1406. 6. oktober. Ringsted


Landsdommer Jens Gyrstinge og 8 navngivne mænd vidner, at hr. Folmer Jakobsen tidligere på rettertinget har skødet gården Højstrup i Stevns med alt tilliggende gods til dronning Margrete, og at Jens Gyrstinge nu på hr. Folmer Jakobsens anmodning på hans vegne her på landstinget har skødet Højstrup til Klaus Skinkel på dronning Margretes vegne.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iek Iens Gørstinge landsdomere i Sieland oc wi Iens Finkenow Pær Ienssøn aff Windorp Pær Snubbæ aff Gerdorp Pær Clementssøn Hinric Iories Hafn Iens Olefsøn Wiliem Tyghessøn oc Iens Iæiæpssøn byman i Ringsthæthæ wi alle forde gøræ witlikt alle the thettæ breff see eller høræ at æfter thet som wi sport oc hørt oc sannelich forstandit haue i welboren mans her Folmar Iæiæpssøn ridderes obne breff at han. mektich førstinne war nathic fruæ drotning Margrete oc hennes aruinge oc æfterkommere eller huem hun wel then gaar Høghstorp i Stæuensheret i Sieland ligendis meth by oc møllæ oc gots oc all theræ tilliggelsæ æfter thy som hans obne breff ther om fullelighæ wt wisæ huelke wi nw her i daw pa landsthinget hørt hafuæ til foren panæ ræteræthinget skøt saalt oc afhent hafuer fran siik oc sinæ aruingæ til ewinnelich eyæ ♦ Oc forde her Folmar mik Iens Gørstinge i siit obne breff til screuit oc bethet hafuer at iek thenne forde gaar Høghstorp met by oc møllæ oc gotss oc all theræ tilligelssæ som for ær sakt skødæ sculde til landsthingss witnæ til ewerdelich eyæ forde min fru drotning Margreta eller hennes wissæ bwdh som hun ther om til landsthinget sendæ ligher wiis som forde min fruæ oc her Folmer ther seluæ nerwærendis woræ ♦ Tha kennes wi forde Iens Finkenow riddere Pær Ienssøn Pær Snubbæ Pær Clementssøn Hinric Iories Hafn Iens Olefssøn Wiliem Tyghessøn oc Iens Iæiæpssøn at forde Iens Gørstinge landsdomere thenæ forde gaar oc gotss Høghstorp meth by oc møllæ oc all theræ tilligelsæ som før ær sakt pa forde her Folmærs wegnæ skiøt oc afhent hafuer welboren man Clawes Skinkel pa forde wor frues wegnæ drotning Margaretæ til hennæ oc hennes aruinges oc æfterkommeres hand til ewerdelich eyæ eller huem hun thet vnnæ eller ladæ wel i alle madhæ som forde her Folmer mik Iens Gørstinge i siit obne breff bethet hafuer ♦ Oc at all thing so skiethæ giorthæ oc fulkompnæ æræ i allæ madhæ som foræ screfuit star tha hafuæ wi forde Iens Gørstinge Iens Finkenow riddere Pær Ienssøn Pær Snubbæ Pær Clementssøn Hinric Iories Haffn Iens Olefssøn Wiliem Tyghessøn Iens Iæiæpssøn ladit woræ insciglæ henges for thettæ breff ♦ Datum Ringstadis in placito generali Sielandie anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria quarta proxima ante festum beati Dyonisii.

Oversættelse

Jeg Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, og vi Jens Finkenoge, Peder Jensen af Vinderup, Peder Snubbe af Gerdrup, Peder Klementsen, Henrik Jories Havn, Jens Olufsen, Vilhelm Tygesen og Jens Jakobsen, bymand i Ringsted, gør vitterligt for alle, der ser eller hører dette brev, at efter hvad vi har erfaret, hørt og i sandhed forstået af velbyrdig mand, hr. Folmer Jakobsen, ridders åbne brev, så har han tidligere på rettertinget skødet, solgt og afhændet fra sig og sine arvinger til den mægtige fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil, gården Højstrup i Stevns herred på Sjælland med by, mølle og gods samt alt tilliggende, sådan som hans åbne brev, som vi har hørt her på landstinget i dag, fuldkomment udviser. Og fornævnte hr. Folmer har i sit åbne brev tilskrevet mig Jens Gyrstinge og bedt mig, at jeg ved landstingsvidne skulle skøde denne gård Højstrup med by, mølle og gods samt alt tilliggende, som før nævnt som evig eje til min fornævnte frue, dronning Margrete, eller hendes sikre bud, som hun i den anledning sender til landstinget, som om min fornævnte frue og hr. Folmer selv var til stede der. Så erkender vi fornævnte Jens Finkenoge, ridder, Peder Jensen, Peder Snubbe, Peder Klementsen, Henrik Jories Havn, Jens Olufsen, Vilhelm Tygesen og Jens Jakobsen, at fornævnte Jens Gyrstinge, landsdommer, på fornævnte Hr. Folmers vegne har skødet og afhændet denne gård og dette gods Højstrup med by og mølle samt alt tilliggende til velbyrdig mand Klaus Skinkel på vor fornævnte frue, dronning Margretes vegne til hendes, hendes arvingers og efterkommeres hånd eller hvem hun vil give det eller overlade det til, til evig eje og i alle henseender, således som fornævnte hr. Folmer i sit åbne brev har bedt mig Jens Gyrstinge foretage det. Og at alt skete således, udførtes og fuldbyrdedes i enhver henseende, som foran står skrevet, det bevidner vi Jens Gyrstinge og Jens Finkenoge, riddere, Peder Jensen, Peder Snubbe, Peder Klementsen, Henrik Jories Havn, Jens Olufsen, Vilhelm Tygesen og Jens Jakobsen ved at vi har ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Ringsted på Sjællands landsting i det Herrens år 1406 onsdag før sankt Dionysius' dag.