1406. 11. november.


Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thættæ breff høræ ællæ se. hilsær iæk Ienis Iøsæpssøn thæn man kallær Most i Iordhbiæryæ maglæ awapn. ewinnærlik hilsæ mæch gudh. ♦ Thæt schal allæ mæn kunnunght varæ. swo nærvarænde som kommæ skulænde. at iak mæth ræt beraath. mit oc mynæ venæs. hawæ giort eet wynlicht skiftæ. mæth velbornæ mæn oc ærlegæ. hærræ Niels Suortæskanung riddæræ/ oc Bændicht Thuræssøn awapn. thæssæ brefførære. i thissæ madæ. at the fornæfndæ hæræ Suortæskonung oc Bændicht Thuræssøn hawa wp ladit myk fornæfndæ Most Iosæpssøn oc munæ arwngæ fra sik oc synæ arwngæ all the goz hwilkæ hwsfrua Kirstinæ Pæthærs Karæ aaff Hwindrarp hwsfrw war. aattæ i Kæthilstorp i Væmundæ heret/ mæth all the goz tillæghær som ær agær æng fægang. waat oc thivrt. intæ vndæntagit. mæth een møllæ i thæn sammæ stath. mæth aal sin tillæghær. soom ær dam oc damsbaand fløthæ owæn oc næthæn/ mæth all ræt till ewerdelegæ ægn æyæskulendis/ oc thær till gawæ the myk tiwghæ lødhugh mark oc æn thær awær løsdæ the in een gardh oc een fæstæ i Alstorp hwilkæ iak vt sattæ faræ attæ lødhugh mark oc fæm pund korn swo som hær staar æftæ screwit. ♦ Oc iæk fornæfndæ Most Iosæpssøn hawær vp ladit oc vp ladær\ afhændær skødær oc anwordhær mæth thættæ mit vpnæ breff the fornæfndæ. hærræhærræ[1] Swortæskanung oc Bændicht Thuræssøn oc thærræ arwngæ. fraa mik oc minæ arwngæ. til ewærdelik ægn. all myn goz i Hænchilstorp i Karlæby sogn. i Hardhagraheret. hwilkæn goz iak nw i wæræ hawær. oc all thæn ræt thær iak hawær til een gardh i thæn sammæ stath. huilkæn Mattis Laurenssøn aff Howæstorp nw i wæræ hawær. ♦ Framdelis ladær iak them vp. til ewærdelik ægn. een gardh oc een fæstæ. i Alstorp i thæn fornæfndæ Karlæby sogn. mæth swo dant skæl at the skwlæ sæluæ løsæ then sammæ gardhin oc fæstæn in. faræ attæ lødhugh mark oc fæm pund korn. ♦ Oc thær till at thættæ skiftæt stadhucht skal bliwæ byndær iak mik til oc minæ arwngæ mæth thættæ mit vpnæ breff the fornæfndæ hærræ Swortæskonung oc Bendicht Thuræssøn oc thærræ arwngæ at hemlæ. fry oc ordhgrant at gøræ. faar allæ mæns tiltaal. baarnæ oc vbaarnæ. the fornæfndæ goz i Hænchilstorp oc i Alstorp. mæth allæ thærræ tillæghær. swo som ær agær æng fægang skow fiskawatn rørændæ oc vrørændæ waat oc thiwrt intæ vndæntagit æ huat naffn thæt kan næfnæs mæth ♦ Tel hwos things witnæsbyrdh oc meræ wissæn mit inseghlæ ær hæncht faaræ thættæ breeff mæth hethærlikæ mæns inseghlæ suo som ær hær Ienis Duwæs riddæræs oc Ienis Most oc Niels Tuwæssøn kanekæ æræ i Lund. Grubbæs aff Brunnæstædhæ. Most Thrwæssøn aff Sandagræ. oc Arwits Ostratssøn. ♦ thæt ær gywit æftær wars hærræs byrdh. thusændæ aar. firæhwndrædhæ aar. paa thet siættæ. paa sacntæ Martins dagh thær biscop war.

1. hærræ] tilf. o.l. med samme hånd A .

Oversættelse

Jens Josefsen, som kaldes Most, i Store Jordberga, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. Det skal være bekendt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg efter mit eget og mine venners velovervejede råd har gjort et venskabeligt mageskifte med de velbyrdige og ærlige mænd, hr. Niels Svarteskåning, ridder, og Bengt Turesen, væbner, nærværende brevvisere, således at fornævnte hr. Svarteskåning og Bengt Turesen fra dem og deres arvinger har opladt til mig fornævnte Most Josefsen og mine arvinger alt det gods, som fru Kristine, der var Peder Kare af Hwindrarps(?) hustru, ejede i Källstorp i Vemmenhög herred, med alt hvad der ligger til dette gods af ager, eng, græsgang, vådt og tørt uden undtagelse, tillige med en mølle sammesteds med alt det, der ligger til den, nemlig dam og dæmning, afløb ovenfor og nedenfor, at skulle besidde evindeligt med al ret, og desuden gav de mig 20 lødige mark, og derudover indløste de en gård og et gårdsæde i Ålstorp, hvilke jeg havde pantsat for otte lødige mark og fem pund korn, således som står skrevet i det følgende. Og jeg fornævnte Most Josefsen har opladt og med dette mit åbne brev oplader, afhænder, skøder og overdrager jeg bort fra mig og mine arvinger fornævnte hr. Svarteskåning og Bengt Turesen samt deres arvinger alt mit gods i Hänkelstorp i (Västra) Karaby sogn i Harjagers herred til evig besiddelse; hvilket gods jeg nu har i min retmæssige besiddelse, samt al den ret, jeg har til en gård sammesteds, som Mads Larsen af Huvudstorp nu har i sin retmæssige besiddelse. Fremdeles oplader jeg dem til evig besiddelse af gård og et gårdsæde i Ålstorp i fornævnte (Västra) Karaby sogn på det vilkår, at de selv skal indløse denne gård og gårdfæste for otte lødige mark og fem pund korn. For at dette mageskifte skal forblive bestandigt, forpligter jeg med dette mit åbne brev mig og mine arvinger til at hjemle og fri fornævnte hr. Svarteskåning og Bengt Turesen samt deres arvinger fornævnte gods i Hänkelstorp og Ålstorp med alle dets tilliggender, nemlig ager, eng, græsgang, skov og fiskevand, rørligt og urørligt, vådt og tørt uden undtagelse med hvilket navn, det end kan nævnes, for tiltale fra hvemsomhelst nu og i fremtiden samt at opfylde alt til punkt og prikke. Til vidnesbyrd herom og større sikkerhed herfor er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de hæderlige mænd, hr. Jens Due, ridder, Jens Most og Niels Tuesen, kanniker i Lund, Grubbe af Brönnestad, Most Truedsen af Sandåkra og Arvid Åstredsen. Givet år 1406 efter vor Herres fødsel på biskoppen sankt Martins dag.