsum ad soluendum id in quo camere ac familiaribus et officialibus dicti collegii pro residuo dicti communis et unius minuti seruitiorum remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate dicti collegii et nobis in hac parte concessa)[4] terminum (faciende solucionis residui dictorum communis et unius minuti seruitiorum)[5] a festo resurrectionis domini nostri Iesu Christi ad annum (extunc proxime secuturum)[6] prorogamus (et de nouo assignamus eidem ita tamen quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto)[7] ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)(testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)[8] ♦ Datum ut supra die xxvii die mensis septembris pontificatus ut supra anno secundo.

1. (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalibus camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)] etcetera Aa. 2. (realiter et cum effectu)] etcetera Aa. 3. (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus)] etcetera ipsum etcetera secum etcetera Aa. 4. (intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis exposito que ipsum ad soluendum id in quo camere ac familiaribus et officialibus dicti collegii pro residuo dicti communis et unius minuti seruitiorum remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate dicti collegii et nobis in hac parte concessa)] etcetera Aa. 5. (faciende solucionis residui dictorum communis et unius minuti seruitiorum)] etcetera Aa. 6. (extunc proxime secuturum)] etcetera Aa. 7. (et de nouo assignamus eidem ita tamen quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto)] etcetera Aa. 8. (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)] etcetera Aa.

Oversættelse

Henrik, af Guds miskundhed kardinalpræst af sankt Anastasia, kammermester for det hellige kollegium af de ærværdige fædre i Kristus de herrer kardinaler i den romerske kirke, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for Eder alle, at agtværdig fader hr. Jakob, ærkebiskop af Lund på nærværende brevs dato gennem Johan Ghelmen fuldmægtig i den romerske kurie har ladet betale for en del af sit servitium commune 42 kammerfloriner guld, 9 mark, 4 skilling og en skærv til os, og ligeledes for den ene del af sit servitium minutum 2 tilsvarende floriner, 15 mark, 7 skilling og en skærv. Vi kvitterer og frigør med dette brev ligeledes nævnte ærværdige fader hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, og hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte kirke for de således givne, således indbetalte beløb. Men da vi - efter hvad der på nævnte ærværdige fader hr. ærkebiskop Jakobs vegne er blevet os forklaret - indser, at alvorlige tynger sandsynligvis gør ham ude af stand til at betale det, som han virkningsfuldt stadig skylder nævnte kollegiums kammer og husstand og tjenerskab som rest af nævnte servitium commune og det ene servitium minutum, udskyder vi med den myndighed, der er overladt nævnte kollegium og os i denne sag, terminen for at foretage betalingen af resten af nævnte servitium commune og det ene servitium minutum fra Jesu Kristi genopstandelse til det derefter næstfølgende år, og vi fastsætter den på ny for samme, dog således, at han, hvis han til den termin, der på ny er fastsat for ham, svigter med denne betaling, er bundet til at ifalde de straffe og domme, som han før bandtes til, og vi erklærer med dette brev, at han bindes og falder tilbage ved selve handlingen. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at lade dette brev udfærdige og bestyrke ved at hænge vort kardinalembedssegl under. Givet som ovenfor nævnt 27. september i ovenfor nævnte pontifikats andet år.