1406. 4. oktober.


Sofie, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og hele konventet sammesteds, erklærer at have oppebåret 200 mark lybsk af Sakse Odgersen og hans hustru Elisabeth Ivansdatter på den betingelse, at disse får rådighed over klostrets gods i Gershøj på livstid og efter deres død bliver begravet i klostrets kirke.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Sophia abbatissa claustri monialium apud sanctam Claram Roskildis totusque conuentus ibidem salutem in domino sempiternam ♦ Noueritis ab exhibitoribus presencium discreto uiro Saxone Othgersun armigero et dilecta uxore sua domina Ælsef Ywænsdotter ducentas marchas Lubicenses in bona pecunia legali et datiua ad usus nostros et pro reparacione nostri monasterii ueraciter subleuasse quas nobis partim sub isto pretextu donasse dinoscitur quod ipsi ambo quam diu uixerint omnia bona nostra in Giæssøwæ sita constructa et desolata cum garsetis et aliis omnibus suis pertinenciis uidelicet agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis nil excepto infra quatuor limites camporum absque ulla pensione de dictis bonis quomodolibet danda libere habeant ordinanda partimque sub et ex pietatis affectu predicta denariorum donacio processerat ut dum ipsos mori contigerit in ecclesia nostra ambo sepultura perfruantur participesque sint omnium beneficiorum missarum oracionum et indulgenciarum tam in uita quam in morte que in ecclesia et claustro nostris perpetuo celebranda fuerint et tenenda ♦ Insuper anniuersarium suum semel in anno cum missis et uigiliis pro eorum animabus indubie sollempniter teneri faciamus ♦ Addimus eciam quod predictorum Saxonis et domine Elsef heredes predicta bona in Giæssøwæ cum premissis suis pertinenciis post eorum obitum usque ad festum beati Michaelis proximo subsequens eciam absque ulla pensione secundum suam uoluntatem libere ordinabunt quo festo transacto predicta bona cum edificiis et familiis absque ulla deminucione ad nostram ordinacionem libere reuertantur ipsique eorum heredes quicumque fuerint bona sua omnia mobilia que secum in eisdem bonis habuerint ad alia loca placencia ubi sibi uisum fuerit absque ullo impedimento licite possint deducere et transferre ♦ Ulterius predicto Saxoni et domine Elsef predicta bona ad tempora iam prius taxata apropriamus et disbrigamus ab impeticione et allocucione quorumcumque ♦ Uerum eciam si sic contigerit prefatos Saxonem et dominam Elsef propter aliquas causas non posse nec uelle in dictis bonis personaliter residere extunc nullum houalium ad dicta bona Giæssowæ inhabitanda sine requisicione uoluntate nostris et consensu locare debeant quoquo modo ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis reuerendi patris domini Petri dei gracia episcopi Roskildensis domini fratris Laurencii abbatis Ringstadiensis et domini Nicholai canonici Roskildensis nostri preuisoris presentibus duximus apponenda ♦ Datum anno domini mo quadringentesimo sexto die beati Francisci confessoris

Oversættelse

Sofie, abbedisse i nonneklostret ved sankt Clara i Roskilde, og hele det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. I skal vide, at vi i sandhed har oppebåret af indehaverne af dette brev den gode mand Sakse, væbner, og hans elskede hustru fru Elisabeth Ivansdatter 200 mark lybsk i gode, lovlige og gængse penge til vort brug og til istandsættelse af vort kloster. Disse penge har de dels givet os på den betingelse, at de begge, så længe de lever, frit skal kunne råde over alt vort gods i Gershøj, såvel det bebyggede som det øde, med gårdsæder og alle dets andre tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, inden for de fire markeskel, uden at der på nogen måde skal svares nogen afgift af det nævnte gods, dels er førnævnte pengegave fremgået af den fromme tankegang, at de begge to efter deres død skal nyde begravelse i vor kirke og blive delagtige i alle de beneficier, messer, og benådninger, såvel i liv som i død, som til evig tid vil blive holdt i vor kirke og kloster. Ydermere skal vi en gang om året uden tvivl højtideligt lade afholde deres årtid med messer og vigilier for deres sjæle. Vi tilføjer yderligere, at førnævnte Sakses og fru Elisabeths arvinger ligeledes uden nogen afgift efter ønske frit skal råde over førnævnte gods i Gershøj med dets ovennævnte tilliggender efter disses død indtil næstfølgende mikkelsdag; efter denne dag skal førnævnte gods med bygninger og undergivne uden mindste forringelse uhindret vende tilbage til vor rådighed, men deres arvinger, hvem de end er, skal have lov til at medtage og overflytte alt deres rørlige gods, som de har haft med sig på nævnte gods, andetsteds hen, hvor det måtte behage dem og hvor de måtte finde for godt. Yderligere hjemler vi førnævnte Sakse og fru Elisabeth førnævnte gods til de allerede førnævnte terminer og gør det frit fra krav og tiltale fra hvem som helst. Men hvis det skulle ske at førnævnte Sakse og fru Elisabeth af en eller anden grund ikke selv kan eller vil bo på nævnte gods, da må de ikke på nogen måde uden efter vor anmodning, med vor billigelse og samtykke lade nogen hofmand bebo nævnte gods i Gershøj. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl tillige med seglene tilhørende den ærværdige fader hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, hr. broder Lars, abbed i Ringsted, og hr. Niels, kannik i Roskilde, vor forstander, hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 på bekenderen sankt Franciscus' dag.